صفحات مرتبط

Shanghai

  • نرخ فعلی:3,353
  • بالاترین قیمت روز:3,358
  • پایین ترین قیمت روز:3,353
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,353
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3,358
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,353 دلار14:19:23
3,358 دلار14:18:23
3,353 دلار14:16:24
3,358 دلار14:14:25
3,353 دلار14:10:28
3,358 دلار14:09:26
3,353 دلار14:08:24
3,358 دلار14:07:24
3,353 دلار13:56:23
3,358 دلار13:54:29
3,353 دلار13:49:22
3,358 دلار13:48:25
3,353 دلار13:37:21
3,358 دلار13:36:23
3,353 دلار13:31:23
3,358 دلار13:30:34
3,353 دلار13:19:22
3,358 دلار13:18:23
3,353 دلار13:14:25
3,358 دلار13:13:22
3,353 دلار13:09:26
3,358 دلار13:07:28
3,353 دلار13:04:24
3,358 دلار13:03:24
3,353 دلار13:01:23
3,358 دلار13:00:25
3,353 دلار12:55:28
3,358 دلار12:53:21
3,353 دلار12:46:22
3,358 دلار12:45:29
3,353 دلار12:40:32
3,358 دلار12:38:21
3,353 دلار12:36:28
3,358 دلار12:35:26
3,353 دلار12:29:24
3,358 دلار12:28:24
3,353 دلار12:23:28
3,358 دلار12:22:22
3,353 دلار12:21:22
3,358 دلار12:20:28
3,353 دلار12:10:26
3,358 دلار12:09:22
3,353 دلار11:31:23
3,358 دلار11:28:24
3,353 دلار11:26:24
3,358 دلار11:25:30
3,353 دلار11:22:24
3,358 دلار11:21:39
3,353 دلار11:19:23
3,358 دلار11:17:23
3,353 دلار11:13:25
3,358 دلار11:12:29
3,353 دلار11:02:24
3,358 دلار11:01:06
3,353 دلار10:59:23
3,358 دلار10:58:21
3,353 دلار10:50:26
3,358 دلار10:48:23
3,353 دلار10:47:23
3,358 دلار10:46:21
3,353 دلار10:45:29
3,358 دلار10:44:23
3,353 دلار10:38:26
3,358 دلار10:37:23
3,353 دلار10:34:23
3,358 دلار10:30:32
3,353 دلار10:28:27
3,358 دلار10:27:21
3,353 دلار10:26:21
3,358 دلار10:25:28
3,353 دلار10:19:26
3,358 دلار10:18:32
3,353 دلار10:15:25
3,358 دلار10:14:21
3,353 دلار9:52:17
3,358 دلار9:50:24
3,353 دلار9:47:19
3,358 دلار9:44:17
3,353 دلار9:42:20
3,358 دلار9:41:17
3,353 دلار9:37:16
3,358 دلار9:36:18
3,353 دلار9:31:15
3,358 دلار9:30:25
3,353 دلار9:27:21
3,358 دلار9:25:18
3,353 دلار9:23:19
3,358 دلار9:21:19
3,353 دلار9:19:19
3,358 دلار9:17:18
3,353 دلار9:13:18
3,358 دلار9:12:20
3,353 دلار9:07:18
3,358 دلار9:06:17
3,353 دلار9:05:21
3,358 دلار9:04:19
3,353 دلار9:02:16
3,358 دلار8:50:23
3,353 دلار8:39:16
3,358 دلار8:38:18
3,353 دلار8:27:24
3,358 دلار8:26:26
3,353 دلار8:18:18
3,358 دلار8:17:17
3,353 دلار8:14:20
3,358 دلار8:13:17
3,353 دلار7:57:18
3,358 دلار7:56:28
3,353 دلار7:53:16
3,358 دلار7:52:18
3,353 دلار7:50:24
3,358 دلار7:49:16
3,353 دلار7:47:15
3,358 دلار7:45:17
3,353 دلار7:42:16
3,358 دلار7:41:16
3,353 دلار7:35:15
3,358 دلار7:32:20
3,353 دلار7:30:24
3,358 دلار7:28:20
3,353 دلار7:25:17
3,358 دلار7:24:17
3,353 دلار7:22:16
3,358 دلار7:21:19
3,353 دلار7:18:19
3,358 دلار7:17:19
3,353 دلار7:16:16
3,358 دلار7:14:17
3,353 دلار7:10:18
