صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Shanghai در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,224 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,211 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,150 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 87 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,186 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%