کالایاب
شاخص یاب

BSV/BTC hotbit

  • نرخ فعلی:0.0122
  • بالاترین قیمت روز:0.0129
  • پایین ترین قیمت روز:0.0121
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0125
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۴۸:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.0128
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک BSV/BTC hotbit در روز جاری

نمودار کندل استیک BSV/BTC hotbit در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0122 ریال22:48:55
0.0123 ریال22:44:52
0.0124 ریال22:40:56
0.0125 ریال22:36:56
0.0127 ریال22:28:55
0.0123 ریال22:24:56
0.0126 ریال22:20:57
0.0127 ریال22:16:54
0.0125 ریال22:04:53
0.0124 ریال22:01:08
0.0126 ریال21:56:56
0.0123 ریال21:52:54
0.0125 ریال21:48:58
0.0126 ریال21:44:59
0.0122 ریال21:41:01
0.0124 ریال21:36:57
0.0123 ریال21:32:56
0.0122 ریال21:28:55
0.0127 ریال21:24:59
0.0126 ریال21:20:56
0.0122 ریال21:16:58
0.0124 ریال21:12:57
0.0125 ریال21:08:55
0.0123 ریال21:04:56
0.0125 ریال20:56:57
0.0124 ریال20:52:55
0.0122 ریال20:48:58
0.0123 ریال20:32:59
0.0122 ریال20:29:00
0.0125 ریال20:25:06
0.0124 ریال20:20:59
0.0127 ریال20:17:03
0.0124 ریال20:13:03
0.0127 ریال20:04:57
0.0124 ریال20:01:15
0.0126 ریال19:56:59
0.0123 ریال19:52:55
0.0122 ریال19:48:57
0.0123 ریال19:44:56
0.0126 ریال19:36:58
0.0122 ریال19:32:54
0.0127 ریال19:28:53
0.0122 ریال19:20:57
0.0125 ریال19:16:59
0.0127 ریال19:12:56
0.0122 ریال19:08:54
0.0126 ریال19:04:53
0.0122 ریال19:01:09
0.0126 ریال18:56:55
0.0125 ریال18:52:53
0.0127 ریال18:48:58
0.0126 ریال18:44:56
0.0122 ریال18:40:59
0.0124 ریال18:36:59
0.0122 ریال18:32:56
0.0125 ریال18:28:58
0.0124 ریال18:24:59
0.0125 ریال18:21:00
0.0126 ریال18:16:56
0.0123 ریال18:12:57
0.0126 ریال18:08:53
0.0128 ریال18:05:01
0.0125 ریال17:56:54
0.0126 ریال17:52:54
0.0122 ریال17:48:57
0.0127 ریال17:44:54
0.0124 ریال17:40:59
0.0125 ریال17:36:58
0.0124 ریال17:32:55
0.0126 ریال17:28:54
0.0127 ریال17:24:57
0.0126 ریال17:20:57
0.0123 ریال17:16:56
0.0122 ریال17:12:56
0.0124 ریال17:08:53
0.0122 ریال17:04:59
0.0124 ریال17:01:15
0.0122 ریال16:56:57
0.0127 ریال16:48:54
0.0122 ریال16:40:56
0.0124 ریال16:36:59
0.0127 ریال16:32:57
0.0123 ریال16:24:57
0.0127 ریال16:21:00
0.0122 ریال16:16:53
0.0127 ریال16:12:55
0.0124 ریال16:04:54
0.0122 ریال16:01:12
0.0124 ریال15:52:59
0.0126 ریال15:48:56
0.0123 ریال15:44:55
0.0125 ریال15:40:57
0.0127 ریال15:36:58
0.0124 ریال15:28:54
0.0125 ریال15:24:55
0.0126 ریال15:20:58
0.0125 ریال15:12:59
0.0128 ریال15:08:53
0.0124 ریال15:04:53
0.0125 ریال15:01:09
0.0124 ریال14:56:54
0.0125 ریال14:52:55
0.0127 ریال14:44:51
0.0125 ریال14:40:58
0.0124 ریال14:28:57
0.0128 ریال14:24:55
0.0122 ریال14:21:00
0.0127 ریال14:16:57
0.0124 ریال14:12:59
0.0126 ریال14:04:57
0.0124 ریال13:56:56
0.0127 ریال13:52:58
0.0125 ریال13:48:53
0.0127 ریال13:44:55
0.0123 ریال13:40:56
0.0122 ریال13:37:00
0.0127 ریال13:32:56
0.0123 ریال13:28:57
0.0122 ریال13:20:58
0.0123 ریال13:16:57
0.0126 ریال13:12:57
0.0125 ریال13:08:54
0.0127 ریال13:04:56
0.0126 ریال13:01:16
0.0127 ریال12:52:56
0.0123 ریال12:48:57
0.0124 ریال12:44:56
0.0123 ریال12:36:58
0.0125 ریال12:28:59
0.0122 ریال12:24:57
0.0128 ریال12:20:57
0.0126 ریال12:16:58
0.0128 ریال12:12:57