3,358 دلار7:09:19
3,353 دلار7:08:17
3,358 دلار7:07:19
3,353 دلار6:58:17
3,358 دلار6:56:19
3,353 دلار6:52:18
3,358 دلار6:51:17
3,353 دلار6:41:18
3,358 دلار6:40:22
3,353 دلار6:38:16
3,358 دلار6:37:19
3,353 دلار6:34:17
3,358 دلار6:29:16
3,353 دلار6:19:19
3,358 دلار6:18:17
3,353 دلار6:17:19
3,358 دلار6:14:16
3,353 دلار6:07:17
3,358 دلار6:06:16
3,353 دلار5:57:15
3,358 دلار5:56:19
3,353 دلار5:50:17
3,358 دلار5:49:18
3,353 دلار5:41:18
3,358 دلار5:39:22
3,353 دلار5:38:18
3,358 دلار5:36:17
3,353 دلار5:30:34
3,358 دلار5:29:19
3,353 دلار5:24:16
3,358 دلار5:23:19
3,353 دلار5:20:18
3,358 دلار5:19:21
3,353 دلار5:16:16
3,358 دلار5:15:22
3,353 دلار5:11:18
3,358 دلار5:10:18
3,353 دلار5:07:16
3,358 دلار5:04:19
3,353 دلار5:01:17
3,358 دلار4:59:16
3,353 دلار4:56:17
3,358 دلار4:55:17
3,353 دلار4:47:19
3,358 دلار4:45:22
3,353 دلار4:39:20
3,358 دلار4:38:16
3,353 دلار4:35:15
3,358 دلار4:34:20
3,353 دلار4:33:16
3,358 دلار4:32:18
3,353 دلار4:28:18
3,358 دلار4:27:18
3,353 دلار4:25:29
3,358 دلار4:24:16
3,353 دلار4:18:19
3,358 دلار4:17:19
3,353 دلار4:11:17
3,358 دلار4:09:16
3,353 دلار3:59:15
3,358 دلار3:58:20
3,353 دلار3:56:27
3,358 دلار3:55:18
3,353 دلار3:52:15
3,358 دلار3:50:26
3,353 دلار3:45:21
3,358 دلار3:44:17
3,353 دلار3:38:17
3,358 دلار3:37:19
3,353 دلار3:28:16
3,358 دلار3:26:18
3,353 دلار3:25:27
3,358 دلار3:22:16
3,353 دلار3:20:28
3,358 دلار3:19:17
3,353 دلار3:18:17
3,358 دلار3:17:15
3,353 دلار3:15:18
3,358 دلار3:14:19
3,353 دلار3:13:17
3,358 دلار3:11:28
3,353 دلار3:09:25
3,358 دلار3:08:16
3,353 دلار3:06:16
3,358 دلار3:05:27
3,353 دلار3:04:16
3,358 دلار3:03:24
3,353 دلار2:56:16
3,358 دلار2:55:29
3,353 دلار2:54:23
3,358 دلار2:53:19
3,353 دلار2:50:22
3,358 دلار2:49:20
3,353 دلار2:41:20
3,358 دلار2:40:22
3,353 دلار2:37:19
3,358 دلار2:36:17
3,353 دلار2:35:17
3,358 دلار2:34:19
3,353 دلار2:31:17
3,358 دلار2:29:18
3,353 دلار2:23:18
3,358 دلار2:21:19
3,353 دلار2:14:17
3,358 دلار2:13:18
3,353 دلار2:01:21
3,358 دلار2:00:21
3,353 دلار1:59:15
3,358 دلار1:58:18
3,353 دلار1:56:39
3,358 دلار1:55:18
3,353 دلار1:51:17
3,358 دلار1:50:23
3,353 دلار1:49:15
3,358 دلار1:48:17
3,353 دلار1:43:17
3,358 دلار1:42:16
3,353 دلار1:36:16
3,358 دلار1:35:17
3,353 دلار1:34:16
3,358 دلار1:33:16
3,353 دلار1:31:18
3,358 دلار1:30:38
3,353 دلار1:20:18
3,358 دلار1:19:25
3,353 دلار1:17:19
3,358 دلار1:16:17
3,353 دلار1:08:37
3,358 دلار1:07:36
3,353 دلار1:00:38
3,358 دلار0:57:25
3,353 دلار0:53:23
3,358 دلار0:52:18
3,353 دلار0:50:19
3,358 دلار0:49:19
3,353 دلار0:40:19
3,358 دلار0:38:16
3,353 دلار0:33:18
3,358 دلار0:32:16
3,353 دلار0:29:19
3,358 دلار0:28:16
3,353 دلار0:27:19
3,358 دلار0:26:21
3,353 دلار0:04:21
3,358 دلار0:03:15
3,353 دلار0:02:19
3,358 دلار0:01:16
3,353 دلار0:00:26
نظرات