شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 150.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 172.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 931.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,579.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.82%