صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,220 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,237 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 102 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,192 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82%