صفحات مرتبط

Singapore

  • نرخ فعلی:3,126
  • بالاترین قیمت روز:3,134
  • پایین ترین قیمت روز:3,113
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,122
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:3,143
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3,126 دلار13:05:24
3,127 دلار13:03:22
3,128 دلار13:01:25
3,127 دلار13:00:31
3,126 دلار12:58:30
3,127 دلار12:57:24
3,126 دلار12:56:23
3,127 دلار12:54:21
3,125 دلار12:52:21
3,126 دلار12:46:22
3,127 دلار12:45:23
3,125 دلار12:44:22
3,126 دلار12:43:21
3,127 دلار12:42:23
3,126 دلار12:41:23
3,127 دلار12:40:23
3,126 دلار12:38:22
3,127 دلار12:31:24
3,126 دلار12:28:23
3,127 دلار12:24:23
3,129 دلار12:23:25
3,127 دلار12:21:25
3,128 دلار12:19:24
3,127 دلار12:18:25
3,128 دلار12:15:24
3,127 دلار12:14:21
3,129 دلار12:13:23
3,127 دلار12:10:24
3,126 دلار12:09:23
3,127 دلار12:06:20
3,128 دلار12:05:23
3,127 دلار12:04:24
3,129 دلار12:02:22
3,128 دلار12:01:22
3,129 دلار11:59:23
3,128 دلار11:57:21
3,129 دلار11:54:25
3,127 دلار11:53:22
3,129 دلار11:52:22
3,128 دلار11:51:29
3,127 دلار11:48:22
3,128 دلار11:47:21
3,127 دلار11:45:26
3,125 دلار11:44:22
3,126 دلار11:42:21
3,125 دلار11:40:26
3,124 دلار11:37:21
3,123 دلار11:35:23
3,124 دلار11:34:26
3,125 دلار11:30:26
3,127 دلار11:25:24
3,126 دلار11:24:20
3,127 دلار11:20:25
3,126 دلار11:19:22
3,129 دلار11:15:23
3,128 دلار11:14:22
3,127 دلار11:12:48
3,128 دلار11:10:23
3,127 دلار11:07:20
3,129 دلار11:06:23
3,130 دلار11:04:21
3,129 دلار11:03:21
3,127 دلار11:02:22
3,128 دلار11:01:22
3,129 دلار10:59:22
3,127 دلار10:58:21
3,129 دلار10:57:21
3,130 دلار10:56:21
3,128 دلار10:54:19
3,129 دلار10:51:20
3,130 دلار10:50:24
3,131 دلار10:49:20
3,130 دلار10:48:21
3,129 دلار10:47:21
3,131 دلار10:43:36
3,130 دلار10:39:41
3,131 دلار10:37:39
3,130 دلار10:35:21
3,131 دلار10:34:20
3,132 دلار10:33:21
3,133 دلار10:32:21
3,132 دلار10:30:23
3,133 دلار10:29:20
3,134 دلار10:28:22
3,130 دلار10:26:19
3,131 دلار10:25:25
3,129 دلار10:24:18
3,131 دلار10:22:19
3,132 دلار10:18:30
3,131 دلار10:17:41
3,132 دلار10:16:20
3,131 دلار10:15:21
3,130 دلار10:08:19
3,129 دلار10:06:22
3,130 دلار10:05:23
3,129 دلار10:04:21
3,130 دلار10:03:20
3,129 دلار10:01:21
3,131 دلار10:00:24
3,130 دلار9:58:20
3,129 دلار9:55:21
3,130 دلار9:52:18
3,129 دلار9:50:19
3,130 دلار9:48:18
3,129 دلار9:45:16
3,130 دلار9:42:26
3,129 دلار9:41:16
3,130 دلار9:40:23
3,129 دلار9:39:16
3,128 دلار9:38:17
3,127 دلار9:37:15
3,128 دلار9:34:15
3,129 دلار9:33:16
3,127 دلار9:32:16
3,129 دلار9:31:16
3,128 دلار9:30:17
