صفحات مرتبط

Shanghai

  • نرخ فعلی:3,135
  • بالاترین قیمت روز:3,145
  • پایین ترین قیمت روز:3,118
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ اردیبهشت
  • نرخ روز گذشته:3,135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات