صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,389 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,389 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,370 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,322 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%