Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,232 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,161 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 220 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,056 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 325 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,008 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,373 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.62%