0.0121 ریال12:08:53
0.0123 ریال12:04:56
0.0127 ریال12:01:10
0.0124 ریال11:56:57
0.0123 ریال11:52:55
0.0122 ریال11:48:58
0.0127 ریال11:44:56
0.0122 ریال11:40:58
0.0125 ریال11:36:57
0.0122 ریال11:32:54
0.0127 ریال11:28:52
0.0125 ریال11:24:58
0.0128 ریال11:20:56
0.0127 ریال11:16:54
0.0125 ریال11:12:57
0.0126 ریال11:04:52
0.0122 ریال10:56:52
0.0128 ریال10:52:54
0.0122 ریال10:48:55
0.0125 ریال10:44:51
0.0126 ریال10:40:55
0.0128 ریال10:36:54
0.0127 ریال10:33:00
0.0123 ریال10:28:53
0.0122 ریال10:24:53
0.0123 ریال10:20:54
0.0126 ریال10:16:51
0.0124 ریال10:12:53
0.0122 ریال10:08:50
0.0127 ریال10:04:49
0.0124 ریال9:56:51
0.0128 ریال9:52:52
0.0125 ریال9:48:52
0.0127 ریال9:44:52
0.0126 ریال9:40:56
0.0128 ریال9:36:58
0.0122 ریال9:32:51
0.0125 ریال9:28:50
0.0123 ریال9:20:54
0.0122 ریال9:16:53
0.0127 ریال9:12:51
0.0123 ریال9:08:50
0.0127 ریال9:04:56
0.0128 ریال9:01:06
0.0127 ریال8:56:50
0.0126 ریال8:52:50
0.0127 ریال8:48:53
0.0126 ریال8:44:49
0.0125 ریال8:40:52
0.0123 ریال8:36:53
0.0126 ریال8:32:50
0.0124 ریال8:24:54
0.0127 ریال8:20:56
0.0125 ریال8:16:51
0.0128 ریال8:12:52
0.0127 ریال8:08:53
0.0124 ریال8:04:51
0.0125 ریال8:01:07
0.0122 ریال7:56:49
0.0127 ریال7:52:50
0.0126 ریال7:48:52
0.0122 ریال7:44:51
0.0128 ریال7:40:51
0.0125 ریال7:36:54
0.0122 ریال7:32:52
0.0125 ریال7:28:49
0.0127 ریال7:24:51
0.0122 ریال7:20:55
0.0123 ریال7:16:52
0.0127 ریال7:12:52
0.0124 ریال7:08:51
0.0123 ریال7:01:01
0.0122 ریال6:56:51
0.0124 ریال6:52:50
0.0126 ریال6:48:52
0.0127 ریال6:36:51
0.0126 ریال6:32:55
0.0125 ریال6:28:49
0.0122 ریال6:24:54
0.0123 ریال6:20:55
0.0129 ریال6:08:55
0.0124 ریال6:04:53
0.0128 ریال6:01:08
0.0126 ریال5:56:56
0.0127 ریال5:52:51
0.0128 ریال5:48:57
0.0129 ریال5:44:57
0.0125 ریال5:40:59
0.0129 ریال5:36:58
0.0127 ریال5:32:52
0.0126 ریال5:28:55
0.0124 ریال5:20:56
0.0127 ریال5:16:57
0.0128 ریال5:12:56
0.0129 ریال5:08:51
0.0124 ریال5:01:04
0.0127 ریال4:56:51
0.0128 ریال4:52:53
0.0127 ریال4:48:52
0.0125 ریال4:36:52
0.0123 ریال4:32:52
0.0128 ریال4:28:50
0.0126 ریال4:20:53
0.0125 ریال4:16:50
0.0126 ریال4:08:49
0.0128 ریال4:04:49
0.0125 ریال4:01:04
0.0127 ریال3:52:49
0.0125 ریال3:48:50
0.0127 ریال3:44:50
0.0128 ریال3:40:51
0.0123 ریال3:36:50
0.0126 ریال3:32:50
0.0125 ریال3:28:45
0.0127 ریال3:24:51
0.0125 ریال3:20:50
0.0129 ریال3:16:51
0.0128 ریال3:12:50
0.0129 ریال3:08:49
0.0127 ریال3:04:47
0.0125 ریال3:01:05
0.0126 ریال2:56:52
0.0129 ریال2:52:50
0.0125 ریال2:48:54
0.0124 ریال2:40:51
0.0128 ریال2:36:55
0.0124 ریال2:32:46
0.0126 ریال2:28:47
0.0125 ریال2:24:51
0.0123 ریال2:20:46
0.0125 ریال2:16:52
0.0124 ریال2:12:53
0.0126 ریال2:08:50
0.0127 ریال2:04:51
0.0124 ریال1:56:53
0.0129 ریال1:52:49
0.0126 ریال1:48:52
0.0127 ریال1:44:46
0.0123 ریال1:40:55
0.0127 ریال1:36:52
0.0129 ریال1:32:54
0.0125 ریال1:28:54
0.0129 ریال1:24:53
0.0127 ریال1:20:50
0.0129 ریال1:16:48
0.0125 ریال1:12:49
0.0128 ریال1:04:52
0.0127 ریال1:00:58
0.0123 ریال0:56:54
0.0126 ریال0:52:54
0.0124 ریال0:48:52
0.0123 ریال0:44:51
0.0126 ریال0:36:51
0.0125 ریال0:32:48
0.0128 ریال0:28:52
0.0123 ریال0:24:48
0.0124 ریال0:20:52
0.0127 ریال0:16:54
0.0125 ریال0:12:50
0.0126 ریال0:08:49
0.0125 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات