صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک S&P 500 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,469 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,450 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,426 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,388 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 84 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.52%