صفحات مرتبط

Nikkei 225

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,575 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 704 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,746 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 533 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,092 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 187 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,825 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 454 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.41%