شاخص یاب

BSE Sensex

  • نرخ فعلی:35929.64
  • بالاترین قیمت روز:36094.15
  • پایین ترین قیمت روز:35779.07
  • بیشترین مقدار نوسان روز:231.32
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.42%
  • نرخ بازگشایی بازار:36,024.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۵:۱۶
  • نرخ روز گذشته:35,779.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:150.57

نمودار کندل استیک BSE Sensex در روز جاری

نمودار کندل استیک BSE Sensex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
35,929.64 ریال13:35:16
35,974.37 ریال13:34:19
35,929.64 ریال13:31:17
35,892.21 ریال13:30:22
35,909.72 ریال13:29:15
35,921.66 ریال13:28:15
35,927.65 ریال13:27:16
35,930.83 ریال13:26:16
35,940.36 ریال13:25:16
35,940.8 ریال13:24:16
35,949.65 ریال13:23:16
35,960.46 ریال13:22:15
35,961.12 ریال13:21:16
35,963.87 ریال13:20:17
35,971.82 ریال13:19:15
35,960.91 ریال13:18:15
35,954.59 ریال13:17:16
35,939.26 ریال13:16:14
35,940.19 ریال13:15:17
35,924.4 ریال13:14:15
35,928.26 ریال13:13:15
35,933.89 ریال13:12:16
35,939.75 ریال13:11:16
35,931.4 ریال13:10:17
35,922.61 ریال13:09:16
35,926.47 ریال13:08:15
35,913.59 ریال13:07:16
35,902.05 ریال13:06:17
35,892.88 ریال13:05:17
35,900.18 ریال13:04:18
35,887.42 ریال13:03:17
35,856.49 ریال13:02:17
35,833.5 ریال13:01:16
35,839.52 ریال13:00:23
35,838.73 ریال12:59:15
35,862.9 ریال12:58:16
35,853.4 ریال12:57:16
35,863.61 ریال12:56:16
35,861.37 ریال12:55:18
35,828.01 ریال12:54:16
35,831.31 ریال12:53:16
35,821.2 ریال12:52:17
35,833.37 ریال12:51:17
35,824.32 ریال12:50:18
35,795.09 ریال12:49:15
35,818.69 ریال12:48:17
35,846.27 ریال12:47:15
35,867.57 ریال12:46:15
35,872.3 ریال12:45:18
35,891.73 ریال12:44:15
35,899.9 ریال12:43:16
35,913.38 ریال12:42:17
35,909.13 ریال12:41:17
35,901.01 ریال12:40:19
35,893.12 ریال12:39:16
35,898.04 ریال12:38:16
35,889.01 ریال12:37:16
35,906.16 ریال12:36:17
35,921.22 ریال12:35:16
35,903.53 ریال12:34:17
35,903.1 ریال12:33:17
35,874.62 ریال12:32:16
35,856.31 ریال12:31:16
35,872.91 ریال12:30:21
35,889.25 ریال12:29:17
35,857.89 ریال12:28:16
35,869.04 ریال12:27:17
35,895.63 ریال12:26:15
35,901.2 ریال12:25:16
35,914.18 ریال12:24:16
35,906.79 ریال12:23:17
35,927.72 ریال12:22:15
35,912.54 ریال12:21:18
35,879.53 ریال12:20:18
35,869.25 ریال12:19:18
35,883.02 ریال12:18:17
35,913.81 ریال12:17:16
35,927.82 ریال12:16:16
35,898.88 ریال12:15:16
35,920.43 ریال12:14:17
35,948.66 ریال12:13:15
35,952.44 ریال12:12:17
35,978.45 ریال12:11:17
35,986.59 ریال12:10:18
35,986.47 ریال12:09:16
35,982.79 ریال12:08:16
36,004.86 ریال12:07:15
36,018.65 ریال12:06:16
36,016.14 ریال12:05:17
36,016.62 ریال12:04:16
36,016.26 ریال12:03:16
36,013.37 ریال12:02:15
36,020.39 ریال12:01:16
36,024.57 ریال12:00:24
36,027.8 ریال11:59:16
36,030.8 ریال11:58:15
36,028.89 ریال11:57:17
36,047.1 ریال11:56:16
36,053.93 ریال11:55:18
36,053.19 ریال11:54:17
36,049.34 ریال11:53:16
36,067 ریال11:52:17
36,061.44 ریال11:51:16
36,063.06 ریال11:50:19
36,060.27 ریال11:49:16
36,078.13 ریال11:48:18
36,075.72 ریال11:47:16
36,075.8 ریال11:46:16
36,081.34 ریال11:45:18
36,063.1 ریال11:44:16
36,069.73 ریال11:43:16
36,072.67 ریال11:42:19
