صفحات مرتبط

S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,358 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,349 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,286 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 103 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.51%