کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 564.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 177.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 450.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,777 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,567.66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.89%