صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,205 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,219 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,057 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 180 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,879 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 358 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.09%