کالایاب
شاخص یاب

BTC/EUR anx

  • نرخ فعلی:5701
  • بالاترین قیمت روز:6281.8
  • پایین ترین قیمت روز:5701
  • بیشترین مقدار نوسان روز:343
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,281.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:6,279.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:578.9

نمودار کندل استیک BTC/EUR anx در روز جاری

نمودار کندل استیک BTC/EUR anx در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,701 ریال20:13:08
5,892.8 ریال20:05:09
5,894.4 ریال19:53:05
5,895 ریال19:45:09
5,894.5 ریال19:33:10
5,894.9 ریال19:25:10
5,895.8 ریال19:13:09
5,894.6 ریال19:05:13
5,896.1 ریال18:53:12
5,896.6 ریال18:33:13
5,895.8 ریال18:25:18
5,896.3 ریال18:13:19
5,897.3 ریال18:05:21
5,900.3 ریال17:53:14
5,896.2 ریال17:45:10
5,895.8 ریال17:33:20
5,896.2 ریال17:25:23
5,897.5 ریال17:13:21
5,896 ریال17:05:19
5,895.3 ریال16:53:28
5,897.4 ریال16:45:40
5,897.9 ریال16:33:41
5,899.5 ریال16:25:38
5,898.9 ریال16:13:25
5,900.6 ریال16:05:27
5,900.1 ریال15:53:32
5,901.2 ریال15:45:41
5,901.7 ریال15:33:54
5,900.1 ریال15:21:45
5,900.8 ریال15:13:37
5,901.6 ریال15:02:12
5,900.6 ریال14:53:43
5,899.7 ریال14:41:56
5,898.1 ریال14:34:00
5,896.5 ریال14:22:12
5,897.7 ریال14:13:54
5,900.3 ریال13:53:35
5,900.1 ریال13:42:08
5,899.1 ریال13:33:52
5,898.6 ریال13:22:00
5,896.9 ریال13:02:43
5,897.1 ریال12:53:53
5,898.1 ریال12:42:14
5,897.8 ریال12:34:13
5,899 ریال12:22:00
5,898.5 ریال12:17:58
5,899.6 ریال12:02:13
5,900.7 ریال11:53:34
5,900 ریال11:41:50
5,901.4 ریال11:33:50
5,902.7 ریال11:13:46
5,902.6 ریال11:01:58
5,902.7 ریال10:53:17
5,902.1 ریال10:41:20
5,902.9 ریال10:33:12
5,902.2 ریال10:21:09
5,903 ریال10:13:10
5,902.2 ریال9:53:05
5,902.5 ریال9:41:07
5,901.7 ریال9:29:06
5,827.5 ریال9:25:08
5,827.2 ریال9:13:01
5,827.6 ریال9:05:02
5,939.8 ریال9:01:21
5,939.5 ریال8:53:01
5,940 ریال8:44:56
5,939.5 ریال8:32:57
5,939.2 ریال8:24:59
5,938.9 ریال8:12:57
5,939.6 ریال8:04:51
5,938.3 ریال7:52:55
5,938.4 ریال7:44:53
5,936.9 ریال7:24:54
6,279.9 ریال7:16:51
6,279 ریال7:08:51
6,278 ریال6:56:51
6,277.5 ریال6:48:55
6,277.3 ریال6:36:53
6,277.9 ریال6:29:52
6,277.6 ریال6:20:57
6,275.9 ریال6:12:55
6,275 ریال6:01:07
6,275.5 ریال5:52:52
6,274.8 ریال5:40:57
6,277 ریال5:32:54
6,277.7 ریال5:20:55
6,276.1 ریال5:12:52
6,278.1 ریال5:01:08
6,278.4 ریال4:52:52
6,277.6 ریال4:40:54
6,276.6 ریال4:32:51
6,276.7 ریال4:20:55
6,275.9 ریال4:12:53
6,276.5 ریال3:52:52
6,276.9 ریال3:40:54
6,276.5 ریال3:32:52
6,276 ریال3:20:55
6,275.5 ریال3:12:54
6,274.7 ریال3:01:07
6,274.9 ریال2:52:54
6,275.6 ریال2:40:57
6,275.5 ریال2:32:55
6,275.4 ریال2:12:58
6,276.3 ریال2:01:16
6,276.1 ریال1:52:54
6,277.9 ریال1:40:57
6,278.6 ریال1:32:52
6,278.9 ریال1:24:54
6,278.6 ریال1:12:57
6,281.2 ریال1:04:54
6,281.8 ریال0:52:54
6,280.6 ریال0:44:52
6,280.8 ریال0:24:59
6,280.6 ریال0:12:56
6,281.3 ریال0:04:54
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات