صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,135 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,118 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 92 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,964 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 246 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,761 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 449 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.79%