شاخص یاب

بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 914.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,976.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.53%