Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,975 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 210 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,814 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 371 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,704 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 481 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 691 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.19%