S&P 500

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,271 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,264 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,207 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,186 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.07%