شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 157.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,798 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 320.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,230.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,252.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.78%