کالایاب
شاخص یاب

BRL/KRW Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 302 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.56%