کالایاب
شاخص یاب

BTC/JPY xbtce

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,096,212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29,211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,080,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13,537 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,139,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,086,119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.79%