کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 67.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 244.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 465.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.23%