صفحات مرتبط

Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Nasdaq در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,441 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,395 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,323 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 100 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,193 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 230 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.71%