صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Singapore در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,265 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,245 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 84 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,176 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 138 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.35%