Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,841 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,853 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,859 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,837 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.21%