کالایاب
شاخص یاب

BSE MidCap

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 244.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 353.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,126.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,385.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.45%