صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,055 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,066 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 113 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,930 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,508 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 445 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.28%