صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,228 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,177 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,084 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.38%