صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,015 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 118 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,943 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 190 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,435 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 698 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,348 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 785 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.06%