صفحات مرتبط

Shanghai

  • نرخ فعلی:3,255
  • بالاترین قیمت روز:3,262
  • پایین ترین قیمت روز:3,246
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.18%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,246
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:3,245
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3,255 دلار8:12:17
3,256 دلار8:10:18
3,257 دلار8:07:18
3,256 دلار8:06:17
3,257 دلار8:04:17
3,256 دلار8:03:17
3,255 دلار7:54:17
3,254 دلار7:53:16
3,255 دلار7:52:15
3,254 دلار7:50:17
3,255 دلار7:49:19
3,254 دلار7:45:20
3,255 دلار7:44:17
3,256 دلار7:43:16
3,257 دلار7:41:19
3,256 دلار7:40:19
3,257 دلار7:36:19
3,258 دلار7:31:16
3,259 دلار7:27:25
3,260 دلار7:26:16
3,261 دلار7:24:25
3,262 دلار7:23:17
3,261 دلار7:19:15
3,262 دلار7:18:18
3,260 دلار7:16:18
3,259 دلار7:15:24
3,258 دلار7:13:25
3,256 دلار7:11:21
3,257 دلار7:10:22
3,256 دلار7:08:18
3,257 دلار7:07:26
3,256 دلار7:06:15
3,257 دلار7:05:16
3,258 دلار7:03:15
3,259 دلار7:02:16
3,258 دلار7:00:18
3,257 دلار6:50:25
3,256 دلار6:48:17
3,255 دلار6:46:26
3,254 دلار6:45:16
3,253 دلار6:43:17
3,252 دلار6:42:23
3,253 دلار6:40:16
3,254 دلار6:36:22
3,255 دلار6:33:17
3,254 دلار6:32:14
3,253 دلار6:31:24
3,252 دلار6:30:21
3,251 دلار6:28:25
3,252 دلار6:26:17
3,253 دلار6:22:21
3,252 دلار6:21:16
3,251 دلار6:20:24
3,250 دلار6:18:16
3,248 دلار6:17:18
3,249 دلار6:16:23
3,246 دلار6:11:14
نظرات