بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 566 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.09%