صفحات مرتبط

Singapore

  • نرخ فعلی:3,247
  • بالاترین قیمت روز:3,260
  • پایین ترین قیمت روز:3,245
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,255
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۰
  • نرخ روز گذشته:3,252
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,247 دلار13:50:30
3,246 دلار13:40:47
3,247 دلار13:37:30
3,248 دلار13:35:35
3,247 دلار13:34:29
3,248 دلار13:33:27
3,247 دلار13:32:32
3,246 دلار13:28:32
3,245 دلار13:27:31
3,247 دلار13:24:27
3,246 دلار13:22:32
3,245 دلار13:20:35
3,247 دلار13:19:31
3,248 دلار13:18:31
3,247 دلار13:16:41
3,248 دلار13:06:44
3,249 دلار13:04:37
3,248 دلار13:01:49
3,249 دلار12:59:39
3,247 دلار12:58:06
3,248 دلار12:55:51
3,249 دلار12:51:31
3,248 دلار12:50:34
3,247 دلار12:49:33
3,248 دلار12:46:33
3,249 دلار12:45:35
3,248 دلار12:44:33
3,249 دلار12:40:41
3,250 دلار12:39:40
3,249 دلار12:37:41
3,248 دلار12:34:32
3,246 دلار12:32:43
3,248 دلار12:31:36
3,246 دلار12:30:38
3,245 دلار12:29:36
3,247 دلار12:28:39
3,246 دلار12:26:33
3,245 دلار12:25:30
3,248 دلار12:24:43
3,245 دلار12:23:51
3,246 دلار12:21:47
3,247 دلار12:16:32
3,246 دلار12:15:30
3,248 دلار12:14:32
3,247 دلار12:13:32
3,246 دلار12:12:27
3,247 دلار12:10:35
3,246 دلار12:09:30
3,248 دلار12:08:32
3,246 دلار12:07:34
3,247 دلار12:06:30
3,248 دلار12:05:37
3,247 دلار12:04:29
3,246 دلار12:03:33
3,248 دلار12:02:29
3,247 دلار12:00:38
3,248 دلار11:58:32
3,246 دلار11:57:37
3,247 دلار11:56:46
3,249 دلار11:54:57
3,248 دلار11:51:37
3,249 دلار11:50:41
3,248 دلار11:46:40
3,247 دلار11:45:35
3,249 دلار11:41:32
3,250 دلار11:40:40
3,251 دلار11:39:38
3,252 دلار11:35:50
3,251 دلار11:33:55
3,252 دلار11:28:35
3,253 دلار11:24:52
3,251 دلار11:23:56
3,252 دلار11:16:33
3,253 دلار11:14:26
3,252 دلار11:13:31
3,251 دلار11:12:32
3,252 دلار11:07:36
3,251 دلار11:06:38
3,252 دلار11:04:29
3,251 دلار11:03:36
3,252 دلار11:02:34
3,251 دلار11:01:37
3,253 دلار10:59:27
3,252 دلار10:57:35
3,253 دلار10:55:33
3,252 دلار10:54:28
3,253 دلار10:52:32
3,254 دلار10:46:29
3,251 دلار10:45:36
3,253 دلار10:42:32
3,252 دلار10:41:29
3,254 دلار10:40:31
3,253 دلار10:36:29
3,252 دلار10:35:39
3,253 دلار10:34:32
3,252 دلار10:32:30
3,254 دلار10:31:26
3,253 دلار10:29:28
3,254 دلار10:26:28
3,256 دلار10:25:28
3,254 دلار10:24:33
3,255 دلار10:23:28
3,256 دلار10:22:27
3,254 دلار10:21:27
3,256 دلار10:19:38
3,255 دلار10:16:36
3,254 دلار10:14:27
3,253 دلار10:12:28
3,254 دلار10:11:32
3,253 دلار10:10:32
3,254 دلار10:07:23
3,253 دلار9:57:20
3,254 دلار9:56:18
