کالایاب
شاخص یاب

Brummer Multi-Strategy

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
2,555.3360 2,555.3360 2,555.3360 2,555.3360 2019/09/20 1398/06/29 1398-06-29
2,518.63 2,518.63 2,518.63 2,518.63 2019/07/20 1398/04/29 1398-04-29
2,466.81 2,466.81 2,466.81 2,466.81 2019/06/19 1398/03/29 1398-03-29
2,443.08 2,443.08 2,443.08 2,443.08 2019/05/23 1398/03/02 1398-03-02
2,428.62 2,428.62 2,428.62 2,428.62 2019/04/18 1398/01/29 1398-01-29
2,409.47 2,409.47 2,409.47 2,409.47 2019/03/20 1397/12/29 1397-12-29

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Brummer Multi-Strategy