صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,945 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 103 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,906 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 142 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,837 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 211 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,621 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 427 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.6%