بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,057 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.32%