S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,353 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,320 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,218 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 149 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.72%