صفحات مرتبط

Singapore

  • نرخ فعلی:3,348
  • بالاترین قیمت روز:3,351
  • پایین ترین قیمت روز:3,340
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,340
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3,337
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,348 دلار9:06:25
3,346 دلار9:05:26
3,347 دلار8:59:27
3,346 دلار8:58:29
3,347 دلار8:57:26
3,346 دلار8:53:20
3,344 دلار8:52:23
3,346 دلار8:51:22
3,345 دلار8:49:29
3,346 دلار8:48:29
3,347 دلار8:47:28
3,346 دلار8:46:30
3,348 دلار8:45:30
3,346 دلار8:44:30
3,347 دلار8:37:18
3,345 دلار8:36:19
3,347 دلار8:35:20
3,348 دلار8:33:20
3,347 دلار8:32:20
3,348 دلار8:31:23
3,347 دلار8:29:29
3,348 دلار8:28:28
3,346 دلار8:27:25
3,348 دلار8:25:20
3,346 دلار8:24:23
3,347 دلار8:23:20
3,348 دلار8:22:20
3,347 دلار8:17:25
3,348 دلار8:14:27
3,345 دلار8:13:24
3,347 دلار8:12:27
3,348 دلار8:10:26
3,347 دلار8:08:26
3,346 دلار8:07:23
3,348 دلار8:05:24
3,349 دلار8:04:25
3,348 دلار8:03:24
3,347 دلار8:01:29
3,346 دلار8:00:48
3,347 دلار7:59:28
3,346 دلار7:58:35
3,345 دلار7:56:25
3,348 دلار7:55:26
3,346 دلار7:54:28
3,347 دلار7:50:26
3,346 دلار7:49:25
3,347 دلار7:47:26
3,348 دلار7:46:22
3,347 دلار7:44:22
3,349 دلار7:42:20
3,347 دلار7:41:22
3,348 دلار7:38:27
3,349 دلار7:37:21
3,348 دلار7:36:23
3,349 دلار7:35:25
3,348 دلار7:34:22
3,349 دلار7:33:24
3,348 دلار7:32:20
3,350 دلار7:31:20
3,348 دلار7:30:26
3,349 دلار7:25:22
3,351 دلار7:24:21
3,349 دلار7:23:20
3,351 دلار7:21:19
3,349 دلار7:18:20
3,350 دلار7:17:18
3,349 دلار7:16:19
3,348 دلار7:14:19
3,347 دلار7:13:21
3,346 دلار7:12:18
3,347 دلار7:10:22
3,346 دلار7:08:24
3,348 دلار7:06:20
3,347 دلار7:05:25
3,349 دلار7:04:21
3,347 دلار7:03:21
3,349 دلار7:02:18
3,347 دلار7:00:21
3,348 دلار6:59:21
3,347 دلار6:57:30
3,349 دلار6:56:28
3,346 دلار6:55:29
3,347 دلار6:54:29
3,348 دلار6:53:27
3,347 دلار6:52:29
3,345 دلار6:48:23
3,346 دلار6:47:19
3,348 دلار6:46:19
3,349 دلار6:45:20
3,348 دلار6:44:22
3,349 دلار6:43:18
3,350 دلار6:42:19
3,347 دلار6:41:19
3,348 دلار6:38:18
3,349 دلار6:37:25
3,348 دلار6:35:22
3,349 دلار6:33:21
3,347 دلار6:32:20
3,349 دلار6:31:19
3,348 دلار6:30:34
3,347 دلار6:29:19
3,346 دلار6:28:20
3,347 دلار6:27:22
3,349 دلار6:26:20
3,347 دلار6:21:19
3,346 دلار6:20:26
3,344 دلار6:19:19
3,347 دلار6:18:24
3,345 دلار6:17:19
3,344 دلار6:16:21
3,345 دلار6:14:19
3,346 دلار6:13:18
3,343 دلار6:12:19
3,344 دلار6:11:18
3,343 دلار6:10:22
3,342 دلار6:09:18
3,343 دلار6:08:21
3,345 دلار6:05:18
3,344 دلار6:04:27
3,346 دلار6:03:22
3,343 دلار6:02:19
3,345 دلار6:01:21
3,344 دلار6:00:23
3,343 دلار5:58:21
3,342 دلار5:57:20
3,344 دلار5:56:19
3,342 دلار5:52:18
3,343 دلار5:51:22
3,345 دلار5:50:21
3,344 دلار5:49:20
3,347 دلار5:48:18
3,345 دلار5:46:17
3,343 دلار5:44:22
3,344 دلار5:43:24
3,345 دلار5:42:20
3,342 دلار5:41:24
3,340 دلار5:40:23
نظرات