شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BSV/KRW bithumb

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 102,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,981 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 108,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 146,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 41,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 153,905 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.3%