Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,869 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,837 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,843 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,846 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.57%