صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,359 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,365 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,320 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,255 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 113 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.01%