صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,250 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,188 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,165 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 104 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.29%