صفحات مرتبط

Singapore

  • نرخ فعلی:3,174
  • بالاترین قیمت روز:3,177
  • پایین ترین قیمت روز:3,163
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۷
  • نرخ روز گذشته:3,164
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3,174 دلار10:27:22
3,173 دلار10:26:21
3,174 دلار10:25:24
3,175 دلار10:24:22
3,174 دلار10:22:21
3,176 دلار10:21:28
3,174 دلار10:20:25
3,175 دلار10:17:20
3,176 دلار10:16:22
3,175 دلار10:15:23
3,173 دلار10:14:22
3,175 دلار10:13:21
3,174 دلار10:10:24
3,175 دلار10:09:23
3,174 دلار10:08:20
3,175 دلار10:07:22
3,174 دلار10:04:23
3,175 دلار10:03:22
3,174 دلار10:02:21
3,175 دلار10:00:28
3,174 دلار9:57:15
3,175 دلار9:56:16
3,173 دلار9:55:17
3,175 دلار9:54:17
3,176 دلار9:53:17
3,175 دلار9:52:19
3,174 دلار9:51:22
3,175 دلار9:49:18
3,174 دلار9:48:18
3,176 دلار9:47:19
3,175 دلار9:45:17
3,174 دلار9:44:18
3,175 دلار9:41:18
3,174 دلار9:39:16
3,175 دلار9:34:17
3,176 دلار9:30:22
3,177 دلار9:29:20
3,176 دلار9:26:17
3,175 دلار9:25:16
3,176 دلار9:24:15
3,175 دلار9:23:20
3,176 دلار9:22:18
3,175 دلار9:21:17
3,176 دلار9:20:18
3,175 دلار9:19:18
3,174 دلار9:17:16
3,173 دلار9:16:15
3,174 دلار9:14:17
3,172 دلار9:12:17
3,171 دلار9:11:16
3,173 دلار9:09:16
3,172 دلار9:08:16
3,171 دلار9:07:23
3,172 دلار9:05:16
3,171 دلار9:04:17
3,173 دلار9:03:16
3,171 دلار8:59:16
3,172 دلار8:58:16
3,171 دلار8:57:16
3,173 دلار8:55:18
3,172 دلار8:52:17
3,171 دلار8:51:14
3,172 دلار8:50:19
3,171 دلار8:49:15
3,170 دلار8:47:15
3,171 دلار8:46:15
3,172 دلار8:45:17
3,170 دلار8:43:18
3,171 دلار8:34:18
3,169 دلار8:33:16
3,170 دلار8:30:19
3,169 دلار8:29:15
3,171 دلار8:28:16
3,169 دلار8:27:21
3,170 دلار8:24:17
3,169 دلار8:23:16
3,170 دلار8:18:17
3,169 دلار8:16:16
3,170 دلار8:14:15
3,169 دلار8:13:16
3,171 دلار8:12:18
3,169 دلار8:10:18
3,168 دلار8:07:15
3,169 دلار8:05:18
3,167 دلار8:04:20
3,168 دلار8:03:16
3,169 دلار8:02:16
3,168 دلار8:01:17
3,167 دلار7:59:13
3,168 دلار7:57:17
3,167 دلار7:56:16
3,168 دلار7:55:16
3,169 دلار7:53:15
3,168 دلار7:52:15
3,167 دلار7:51:20
3,168 دلار7:49:15
3,169 دلار7:48:22
3,170 دلار7:47:16
3,168 دلار7:45:16
3,169 دلار7:39:18
3,170 دلار7:38:17
3,169 دلار7:37:15
3,170 دلار7:33:16
3,171 دلار7:32:15
3,170 دلار7:31:15
3,168 دلار7:30:19
3,169 دلار7:27:15
3,170 دلار7:26:17
3,168 دلار7:23:16
3,166 دلار7:22:20
3,168 دلار7:18:20
3,169 دلار7:17:19
3,170 دلار7:16:16
3,171 دلار7:14:16
3,170 دلار7:13:15
3,169 دلار7:12:16
3,170 دلار7:11:16
3,169 دلار7:09:14
3,168 دلار7:08:15
3,169 دلار6:59:15
3,167 دلار6:58:16
3,166 دلار6:56:16
3,165 دلار6:53:16
3,166 دلار6:52:15
3,165 دلار6:49:15
3,167 دلار6:48:17
3,166 دلار6:46:16
3,167 دلار6:44:17
3,166 دلار6:43:15
3,165 دلار6:42:15
3,166 دلار6:38:15
3,165 دلار6:34:17
3,164 دلار6:32:15
3,165 دلار6:29:16
3,166 دلار6:28:18
3,165 دلار6:26:15
3,166 دلار6:25:20
3,167 دلار6:24:23
3,166 دلار6:23:16
3,167 دلار6:22:21
3,166 دلار6:19:16
3,167 دلار6:18:17
3,166 دلار6:17:15
3,164 دلار6:16:15
3,165 دلار6:15:25
3,164 دلار6:13:35
3,163 دلار6:12:15
3,164 دلار6:11:20
3,163 دلار6:10:19
3,164 دلار6:08:21
3,163 دلار6:07:14
3,165 دلار6:06:16
3,164 دلار6:05:20
3,166 دلار6:04:35
3,167 دلار6:02:15
3,166 دلار6:01:15
3,167 دلار6:00:18
3,165 دلار5:59:16
3,164 دلار5:58:18
3,165 دلار5:55:15
3,167 دلار5:53:21
3,166 دلار5:52:14
3,165 دلار5:51:15
نظرات