صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,151 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,165 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,131 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,020 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 155 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.13%