کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR xbtce

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 194.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 476.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 648.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%