صفحات مرتبط

Shanghai

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,091 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,097 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,187 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,179 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.22%