شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSV/USD dragonex

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.63%