شاخص یاب

بیت کوین / یورو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 98.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 298.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 187.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 778.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.35%