شاخص یاب

بیت کوین / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 183.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 133.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 658.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.91%