صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,859 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,854 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,696 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 133 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,501 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 328 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%