36,082.96 ریال11:41:15
36,094.15 ریال11:40:18
36,085.91 ریال11:39:16
36,085.06 ریال11:38:16
36,072.09 ریال11:37:17
36,076.85 ریال11:36:16
36,077.43 ریال11:35:18
36,062.52 ریال11:34:16
36,047.2 ریال11:33:17
36,034.88 ریال11:32:16
36,014.75 ریال11:31:17
36,014.94 ریال11:30:24
36,017.52 ریال11:29:16
36,018.37 ریال11:28:16
36,021.2 ریال11:27:17
36,017.13 ریال11:26:14
36,016.85 ریال11:25:16
36,004.6 ریال11:24:19
35,986.2 ریال11:23:16
35,991.37 ریال11:22:15
35,991.97 ریال11:21:16
36,000.23 ریال11:20:18
35,997.08 ریال11:19:17
35,991.07 ریال11:18:20
35,991.93 ریال11:17:18
35,981.26 ریال11:16:16
35,977.41 ریال11:15:19
35,979.65 ریال11:14:18
35,991.07 ریال11:13:18
35,988.7 ریال11:12:16
35,990.93 ریال11:11:15
35,980.67 ریال11:10:17
35,981.47 ریال11:09:16
35,984.66 ریال11:08:16
35,978.24 ریال11:07:15
35,998.49 ریال11:06:16
36,000.41 ریال11:05:16
35,954.39 ریال11:04:18
36,006.22 ریال11:04:16
36,007.1 ریال11:03:17
36,008.12 ریال11:02:17
36,002.52 ریال11:01:18
35,977.69 ریال11:00:23
35,975.55 ریال10:59:16
35,977.79 ریال10:58:15
35,980.74 ریال10:57:16
35,979.78 ریال10:56:16
35,966.29 ریال10:55:16
35,967.81 ریال10:54:16
35,966.22 ریال10:53:16
35,967.97 ریال10:52:16
35,963.9 ریال10:51:16
35,956.49 ریال10:49:16
35,958.92 ریال10:48:16
35,951.9 ریال10:47:16
35,941.15 ریال10:46:15
35,945.41 ریال10:45:17
35,953.39 ریال10:44:16
35,952.8 ریال10:43:17
35,951.16 ریال10:42:17
35,951.81 ریال10:41:16
35,947.76 ریال10:40:18
35,944.4 ریال10:39:16
35,947.79 ریال10:38:16
35,952.13 ریال10:37:16
35,948.25 ریال10:36:16
35,945.45 ریال10:35:17
35,934.08 ریال10:34:15
35,958.17 ریال10:33:21
35,947.99 ریال10:33:17
35,948.15 ریال10:32:17
35,949.65 ریال10:31:18
35,950.41 ریال10:30:20
35,951.75 ریال10:29:16
35,949.36 ریال10:28:15
35,956.59 ریال10:27:17
35,970.66 ریال10:26:17
35,956.85 ریال10:25:17
35,953.32 ریال10:24:18
35,945.18 ریال10:23:16
35,950.14 ریال10:22:17
35,940.05 ریال10:21:17
35,924.35 ریال10:20:18
35,921.61 ریال10:19:16
35,915.75 ریال10:18:17
35,919.73 ریال10:17:17
35,919.46 ریال10:16:18
35,923.31 ریال10:15:19
35,918.78 ریال10:14:16
35,917.83 ریال10:13:16
35,929.12 ریال10:12:17
35,918.52 ریال10:11:16
35,927.98 ریال10:10:18
35,934.07 ریال10:09:17
35,932.17 ریال10:08:16
35,934.89 ریال10:07:16
35,940.16 ریال10:06:18
35,944.75 ریال10:05:18
35,950.14 ریال10:04:17
35,938.24 ریال10:03:16
35,939.08 ریال10:02:16
35,779.07 ریال10:01:49
35,932.7 ریال10:01:19
35,924.96 ریال10:00:24
35,915.55 ریال9:59:16
35,897.37 ریال9:58:16
35,899.68 ریال9:57:17
35,904.28 ریال9:56:16
35,908.88 ریال9:55:17
35,912.8 ریال9:54:16
35,920.74 ریال9:53:17
35,917.75 ریال9:52:17
35,926.62 ریال9:51:17
35,932.67 ریال9:50:18
35,928.44 ریال9:49:16
35,941.51 ریال9:48:16
35,945.55 ریال9:47:16
35,953.52 ریال9:46:15
35,937.41 ریال9:45:18
35,947.03 ریال9:44:16
35,932.64 ریال9:43:15
35,923.65 ریال9:42:17
35,922.4 ریال9:41:16
35,903.98 ریال9:40:17
35,922.62 ریال9:39:16
35,936.7 ریال9:38:15
35,930.54 ریال9:37:16
35,934.63 ریال9:36:17
35,929.39 ریال9:35:18
35,932.15 ریال9:34:16
35,934.57 ریال9:33:17
35,932.65 ریال9:32:16
35,779.07 ریال9:31:59
35,942.47 ریال9:31:17
35,942.66 ریال9:30:20
