صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Singapore در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,207 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,137 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.52%