شاخص یاب

بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 363.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%