35,942.43 ریال9:29:15
35,927.75 ریال9:28:17
35,920.12 ریال9:27:16
35,913.46 ریال9:26:15
35,906.4 ریال9:25:15
35,908.48 ریال9:24:16
35,920.99 ریال9:23:16
35,933.09 ریال9:22:15
35,934.04 ریال9:21:17
35,943.02 ریال9:20:17
35,937.14 ریال9:19:15
35,937.91 ریال9:18:17
35,925.45 ریال9:17:16
35,921.63 ریال9:16:15
35,937.98 ریال9:15:17
35,944.63 ریال9:14:16
35,953.5 ریال9:13:16
35,944.96 ریال9:12:16
35,944.1 ریال9:11:16
35,922.93 ریال9:10:17
35,936.68 ریال9:09:16
35,939.47 ریال9:08:16
35,943.37 ریال9:07:16
35,952.88 ریال9:06:16
35,955.24 ریال9:05:16
35,960.23 ریال9:04:16
35,779.07 ریال9:03:57
35,957.98 ریال9:03:16
35,950.71 ریال9:02:18
35,963.14 ریال9:01:16
35,957.16 ریال9:00:23
35,977.37 ریال8:59:15
35,976.37 ریال8:58:15
35,975.65 ریال8:57:16
35,974.21 ریال8:56:16
35,962.13 ریال8:55:16
35,970.02 ریال8:54:16
35,978.3 ریال8:53:16
35,968.66 ریال8:52:16
35,974.91 ریال8:51:15
35,984.25 ریال8:50:18
35,981.9 ریال8:49:16
35,986.46 ریال8:48:17
35,990.87 ریال8:47:16
35,995.03 ریال8:46:16
36,006.78 ریال8:45:17
36,005.24 ریال8:44:16
36,006.2 ریال8:43:17
36,006.13 ریال8:42:15
36,009.65 ریال8:41:15
35,996.85 ریال8:40:17
35,998.57 ریال8:39:15
36,000.15 ریال8:38:16
35,999.44 ریال8:37:16
35,996.65 ریال8:36:16
36,007.94 ریال8:35:16
35,995 ریال8:34:15
36,001.83 ریال8:33:15
35,779.07 ریال8:33:08
36,010.39 ریال8:32:17
36,013.01 ریال8:31:16
36,016.68 ریال8:30:19
36,014.91 ریال8:29:15
36,013.13 ریال8:28:15
36,004.48 ریال8:27:16
35,993.3 ریال8:26:14
35,993.36 ریال8:25:17
35,984.99 ریال8:24:17
35,993.69 ریال8:23:16
35,990.17 ریال8:22:16
35,991.2 ریال8:21:16
36,008.63 ریال8:20:17
36,014.4 ریال8:19:15
36,004.07 ریال8:18:17
36,005.4 ریال8:17:15
36,011.79 ریال8:16:16
36,001.95 ریال8:15:16
36,007.31 ریال8:14:15
36,015.71 ریال8:13:15
36,024.98 ریال8:12:16
36,016.66 ریال8:11:15
36,012.54 ریال8:10:16
36,019.73 ریال8:09:19
36,026.77 ریال8:08:16
36,026.2 ریال8:07:15
36,028.13 ریال8:06:15
36,025.88 ریال8:05:16
36,033.08 ریال8:04:16
36,026.2 ریال8:03:18
36,035.37 ریال8:02:15
36,035.5 ریال8:01:12
36,016.76 ریال8:00:21
36,007.67 ریال7:59:15
36,013.29 ریال7:58:15
36,008.69 ریال7:57:14
35,991.07 ریال7:56:15
35,996.65 ریال7:55:16
35,995.54 ریال7:54:15
35,986.58 ریال7:53:15
36,003.37 ریال7:52:15
36,016.22 ریال7:51:16
36,002.18 ریال7:50:16
35,996.73 ریال7:49:15
35,991.05 ریال7:48:15
35,986.29 ریال7:47:15
36,001.71 ریال7:46:15
35,992.75 ریال7:45:15
35,979.07 ریال7:44:15
35,982.41 ریال7:43:14
35,976.3 ریال7:42:14
35,957.52 ریال7:41:14
35,945.61 ریال7:40:24
35,951.85 ریال7:39:15
35,934.54 ریال7:38:15
35,947.07 ریال7:37:15
35,962.27 ریال7:36:14
35,975.9 ریال7:35:15
35,990.54 ریال7:34:18
36,007.4 ریال7:33:14
36,022.56 ریال7:32:14
36,029.01 ریال7:31:15
36,035.17 ریال7:30:20
36,044.98 ریال7:29:16
36,040.88 ریال7:28:19
36,039.32 ریال7:27:14
36,028.58 ریال7:26:14
36,013.58 ریال7:25:15
36,001.81 ریال7:24:15
35,991.57 ریال7:23:14
35,988.04 ریال7:22:14
35,977.37 ریال7:21:19
35,969.45 ریال7:20:19
35,992.15 ریال7:19:15
35,987.01 ریال7:18:14
35,992.41 ریال7:17:14
35,991.89 ریال7:16:14
36,024.88 ریال7:08:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات