صفحات مرتبط

Shanghai

  • نرخ فعلی:3,058
  • بالاترین قیمت روز:3,084
  • پایین ترین قیمت روز:3,051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,069
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:3,076
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,057 دلار11:35:44
3,058 دلار11:34:25
3,059 دلار11:33:24
3,060 دلار11:32:23
3,061 دلار11:30:29
3,062 دلار11:28:23
3,063 دلار11:27:22
3,062 دلار11:25:28
3,061 دلار11:22:24
3,062 دلار11:21:21
3,063 دلار11:20:26
3,064 دلار11:16:21
3,062 دلار11:15:23
3,060 دلار11:14:24
3,058 دلار11:13:23
3,056 دلار11:12:21
3,057 دلار11:11:20
3,059 دلار11:10:24
3,061 دلار11:09:20
3,062 دلار11:08:21
3,063 دلار11:04:24
3,062 دلار11:03:21
3,061 دلار11:01:22
3,062 دلار11:00:25
3,063 دلار10:59:20
3,064 دلار10:56:22
3,065 دلار10:53:20
3,064 دلار10:52:20
3,063 دلار10:51:21
3,061 دلار10:49:22
3,062 دلار10:47:21
3,063 دلار10:45:25
3,064 دلار10:44:23
3,063 دلار10:43:23
3,064 دلار10:41:22
3,065 دلار10:38:22
3,064 دلار10:37:22
3,062 دلار10:36:20
3,060 دلار10:35:26
3,058 دلار10:34:20
3,057 دلار10:32:19
3,058 دلار10:31:21
3,059 دلار10:30:28
3,061 دلار10:29:20
3,062 دلار10:27:20
3,061 دلار10:26:19
3,062 دلار10:24:22
3,063 دلار10:23:21
3,064 دلار10:21:21
3,065 دلار10:20:23
3,066 دلار10:19:20
3,065 دلار10:18:19
3,062 دلار10:17:19
3,057 دلار10:16:21
3,053 دلار10:14:19
3,054 دلار10:13:19
3,055 دلار10:12:19
3,054 دلار10:11:20
3,053 دلار10:10:22
3,052 دلار10:09:19
3,051 دلار10:08:19
3,052 دلار10:07:19
3,057 دلار10:06:21
3,061 دلار10:05:23
3,064 دلار10:04:20
3,066 دلار10:03:20
3,067 دلار10:02:22
3,066 دلار10:00:26
3,065 دلار9:58:16
3,064 دلار9:57:14
3,065 دلار9:55:16
3,066 دلار9:54:15
3,067 دلار9:53:16
3,068 دلار9:51:17
3,069 دلار9:49:16
3,070 دلار9:48:16
3,071 دلار9:47:22
3,070 دلار9:46:35
3,073 دلار8:15:18
3,074 دلار8:14:14
3,075 دلار8:12:14
3,076 دلار8:10:16
3,077 دلار8:09:13
3,078 دلار8:08:13
3,079 دلار8:07:19
3,078 دلار8:06:15
3,079 دلار8:05:13
3,080 دلار8:04:14
3,081 دلار8:03:13
3,082 دلار8:01:19
3,081 دلار7:59:19
3,080 دلار7:55:16
3,081 دلار7:52:14
3,082 دلار7:50:15
3,084 دلار7:48:19
3,083 دلار7:47:16
3,082 دلار7:46:14
3,080 دلار7:44:14
3,079 دلار7:43:14
3,080 دلار7:42:15
3,078 دلار7:41:14
3,077 دلار7:40:18
3,075 دلار7:39:13
3,074 دلار7:38:14
3,073 دلار7:37:14
3,074 دلار7:36:19
3,073 دلار7:34:14
3,074 دلار7:33:18
3,073 دلار7:30:16
3,072 دلار7:27:19
3,071 دلار7:26:13
3,070 دلار7:25:13
3,068 دلار7:23:14
3,069 دلار7:22:13
3,070 دلار7:21:15
3,072 دلار7:20:14
3,073 دلار7:19:13
3,074 دلار7:18:13
3,075 دلار7:16:14
3,076 دلار7:12:15
3,075 دلار7:09:14
3,076 دلار7:08:13
3,077 دلار7:05:14
3,078 دلار7:04:13
3,079 دلار7:02:13
3,080 دلار7:01:14
3,079 دلار7:00:16
3,080 دلار6:59:14
3,079 دلار6:58:18
3,081 دلار6:56:13
3,080 دلار6:55:17
3,077 دلار6:54:14
3,075 دلار6:53:13
3,072 دلار6:52:15
3,070 دلار6:51:13
3,069 دلار6:50:16
3,070 دلار6:49:13
3,069 دلار6:45:19
3,070 دلار6:43:13
3,069 دلار6:42:18
3,070 دلار6:41:18
3,068 دلار6:39:12
3,067 دلار6:37:14
3,064 دلار6:36:15
3,063 دلار6:35:14
3,060 دلار6:34:13
3,061 دلار6:33:14
3,063 دلار6:32:14
3,064 دلار6:31:13
3,067 دلار6:30:31
3,068 دلار6:29:15
3,069 دلار6:28:20
3,067 دلار6:27:12
3,066 دلار6:24:19
3,067 دلار6:23:12
3,068 دلار6:22:14
3,071 دلار6:21:14
3,070 دلار6:20:19
3,071 دلار6:19:15
3,070 دلار6:18:13
3,068 دلار6:17:12
3,067 دلار6:16:13
3,069 دلار6:11:13
نظرات