صفحات مرتبط

Nikkei 225

  • نرخ فعلی:19,046
  • بالاترین قیمت روز:19,089
  • پایین ترین قیمت روز:18,977
  • بیشترین مقدار نوسان روز:32
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,048
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۴۵
  • نرخ روز گذشته:19,041
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
19,046 دلار6:45:16
19,044 دلار6:43:16
19,050 دلار6:42:23
19,056 دلار6:41:19
19,061 دلار6:40:16
19,065 دلار6:39:15
19,062 دلار6:38:15
19,065 دلار6:37:16
19,068 دلار6:36:22
19,064 دلار6:34:15
19,063 دلار6:32:14
19,047 دلار6:31:24
19,042 دلار6:30:21
19,048 دلار6:29:15
19,049 دلار6:28:25
19,040 دلار6:27:25
19,034 دلار6:26:17
19,035 دلار6:25:28
19,030 دلار6:23:18
19,028 دلار6:22:21
18,999 دلار6:21:16
18,998 دلار6:20:24
18,997 دلار6:19:17
18,998 دلار6:18:16
18,990 دلار6:17:18
18,989 دلار6:16:23
18,997 دلار6:15:24
18,990 دلار6:14:16
18,989 دلار6:13:15
18,977 دلار6:12:16
18,983 دلار6:11:14
19,004 دلار6:10:24
19,002 دلار6:07:16
19,005 دلار6:06:16
19,013 دلار6:05:16
19,026 دلار6:04:17
19,034 دلار6:03:16
19,042 دلار6:02:14
19,045 دلار6:00:19
19,048 دلار5:58:15
19,051 دلار5:57:22
19,049 دلار5:56:16
19,039 دلار5:55:21
19,035 دلار5:54:24
19,034 دلار5:53:15
19,037 دلار5:52:14
19,030 دلار5:51:14
19,046 دلار5:49:16
19,039 دلار5:48:18
19,040 دلار5:46:15
19,042 دلار5:45:16
19,033 دلار5:43:17
19,035 دلار5:42:15
19,040 دلار5:41:14
19,045 دلار5:40:21
19,038 دلار5:39:14
19,037 دلار5:37:16
19,035 دلار5:36:24
19,046 دلار5:35:15
19,038 دلار5:34:14
19,044 دلار5:33:19
19,036 دلار5:32:25
19,004 دلار5:30:16
19,001 دلار5:29:17
18,997 دلار5:28:25
19,008 دلار5:27:13
19,007 دلار5:26:15
18,994 دلار5:25:15
18,992 دلار5:24:15
18,990 دلار5:23:17
18,991 دلار5:22:15
19,016 دلار5:21:16
19,018 دلار5:20:15
19,019 دلار5:19:22
19,023 دلار5:18:16
19,026 دلار5:17:16
19,028 دلار5:15:21
19,017 دلار5:14:28
19,015 دلار5:13:13
19,011 دلار5:12:15
19,030 دلار5:11:15
19,029 دلار5:10:18
19,040 دلار5:09:15
19,037 دلار5:08:16
19,055 دلار5:07:16
19,063 دلار5:06:14
19,078 دلار5:05:28
19,083 دلار5:04:15
19,089 دلار5:03:17
19,085 دلار5:02:17
19,072 دلار5:01:15
19,068 دلار5:00:17
19,074 دلار4:59:15
19,071 دلار4:58:16
19,066 دلار4:57:23
19,062 دلار4:56:15
19,051 دلار4:55:17
19,038 دلار4:54:16
19,046 دلار4:53:13
19,043 دلار4:52:14
19,048 دلار4:51:15
نظرات