3,253 دلار9:53:25
3,254 دلار9:43:22
3,253 دلار9:41:27
3,252 دلار9:40:22
3,253 دلار9:38:32
3,252 دلار9:37:22
3,251 دلار9:36:20
3,253 دلار9:33:32
3,252 دلار9:29:24
3,251 دلار9:28:20
3,252 دلار9:27:29
3,253 دلار9:25:26
3,252 دلار9:24:29
3,253 دلار9:23:30
3,254 دلار9:22:31
3,252 دلار9:16:21
3,253 دلار9:14:23
3,251 دلار9:13:18
3,253 دلار9:12:20
3,252 دلار9:10:24
3,253 دلار9:09:20
3,252 دلار9:07:21
3,253 دلار9:06:26
3,252 دلار9:04:22
3,253 دلار9:02:21
3,252 دلار9:01:19
3,251 دلار9:00:33
3,252 دلار8:59:18
3,253 دلار8:58:22
3,252 دلار8:54:18
3,253 دلار8:51:19
3,252 دلار8:50:25
3,254 دلار8:49:27
3,253 دلار8:46:21
3,252 دلار8:45:28
3,253 دلار8:43:18
3,255 دلار8:42:20
3,254 دلار8:40:25
3,253 دلار8:39:19
3,254 دلار8:38:20
3,253 دلار8:36:24
3,254 دلار8:34:21
3,253 دلار8:29:22
3,254 دلار8:28:19
3,253 دلار8:26:18
3,254 دلار8:25:22
3,253 دلار8:24:17
3,252 دلار8:19:28
3,253 دلار8:17:20
3,254 دلار8:16:20
3,252 دلار8:15:21
3,253 دلار8:14:19
3,252 دلار8:12:18
3,251 دلار8:11:18
3,252 دلار8:07:19
3,253 دلار8:04:20
3,252 دلار8:02:20
3,251 دلار8:01:24
3,250 دلار7:57:31
3,249 دلار7:55:20
3,250 دلار7:54:19
3,249 دلار7:51:22
3,251 دلار7:50:23
3,249 دلار7:49:18
3,250 دلار7:48:19
3,249 دلار7:47:18
3,248 دلار7:46:19
3,250 دلار7:45:17
3,251 دلار7:44:20
3,252 دلار7:42:22
3,251 دلار7:41:18
3,252 دلار7:36:21
3,253 دلار7:35:17
3,252 دلار7:31:17
3,251 دلار7:29:27
3,252 دلار7:27:27
3,254 دلار7:25:18
3,253 دلار7:24:22
3,254 دلار7:23:17
3,255 دلار7:21:20
3,254 دلار7:18:19
3,255 دلار7:17:22
3,254 دلار7:16:25
3,256 دلار7:15:20
3,255 دلار7:13:20
3,254 دلار7:11:20
3,255 دلار7:10:25
3,256 دلار7:07:18
3,255 دلار7:05:25
3,256 دلار7:04:26
3,255 دلار7:03:20
3,256 دلار7:02:18
3,257 دلار7:00:23
3,256 دلار6:58:35
3,255 دلار6:56:22
3,256 دلار6:55:21
3,257 دلار6:51:22
3,256 دلار6:49:23
3,255 دلار6:44:18
3,257 دلار6:43:30
3,255 دلار6:40:21
3,257 دلار6:39:22
3,255 دلار6:37:18
3,256 دلار6:36:18
3,255 دلار6:34:17
3,256 دلار6:33:21
3,257 دلار6:32:18
3,259 دلار6:30:38
3,258 دلار6:29:20
3,259 دلار6:27:22
3,258 دلار6:26:18
3,257 دلار6:22:18
3,258 دلار6:19:20
3,259 دلار6:15:18
3,260 دلار6:13:18
3,259 دلار6:12:20
3,257 دلار6:11:18
3,256 دلار6:09:20
3,258 دلار6:08:18
3,259 دلار6:07:21
3,258 دلار6:03:19
3,256 دلار5:58:19
3,255 دلار5:57:22
3,254 دلار5:56:18
3,253 دلار5:55:23
3,254 دلار5:54:17
3,253 دلار5:53:32
3,255 دلار5:52:17
3,254 دلار5:51:19
3,252 دلار5:48:18
3,251 دلار5:47:20
3,253 دلار5:45:28
3,255 دلار5:44:18
3,254 دلار5:43:19
3,253 دلار5:41:19
3,255 دلار5:40:21
نظرات