صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,208 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,214 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 177 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,873 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 355 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04%