کالایاب
شاخص یاب

BTC/NGN luno

  • نرخ فعلی:3720000
  • بالاترین قیمت روز:3720000
  • پایین ترین قیمت روز:3611000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:50,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.54%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,636,998
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۸:۵۱
  • نرخ روز گذشته:3,636,999
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:83,001

نمودار کندل استیک BTC/NGN luno در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/NGN luno در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,720,000 ریال21:28:51
3,719,950 ریال21:24:54
3,716,498 ریال21:12:53
3,715,000 ریال21:04:53
3,714,998 ریال21:01:08
3,713,003 ریال20:56:52
3,715,000 ریال20:52:50
3,711,319 ریال20:48:51
3,710,000 ریال20:40:56
3,715,000 ریال20:36:52
3,710,001 ریال20:32:53
3,710,000 ریال20:28:48
3,710,001 ریال20:24:52
3,716,498 ریال20:12:58
3,716,499 ریال20:04:51
3,717,800 ریال20:01:13
3,705,601 ریال19:56:54
3,705,600 ریال19:52:53
3,714,999 ریال19:48:54
3,717,990 ریال19:44:52
3,703,180 ریال19:40:54
3,701,910 ریال19:36:52
3,701,511 ریال19:32:52
3,719,949 ریال19:24:51
3,719,950 ریال19:20:54
3,719,999 ریال19:16:47
3,720,000 ریال19:12:48
3,719,999 ریال19:08:52
3,720,000 ریال19:04:51
3,719,999 ریال19:01:08
3,720,000 ریال18:56:59
3,719,999 ریال18:40:55
3,719,949 ریال18:32:53
3,719,950 ریال18:28:54
3,710,000 ریال18:24:56
3,706,250 ریال18:20:55
3,699,999 ریال18:12:52
3,700,000 ریال17:56:51
3,699,999 ریال17:52:53
3,700,000 ریال17:44:53
3,699,999 ریال17:32:56
3,700,000 ریال17:24:57
3,699,999 ریال17:12:55
3,700,000 ریال17:08:54
3,695,989 ریال17:04:54
3,695,988 ریال17:01:16
3,695,989 ریال16:52:57
3,695,988 ریال16:40:59
3,695,989 ریال16:32:56
3,695,988 ریال16:16:54
3,686,259 ریال16:12:59
3,690,000 ریال16:08:54
3,700,000 ریال15:41:00
3,700,001 ریال15:28:57
3,699,999 ریال15:04:56
3,698,999 ریال15:01:18
3,700,000 ریال14:57:03
3,650,000 ریال14:48:58
3,648,749 ریال14:44:55
3,646,000 ریال14:36:47
3,636,099 ریال14:32:53
3,646,999 ریال14:16:53
3,647,000 ریال14:12:59
3,646,999 ریال14:09:22
3,633,671 ریال14:05:01
3,624,300 ریال13:32:57
3,624,301 ریال13:24:57
3,624,300 ریال13:21:00
3,624,301 ریال12:52:59
3,624,300 ریال12:41:02
3,624,301 ریال12:32:54
3,624,300 ریال11:52:50
3,624,301 ریال11:40:58
3,624,300 ریال11:32:59
3,624,301 ریال11:21:00
3,624,300 ریال11:13:00
3,624,301 ریال11:08:56
3,624,300 ریال11:04:57
3,624,301 ریال11:01:21
3,624,300 ریال10:44:56
3,624,301 ریال10:40:59
3,624,300 ریال10:28:57
3,624,301 ریال10:24:57
3,624,300 ریال10:12:54
3,624,301 ریال10:08:52
3,624,300 ریال9:36:56
3,648,494 ریال9:32:52
3,630,001 ریال9:28:54
3,623,800 ریال9:24:55
3,623,801 ریال9:16:51
3,623,800 ریال9:01:08
3,623,820 ریال8:56:55
3,630,000 ریال8:40:52
3,630,002 ریال8:36:53
3,630,006 ریال8:32:53
3,630,005 ریال8:20:53
3,630,006 ریال8:16:49
3,630,005 ریال8:12:52
3,630,006 ریال8:08:50
3,630,003 ریال8:04:50
3,630,001 ریال7:48:51
3,639,999 ریال7:36:54
3,640,000 ریال7:24:50
3,644,000 ریال7:12:52
3,640,779 ریال7:04:52
3,630,001 ریال7:01:01
3,630,888 ریال6:56:50
3,648,159 ریال6:52:52
3,630,888 ریال6:44:52
3,630,445 ریال6:40:52
3,650,000 ریال6:36:50
3,630,001 ریال6:28:48
3,649,600 ریال6:17:06
3,649,999 ریال5:44:51
3,650,000 ریال5:36:54
3,649,999 ریال5:20:52
3,650,000 ریال5:16:50
3,649,999 ریال5:04:48
3,650,000 ریال4:44:48
3,649,999 ریال4:40:52
3,650,000 ریال4:36:50
3,646,899 ریال4:32:51
3,647,000 ریال4:28:51
3,650,000 ریال4:20:50
3,646,900 ریال4:16:47
3,646,899 ریال3:52:56
3,646,900 ریال3:40:49
3,646,899 ریال3:32:52
3,623,800 ریال3:28:52
3,623,799 ریال3:20:50
3,623,800 ریال3:16:48
3,623,799 ریال3:08:50
3,623,800 ریال3:04:49
3,623,799 ریال3:01:01
3,623,800 ریال2:48:50
3,623,799 ریال2:44:49
3,635,756 ریال2:40:48
3,636,999 ریال2:36:51
3,623,799 ریال2:32:49
3,623,800 ریال2:28:49
3,623,900 ریال2:24:50
3,611,002 ریال2:20:47
3,615,999 ریال2:12:50
3,616,000 ریال2:08:50
3,611,600 ریال2:04:50
3,611,001 ریال2:01:10
3,611,000 ریال1:56:49
3,611,001 ریال1:52:49
3,611,000 ریال1:48:53
3,611,001 ریال1:40:53
3,611,000 ریال1:32:53
3,615,999 ریال1:20:52
3,636,998 ریال1:12:49
3,636,999 ریال1:01:02
3,636,998 ریال0:56:52
3,636,999 ریال0:52:49
3,636,998 ریال0:44:50
3,639,999 ریال0:40:51
3,636,999 ریال0:28:48
3,636,998 ریال0:20:54
3,636,999 ریال0:12:51
3,636,998 ریال0:08:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات