صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,785 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 172 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,578 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,215 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 398 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,146 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 467 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.44%