کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR lakebtc

  • نرخ فعلی:9486.4
  • بالاترین قیمت روز:9550
  • پایین ترین قیمت روز:9258.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:157.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.67%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,363.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۵۵
  • نرخ روز گذشته:9,337.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:148.9

نمودار کندل استیک BTC/EUR lakebtc در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR lakebtc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,486.4 ریال18:36:55
9,475.8 ریال18:24:56
9,480.6 ریال18:20:57
9,482.2 ریال18:16:54
9,501.8 ریال18:12:55
9,507.6 ریال18:04:57
9,505.3 ریال18:01:10
9,509 ریال17:52:51
9,523.2 ریال17:48:57
9,522 ریال17:44:53
9,523.8 ریال17:40:55
9,538.2 ریال17:36:58
9,534.9 ریال17:32:54
9,550 ریال17:28:57
9,392.8 ریال17:12:58
9,401.3 ریال17:08:54
9,395 ریال16:56:54
9,401.2 ریال16:52:56
9,378.6 ریال16:44:56
9,380.4 ریال16:40:58
9,368.9 ریال16:37:00
9,374.1 ریال16:28:55
9,359.8 ریال16:24:57
9,375.5 ریال16:16:54
9,384 ریال16:08:56
9,388.5 ریال16:04:57
9,389.3 ریال16:01:27
9,391.9 ریال15:28:57
9,396.2 ریال15:21:00
9,408.5 ریال15:13:00
9,395.5 ریال14:56:57
9,376.3 ریال14:48:59
9,392 ریال14:36:59
9,385.1 ریال14:28:58
9,378.6 ریال14:25:00
9,385.9 ریال14:16:58
9,383 ریال14:05:00
9,344.6 ریال13:41:04
9,337.7 ریال13:25:01
9,347.7 ریال13:21:01
9,354.9 ریال13:08:58
9,354.4 ریال13:05:04
9,367.6 ریال12:36:59
9,356.5 ریال12:28:55
9,354.9 ریال12:24:57
9,374.5 ریال12:16:53
9,346.5 ریال12:04:56
9,353.1 ریال12:01:20
9,338.8 ریال11:56:58
9,352.9 ریال11:44:57
9,334.1 ریال11:41:00
9,332.7 ریال11:32:57
9,321.9 ریال11:08:54
9,327.8 ریال11:01:19
9,331.3 ریال10:56:53
9,319.4 ریال10:44:58
9,323.2 ریال10:32:55
9,312.4 ریال10:28:54
9,313.8 ریال10:24:55
9,337.2 ریال10:20:55
9,344.9 ریال10:08:53
9,322.4 ریال9:56:52
9,320.1 ریال9:52:49
9,317.4 ریال9:44:52
9,320 ریال9:36:55
9,325 ریال9:28:51
9,349.4 ریال9:16:59
9,353.4 ریال9:08:48
9,356.1 ریال8:52:48
9,375.6 ریال8:36:50
9,379.1 ریال8:32:49
9,348 ریال8:24:51
9,362.4 ریال8:08:50
9,355.2 ریال7:56:52
9,355.4 ریال7:44:49
9,366.2 ریال7:40:53
9,383 ریال7:32:49
9,399.4 ریال7:24:52
9,374.9 ریال7:16:46
9,335.5 ریال7:08:50
9,336.1 ریال6:40:51
9,342.3 ریال6:36:51
9,348.3 ریال6:32:49
9,326.9 ریال6:28:48
9,335.5 ریال6:20:47
9,339.8 ریال6:16:51
9,372 ریال6:08:52
9,373.5 ریال6:01:01
9,386.1 ریال5:56:51
9,376.5 ریال5:48:50
9,382.3 ریال5:32:49
9,391.6 ریال5:12:52
9,392.3 ریال5:08:49
9,391.6 ریال5:04:48
9,399 ریال5:01:01
9,410.2 ریال4:56:49
9,396.5 ریال4:36:50
9,393.5 ریال4:08:50
9,395.2 ریال4:04:50
9,392.5 ریال3:56:49
9,401.7 ریال3:52:49
9,404.8 ریال3:44:49
9,422.3 ریال3:36:49
9,417 ریال3:28:50
9,271.4 ریال3:12:54
9,268.1 ریال3:08:49
9,258.4 ریال3:01:05
9,295.3 ریال2:48:52
9,323.6 ریال2:28:56
9,329.7 ریال2:20:50
9,329.2 ریال2:16:48
9,322.8 ریال2:04:50
9,324.5 ریال1:52:47
9,331 ریال1:44:49
9,346.9 ریال1:40:52
9,348.8 ریال1:32:49
9,348.2 ریال1:24:50
9,370.9 ریال1:20:52
9,385 ریال1:16:49
9,385.6 ریال1:08:49
9,381 ریال0:44:47
9,359.2 ریال0:16:47
9,361.5 ریال0:12:53
9,363.7 ریال0:08:47
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات