صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,146 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,136 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,062 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,959 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.22%