شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 167.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,109.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,860 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,564.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.53%