صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,376 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 390 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,369 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 383 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,248 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 262 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,522 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 464 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.51%