صفحات مرتبط

Singapore

  • نرخ فعلی:3,217
  • بالاترین قیمت روز:3,233
  • پایین ترین قیمت روز:3,214
  • بیشترین مقدار نوسان روز:19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,214
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۳۶
  • نرخ روز گذشته:3,220
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,217 دلار9:36:27
3,216 دلار9:35:25
3,217 دلار9:34:18
3,214 دلار9:32:19
3,218 دلار9:30:23
3,217 دلار9:28:19
3,218 دلار9:26:19
3,216 دلار9:25:19
3,217 دلار9:23:18
3,214 دلار9:21:25
3,218 دلار9:20:24
3,217 دلار9:19:21
3,214 دلار9:17:19
3,217 دلار9:16:21
3,216 دلار9:15:19
3,214 دلار9:14:20
3,215 دلار9:13:18
3,214 دلار9:12:20
3,215 دلار9:10:26
3,214 دلار9:09:19
3,215 دلار9:08:20
3,217 دلار9:07:19
3,218 دلار9:06:19
3,214 دلار9:04:18
3,218 دلار9:02:20
3,219 دلار9:01:19
3,220 دلار9:00:22
3,219 دلار8:59:20
3,214 دلار8:58:20
3,219 دلار8:57:20
3,214 دلار8:55:21
3,219 دلار8:54:18
3,220 دلار8:52:19
3,214 دلار8:51:21
3,220 دلار8:50:20
3,219 دلار8:49:19
3,214 دلار8:48:18
3,220 دلار8:46:18
3,219 دلار8:43:18
3,218 دلار8:42:22
3,214 دلار8:41:20
3,218 دلار8:40:24
3,217 دلار8:39:18
3,214 دلار8:38:18
3,218 دلار8:37:20
3,214 دلار8:36:18
3,218 دلار8:35:20
3,214 دلار8:34:18
3,220 دلار8:33:18
3,218 دلار8:32:19
3,214 دلار8:31:18
3,218 دلار8:29:18
3,214 دلار8:28:22
3,218 دلار8:26:26
3,217 دلار8:25:19
3,214 دلار8:24:18
3,217 دلار8:23:19
3,218 دلار8:22:20
3,217 دلار8:21:19
3,218 دلار8:19:18
3,217 دلار8:15:18
3,216 دلار8:14:19
3,214 دلار8:13:19
3,215 دلار8:11:21
3,214 دلار8:10:21
3,215 دلار8:08:28
3,216 دلار8:05:18
3,215 دلار8:03:19
3,214 دلار8:02:20
3,215 دلار8:01:18
3,214 دلار8:00:27
3,215 دلار7:59:18
3,214 دلار7:58:20
3,215 دلار7:56:19
3,216 دلار7:55:18
3,215 دلار7:54:19
3,214 دلار7:53:20
3,215 دلار7:52:18
3,214 دلار7:50:26
3,215 دلار7:49:18
3,214 دلار7:47:19
3,217 دلار7:46:19
3,214 دلار7:45:18
3,223 دلار7:40:26
3,214 دلار7:39:19
3,223 دلار7:38:19
3,224 دلار7:37:20
3,223 دلار7:34:18
3,222 دلار7:33:20
3,214 دلار7:30:21
3,221 دلار7:29:19
3,214 دلار7:28:19
3,221 دلار7:26:21
3,214 دلار7:25:23
3,219 دلار7:23:20
3,220 دلار7:20:22
3,214 دلار7:19:21
3,220 دلار7:18:18
3,218 دلار7:17:20
3,214 دلار7:16:18
3,218 دلار7:11:20
3,216 دلار7:10:20
3,218 دلار7:06:20
3,217 دلار7:05:17
3,218 دلار7:04:20
3,217 دلار7:03:17
3,216 دلار7:02:21
3,214 دلار7:00:23
3,218 دلار6:59:22
3,214 دلار6:58:18
3,220 دلار6:57:20
3,219 دلار6:56:19
3,214 دلار6:55:20
3,220 دلار6:53:20
3,214 دلار6:52:18
3,219 دلار6:50:20
3,218 دلار6:49:19
3,219 دلار6:48:18
3,214 دلار6:47:21
3,221 دلار6:46:18
3,222 دلار6:44:18
3,223 دلار6:43:18
3,222 دلار6:41:19
3,223 دلار6:40:20
3,224 دلار6:39:21
3,214 دلار6:37:20
3,223 دلار6:35:25
3,214 دلار6:34:18
3,222 دلار6:33:21
3,214 دلار6:32:18
3,222 دلار6:31:20
3,223 دلار6:30:20
3,222 دلار6:28:19
3,214 دلار6:25:32
3,222 دلار6:24:18
3,221 دلار6:23:21
3,222 دلار6:22:19
3,221 دلار6:21:17
3,222 دلار6:20:24
3,214 دلار6:19:18
3,221 دلار6:18:21
3,214 دلار6:16:20
3,220 دلار6:14:22
