شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,289.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,508.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,678.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,760.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45.14%