شاخص یاب

بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,713 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 692 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,503 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 902 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.2%