صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,362 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,267 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 115 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,201 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,023 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 359 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%