Nasdaq

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,243 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,270 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 206 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.08%