صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Shanghai در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,262 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,266 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,203 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,198 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.69%