کالایاب
شاخص یاب

BTC/UAH exmo

  • نرخ فعلی:198828
  • بالاترین قیمت روز:214679
  • پایین ترین قیمت روز:196617
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,615
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:209,463
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:208,283
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9,455

نمودار کندل استیک BTC/UAH exmo در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/UAH exmo در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
198,828 ریال18:49:15
200,051 ریال18:45:18
199,380 ریال18:41:19
199,384 ریال18:33:13
199,105 ریال18:25:18
198,505 ریال18:21:19
198,498 ریال18:13:19
197,884 ریال18:09:14
199,659 ریال18:05:21
198,549 ریال18:01:34
197,680 ریال17:57:17
198,450 ریال17:49:18
198,545 ریال17:45:10
196,617 ریال17:41:21
200,232 ریال17:37:14
200,439 ریال17:33:20
200,222 ریال17:29:15
200,000 ریال17:25:22
201,065 ریال17:21:21
203,143 ریال17:17:21
202,757 ریال17:05:19
203,879 ریال17:01:55
204,117 ریال16:57:22
203,941 ریال16:53:28
203,943 ریال16:49:34
204,164 ریال16:45:39
202,759 ریال16:41:48
203,609 ریال16:37:43
202,191 ریال16:29:29
202,205 ریال16:25:38
202,194 ریال16:17:30
202,757 ریال16:13:25
203,045 ریال16:09:20
203,500 ریال16:02:05
203,602 ریال15:57:27
202,604 ریال15:49:38
203,041 ریال15:45:41
204,690 ریال15:41:49
204,573 ریال15:37:42
203,325 ریال15:33:53
203,758 ریال15:29:36
204,730 ریال15:25:42
203,325 ریال15:13:36
205,310 ریال15:09:24
204,958 ریال15:02:11
203,325 ریال14:49:42
203,632 ریال14:45:46
203,998 ریال14:41:56
204,025 ریال14:37:50
203,336 ریال14:34:00
203,771 ریال14:30:10
204,740 ریال14:22:11
204,179 ریال14:17:55
204,051 ریال14:13:54
202,399 ریال14:06:07
203,519 ریال14:02:16
203,731 ریال13:49:23
202,982 ریال13:45:15
205,022 ریال13:37:33
204,751 ریال13:33:52
203,609 ریال13:29:41
202,325 ریال13:25:38
203,690 ریال13:22:00
203,609 ریال13:17:59
203,501 ریال13:13:58
204,179 ریال13:10:01
205,315 ریال13:06:25
203,918 ریال13:02:43
204,961 ریال12:58:00
203,895 ریال12:49:50
204,012 ریال12:46:05
203,894 ریال12:42:13
204,466 ریال12:37:56
205,686 ریال12:34:13
205,038 ریال12:26:04
206,188 ریال12:17:58
206,464 ریال12:05:43
207,500 ریال12:02:13
207,607 ریال11:57:31
206,476 ریال11:53:34
204,767 ریال11:49:35
204,751 ریال11:45:42
203,325 ریال11:41:50
204,465 ریال11:37:46
205,324 ریال11:33:50
204,466 ریال11:29:44
205,038 ریال11:25:45
206,707 ریال11:21:46
205,648 ریال11:17:42
206,051 ریال11:13:46
205,625 ریال11:09:37
207,053 ریال11:05:32
208,127 ریال11:01:58
208,139 ریال10:57:19
208,143 ریال10:53:17
208,385 ریال10:49:15
207,869 ریال10:45:10
207,372 ریال10:37:11
208,002 ریال10:33:12
208,215 ریال10:29:06
207,011 ریال10:21:09
208,214 ریال10:17:09
208,278 ریال10:13:10
208,391 ریال10:05:08
208,002 ریال9:53:05
208,638 ریال9:49:04
207,924 ریال9:45:04
208,639 ریال9:41:07
209,378 ریال9:37:03
209,523 ریال9:32:59
208,669 ریال9:29:06
209,525 ریال9:25:08
209,130 ریال9:17:00
208,508 ریال9:13:01
209,287 ریال9:05:02
209,089 ریال8:56:58
209,967 ریال8:53:01
209,517 ریال8:44:55
209,312 ریال8:41:00
209,307 ریال8:37:00
208,258 ریال8:28:59
209,530 ریال8:24:59
209,383 ریال8:20:58
208,796 ریال8:16:59
207,061 ریال8:12:57
207,142 ریال8:08:58
207,183 ریال8:01:16
207,360 ریال7:48:55
206,476 ریال7:36:56
206,304 ریال7:32:56
205,811 ریال7:28:53
206,086 ریال7:20:55
206,458 ریال7:12:55
205,612 ریال7:08:51
205,770 ریال7:01:07
206,063 ریال6:48:55
205,837 ریال6:44:52
206,155 ریال6:36:53
206,607 ریال6:33:53
205,040 ریال6:29:52
205,811 ریال6:26:57
206,475 ریال6:17:10
206,458 ریال6:08:53
206,258 ریال6:01:06
206,476 ریال5:56:52
206,308 ریال5:52:52
205,635 ریال5:44:53
205,784 ریال5:32:54
206,163 ریال5:24:54
207,050 ریال5:20:55
205,612 ریال5:16:52
207,924 ریال5:12:52
208,817 ریال5:04:53
209,485 ریال5:01:07
209,091 ریال4:56:50
209,108 ریال4:52:52
209,098 ریال4:48:53
209,386 ریال4:44:52
206,765 ریال4:40:54
209,676 ریال4:36:52
212,435 ریال4:32:51
213,018 ریال4:24:55
213,223 ریال4:16:52
214,025 ریال4:12:53
214,679 ریال4:08:53
214,139 ریال4:04:52
213,242 ریال4:01:07
213,224 ریال3:56:52
213,230 ریال3:52:52
213,561 ریال3:48:54
214,119 ریال3:44:53
213,521 ریال3:36:56
213,114 ریال3:32:52
213,501 ریال3:28:53
212,925 ریال3:20:55
212,330 ریال3:16:51
211,315 ریال3:12:53
210,522 ریال3:08:54
209,092 ریال3:04:54
209,969 ریال2:56:53
209,964 ریال2:52:54
209,270 ریال2:48:53
208,510 ریال2:44:54
209,943 ریال2:40:57
209,414 ریال2:36:56
209,757 ریال2:24:53
208,995 ریال2:20:57
209,383 ریال2:08:55
208,151 ریال1:56:53
208,534 ریال1:48:56
209,000 ریال1:44:53
208,470 ریال1:36:54
208,744 ریال1:28:55
209,000 ریال1:24:54
207,942 ریال1:20:57
207,926 ریال1:16:52
207,380 ریال1:12:57
208,340 ریال1:09:00
207,371 ریال1:04:53
207,730 ریال1:01:13
208,798 ریال0:56:52
207,606 ریال0:48:54
207,344 ریال0:44:52
207,924 ریال0:40:57
209,363 ریال0:36:54
208,217 ریال0:32:52
209,383 ریال0:28:54
208,796 ریال0:24:59
208,507 ریال0:16:56
210,000 ریال0:12:56
209,463 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات