صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,023 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 273 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,695 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 601 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,860 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 436 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,648 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 648 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.3%