صفحات مرتبط

Singapore

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,233 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,206 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,134 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%