Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,240 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,232 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,128 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 105 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,064 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 169 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.52%