صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,281 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,310 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,267 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,222 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.18%