3,214 دلار6:13:20
3,219 دلار6:12:22
3,214 دلار6:11:19
3,219 دلار6:09:17
3,214 دلار6:08:18
3,219 دلار6:05:27
3,214 دلار6:04:18
3,219 دلار6:01:21
3,220 دلار6:00:22
3,219 دلار5:59:19
3,218 دلار5:58:18
3,219 دلار5:57:20
3,220 دلار5:56:18
3,219 دلار5:55:19
3,218 دلار5:54:18
3,217 دلار5:52:20
3,219 دلار5:51:20
3,220 دلار5:50:23
3,221 دلار5:49:17
3,214 دلار5:48:20
3,222 دلار5:47:18
3,214 دلار5:46:19
3,222 دلار5:44:20
3,224 دلار5:43:17
3,214 دلار5:41:18
3,223 دلار5:40:22
3,224 دلار5:39:20
3,225 دلار5:35:18
3,222 دلار5:34:19
3,223 دلار5:31:20
3,224 دلار5:29:18
3,214 دلار5:28:21
3,223 دلار5:26:20
3,222 دلار5:25:17
3,223 دلار5:24:21
3,222 دلار5:23:18
3,214 دلار5:22:21
3,221 دلار5:21:18
3,222 دلار5:19:18
3,214 دلار5:18:19
3,221 دلار5:17:18
3,222 دلار5:16:21
3,214 دلار5:15:19
3,226 دلار5:14:20
3,214 دلار5:13:19
3,226 دلار5:12:20
3,214 دلار5:10:24
3,227 دلار5:08:21
3,228 دلار5:07:18
3,214 دلار5:06:21
3,229 دلار5:05:18
3,214 دلار5:04:20
3,229 دلار5:02:21
3,214 دلار5:01:18
3,229 دلار5:00:24
3,230 دلار4:56:19
3,232 دلار4:55:19
3,231 دلار4:54:19
3,232 دلار4:53:17
3,231 دلار4:51:18
3,214 دلار4:49:18
3,231 دلار4:48:19
3,230 دلار4:45:17
3,231 دلار4:44:24
3,214 دلار4:43:17
3,233 دلار4:42:21
3,232 دلار4:41:17
3,229 دلار4:40:24
3,220 دلار4:38:19
3,214 دلار4:35:17
3,220 دلار4:32:24
3,214 دلار4:30:24
3,220 دلار4:24:20
3,214 دلار4:23:18
3,220 دلار4:16:19
3,214 دلار4:12:21
3,220 دلار4:05:20
3,214 دلار4:03:19
3,220 دلار4:01:22
3,214 دلار4:00:27
3,220 دلار3:57:19
3,214 دلار3:55:24
3,220 دلار3:40:20
3,214 دلار3:39:21
3,220 دلار3:32:18
3,214 دلار3:31:20
3,220 دلار3:28:18
3,214 دلار3:27:19
3,220 دلار3:26:21
3,214 دلار3:25:18
3,220 دلار3:24:19
3,214 دلار3:23:18
3,220 دلار3:16:18
3,214 دلار3:15:18
3,220 دلار3:14:18
3,214 دلار3:11:20
3,220 دلار3:10:20
3,214 دلار3:09:21
3,220 دلار3:08:18
3,214 دلار3:07:17
3,220 دلار3:03:18
3,214 دلار2:56:18
3,220 دلار2:52:18
3,214 دلار2:50:22
3,220 دلار2:41:20
3,214 دلار2:40:20
3,220 دلار2:39:19
3,214 دلار2:38:17
3,220 دلار2:34:16
3,214 دلار2:33:19
3,220 دلار2:25:23
3,214 دلار2:24:16
3,220 دلار2:22:17
3,214 دلار2:21:19
3,220 دلار2:17:19
3,214 دلار2:16:16
3,220 دلار2:02:18
3,214 دلار2:00:23
3,220 دلار1:57:18
3,214 دلار1:56:18
3,220 دلار1:55:17
3,214 دلار1:54:16
3,220 دلار1:53:18
3,214 دلار1:52:16
3,220 دلار1:50:19
3,214 دلار1:47:15
3,220 دلار1:45:20
3,214 دلار1:43:19
3,220 دلار1:36:19
3,214 دلار1:35:19
3,220 دلار1:34:19
3,214 دلار1:33:17
3,220 دلار1:31:19
3,214 دلار1:30:21
3,220 دلار1:29:21
3,214 دلار1:27:20
3,220 دلار1:20:20
3,214 دلار1:19:22
3,220 دلار1:18:16
3,214 دلار1:15:17
3,220 دلار1:09:17
3,214 دلار1:06:37
3,220 دلار1:02:38
3,214 دلار1:00:42
3,220 دلار0:59:35
3,214 دلار0:58:37
3,220 دلار0:50:22
3,214 دلار0:49:17
3,220 دلار0:43:19
3,214 دلار0:42:16
3,220 دلار0:37:19
3,214 دلار0:36:16
3,220 دلار0:35:24
3,214 دلار0:33:20
3,220 دلار0:29:16
3,214 دلار0:26:17
3,220 دلار0:25:24
3,214 دلار0:24:17
3,220 دلار0:18:17
3,214 دلار0:17:22
نظرات