صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nikkei 225 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,072 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,983 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 147 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,470 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 660 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,360 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 770 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.98%