3,127 دلار9:29:16
3,128 دلار9:28:16
3,127 دلار9:26:15
3,128 دلار9:25:15
3,127 دلار9:24:15
3,125 دلار9:23:15
3,128 دلار9:22:16
3,127 دلار9:21:16
3,126 دلار9:20:18
3,127 دلار9:18:22
3,126 دلار9:16:16
3,127 دلار9:15:17
3,126 دلار9:11:15
3,127 دلار9:10:22
3,126 دلار9:05:18
3,127 دلار9:01:16
3,126 دلار9:00:19
3,127 دلار8:59:16
3,126 دلار8:57:14
3,128 دلار8:56:17
3,126 دلار8:55:15
3,127 دلار8:54:15
3,126 دلار8:53:15
3,127 دلار8:52:16
3,126 دلار8:50:19
3,127 دلار8:47:15
3,126 دلار8:46:15
3,128 دلار8:45:16
3,127 دلار8:43:15
3,128 دلار8:41:14
3,127 دلار8:40:20
3,126 دلار8:39:14
3,127 دلار8:38:14
3,126 دلار8:37:19
3,127 دلار8:32:15
3,126 دلار8:31:21
3,127 دلار8:27:15
3,129 دلار8:26:22
3,126 دلار8:25:19
3,127 دلار8:24:15
3,126 دلار8:19:16
3,127 دلار8:18:15
3,126 دلار8:17:16
3,125 دلار8:16:14
3,128 دلار8:15:15
3,127 دلار8:14:15
3,128 دلار8:13:15
3,127 دلار8:09:16
3,128 دلار8:08:15
3,127 دلار8:07:16
3,128 دلار8:06:16
3,127 دلار8:05:14
3,128 دلار8:04:16
3,127 دلار8:03:15
3,128 دلار8:02:16
3,127 دلار8:01:14
3,126 دلار8:00:17
3,127 دلار7:58:15
3,126 دلار7:56:15
3,127 دلار7:55:15
3,126 دلار7:51:15
3,125 دلار7:50:17
3,126 دلار7:49:14
3,127 دلار7:47:16
3,126 دلار7:44:15
3,127 دلار7:42:16
3,126 دلار7:41:15
3,127 دلار7:34:15
3,126 دلار7:33:25
3,128 دلار7:32:14
3,126 دلار7:31:15
3,127 دلار7:29:19
3,126 دلار7:24:15
3,127 دلار7:23:14
3,128 دلار7:22:15
3,129 دلار7:20:16
3,128 دلار7:19:16
3,127 دلار7:18:15
3,126 دلار7:17:15
3,127 دلار7:16:15
3,128 دلار7:15:14
3,127 دلار7:14:15
3,128 دلار7:12:19
3,130 دلار7:11:14
3,131 دلار7:10:16
3,132 دلار7:09:15
3,131 دلار7:08:15
3,130 دلار7:07:15
3,129 دلار7:06:15
3,127 دلار7:05:14
3,128 دلار7:04:16
3,127 دلار7:03:15
3,128 دلار6:59:24
3,127 دلار6:58:14
3,126 دلار6:56:15
3,127 دلار6:52:15
3,126 دلار6:47:14
3,125 دلار6:46:15
3,126 دلار6:44:16
3,125 دلار6:43:15
3,126 دلار6:41:14
3,127 دلار6:39:16
3,126 دلار6:37:15
3,128 دلار6:36:14
3,127 دلار6:33:15
3,125 دلار6:31:15
3,124 دلار6:30:17
3,123 دلار6:28:15
3,124 دلار6:26:25
3,122 دلار6:24:24
3,121 دلار6:23:15
3,120 دلار6:21:24
3,119 دلار6:18:26
3,118 دلار6:16:25
3,116 دلار6:15:25
3,117 دلار6:14:14
3,118 دلار6:13:16
3,116 دلار6:12:15
3,117 دلار6:11:14
3,115 دلار6:08:15
3,114 دلار6:05:16
3,113 دلار6:04:14
3,114 دلار6:02:16
3,115 دلار6:01:15
3,117 دلار6:00:17
3,116 دلار5:58:15
3,118 دلار5:52:14
3,117 دلار5:51:14
3,116 دلار5:48:15
3,115 دلار5:46:14
3,116 دلار5:45:15
3,118 دلار5:44:15
3,119 دلار5:43:15
3,122 دلار5:42:15
3,121 دلار5:41:16
3,122 دلار5:40:19
نظرات