صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,493 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,475 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,460 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,425 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.18%