صفحات مرتبط

Shanghai

  • نرخ فعلی:3,253
  • بالاترین قیمت روز:3,256
  • پایین ترین قیمت روز:3,234
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶ مرداد
  • نرخ روز گذشته:3,253
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات