بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بیت کوین / یورو در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,190 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.19%