کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 218.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 592.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.66%