کالایاب
شاخص یاب

BTC/GBP panxora

  • نرخ فعلی:8139.2795
  • بالاترین قیمت روز:8172.9331
  • پایین ترین قیمت روز:7906.1307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:102.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,993.809
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۸:۵۷
  • نرخ روز گذشته:7,979.1574
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:160.1221

نمودار کندل استیک BTC/GBP panxora در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/GBP panxora در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,139.2795 ریال17:48:57
8,146.0381 ریال17:40:55
8,149.5614 ریال17:36:58
8,162.6496 ریال17:32:54
8,172.9331 ریال17:28:57
8,139.0096 ریال17:24:56
8,100.6568 ریال17:21:00
8,063.4579 ریال17:16:52
8,031.7993 ریال17:01:19
8,038.5085 ریال16:52:56
8,023.0932 ریال16:44:56
8,025.8013 ریال16:40:58
8,019.5161 ریال16:37:00
8,019.1358 ریال16:28:55
8,019.4731 ریال16:20:59
8,025.4676 ریال16:12:57
8,027.4296 ریال15:52:54
8,021.6993 ریال15:41:03
8,032.7692 ریال15:36:58
8,041.4669 ریال15:16:58
8,035.343 ریال14:56:57
8,043.9951 ریال14:32:59
8,026.2591 ریال14:16:58
8,019.9273 ریال14:13:00
8,017.9334 ریال14:05:00
8,016.3507 ریال14:01:33
8,004.4805 ریال13:57:04
7,991.0276 ریال13:33:02
7,974.4093 ریال13:28:57
7,983.0857 ریال13:25:01
7,988.2152 ریال13:16:58
8,013.1449 ریال13:01:26
7,989.8516 ریال12:56:59
7,994.0247 ریال12:41:01
8,010.7717 ریال12:36:59
8,009.6383 ریال12:33:00
8,006.8166 ریال12:21:00
8,019.0608 ریال12:12:59
8,035.2937 ریال12:08:58
7,980.7125 ریال11:52:56
7,991.8189 ریال11:44:57
7,968.0785 ریال11:24:58
7,949.8776 ریال11:21:01
7,959.3547 ریال11:16:59
7,968.4425 ریال10:40:57
7,973.2309 ریال10:28:54
7,973.4664 ریال10:20:55
7,986.2497 ریال10:16:57
7,988.6229 ریال10:12:56
7,968.482 ریال10:04:52
7,965.7045 ریال9:52:49
7,958.9845 ریال9:44:52
7,958.5637 ریال9:40:53
7,955.0271 ریال9:36:55
7,941.1727 ریال9:32:51
7,963.6969 ریال9:28:51
7,961.8646 ریال9:24:54
7,977.5747 ریال9:20:52
7,990.0711 ریال9:16:59
7,997.1874 ریال9:04:55
7,997.7662 ریال9:01:04
7,994.9844 ریال8:52:48
7,996.9153 ریال8:48:51
7,988.6535 ریال8:40:51
7,993.369 ریال8:36:50
8,015.1062 ریال8:32:49
8,004.4805 ریال8:28:50
7,999.7324 ریال8:24:51
7,996.5332 ریال8:12:49
7,996.567 ریال7:56:52
7,984.6968 ریال7:52:51
7,987.8318 ریال7:48:50
7,981.5314 ریال7:44:49
7,994.16 ریال7:40:53
8,014.3153 ریال7:32:49
8,028.3653 ریال7:28:48
8,036.9258 ریال7:24:52
8,038.5085 ریال7:20:51
8,017.2818 ریال7:16:46
8,006.0632 ریال7:12:48
7,977.9333 ریال6:44:47
7,979.1574 ریال6:40:51
7,984.5362 ریال6:36:51
7,987.8623 ریال6:32:49
7,981.1455 ریال6:28:48
7,964.4879 ریال6:24:52
7,986.2795 ریال6:12:57
7,983.7455 ریال6:08:52
7,999.6973 ریال6:04:50
8,013.9359 ریال5:56:51
8,026.5924 ریال5:52:50
8,028.9655 ریال5:48:50
8,029.7564 ریال5:20:52
8,036.7227 ریال5:08:49
8,036.0848 ریال5:01:01
8,049.6257 ریال4:56:49
8,047.6287 ریال4:40:51
8,026.7819 ریال4:32:48
8,026.1791 ریال4:28:47
8,039.8856 ریال4:08:50
8,042.7882 ریال4:04:50
8,032.969 ریال3:56:49
8,045.5771 ریال3:52:49
8,034.1737 ریال3:48:49
8,028.9655 ریال3:44:49
8,040.5055 ریال3:40:52
8,041.4669 ریال3:36:49
8,062.6665 ریال3:32:51
8,054.4905 ریال3:28:50
8,042.6154 ریال3:24:53
7,940.4894 ریال3:20:51
7,919.8031 ریال3:01:05
7,921.4892 ریال2:56:49
7,906.1307 ریال2:52:50
7,930.8852 ریال2:44:49
7,946.6982 ریال2:40:51
7,971.2439 ریال2:16:48
7,969.6382 ریال1:44:49
7,977.9333 ریال1:40:52
8,002.0704 ریال1:20:52
8,032.5063 ریال1:04:46
8,031.3864 ریال1:01:03
8,025.0103 ریال0:44:47
8,017.9334 ریال0:40:51
8,005.6809 ریال0:32:50
8,010.8112 ریال0:12:53
8,009.9807 ریال0:08:47
7,993.809 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات