S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,140 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,150 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,163 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,128 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.61%