شاخص یاب

رئال برزیل / دلار

  • نرخ فعلی:0.2564
  • بالاترین قیمت روز:0.2572
  • پایین ترین قیمت روز:0.2558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2569
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.257
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2564 ریال15:19:09
0.2563 ریال15:18:13
0.2562 ریال15:13:08
0.2561 ریال15:12:13
0.2562 ریال15:09:13
0.2561 ریال15:06:13
0.2562 ریال15:05:12
0.2563 ریال15:04:10
0.2564 ریال15:03:14
0.2562 ریال15:00:21
0.256 ریال14:58:10
0.2559 ریال14:55:10
0.2558 ریال14:52:10
0.2559 ریال14:51:13
0.256 ریال14:50:12
0.2559 ریال14:49:09
0.256 ریال14:46:09
0.2566 ریال14:45:14
0.2565 ریال14:44:08
0.2564 ریال14:39:13
0.2563 ریال14:36:12
0.2564 ریال14:34:12
0.2563 ریال14:33:14
0.2571 ریال14:15:14
0.257 ریال14:14:09
0.2571 ریال13:24:13
0.2572 ریال13:23:09
0.2571 ریال12:33:14
0.257 ریال12:31:11
0.2571 ریال12:30:18
0.257 ریال12:13:10
0.2571 ریال12:12:13
0.257 ریال12:03:14
0.2571 ریال10:11:11
0.257 ریال10:10:14
0.2571 ریال9:17:11
0.257 ریال9:16:11
0.2571 ریال9:11:10
0.257 ریال9:10:13
0.2571 ریال8:25:11
0.257 ریال8:17:10
0.2571 ریال6:31:10
0.2572 ریال6:27:13
0.2571 ریال3:33:14
0.257 ریال3:27:14
0.2571 ریال3:16:09
0.257 ریال3:13:09
0.2571 ریال3:11:10
0.257 ریال3:10:12
0.2571 ریال2:56:09
0.2572 ریال2:54:12
0.2571 ریال2:32:09
0.2569 ریال2:30:18
0.2571 ریال2:29:09
0.257 ریال2:28:11
0.2571 ریال2:19:09
0.2569 ریال2:18:13
0.2571 ریال2:16:13
0.2569 ریال2:13:09
0.2572 ریال2:12:13
0.257 ریال2:11:09
0.2571 ریال2:10:12
0.2572 ریال2:08:08
0.2571 ریال2:06:13
0.257 ریال2:05:12
0.2569 ریال2:04:09
0.2571 ریال2:03:18
0.257 ریال2:02:10
0.2569 ریال2:00:20
0.257 ریال1:59:09
0.2571 ریال1:57:12
0.257 ریال1:56:08
0.2571 ریال1:55:11
0.257 ریال1:52:10
0.2571 ریال1:49:09
0.257 ریال1:47:09
0.2572 ریال1:46:11
0.2571 ریال1:37:10
0.257 ریال1:36:12
0.2571 ریال1:22:08
0.257 ریال1:21:13
0.2571 ریال1:02:09
0.257 ریال0:31:10
0.2569 ریال0:29:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات