صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:5,886
  • بالاترین قیمت روز:5,894
  • پایین ترین قیمت روز:5,871
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۷
  • نرخ روز گذشته:5,880
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,886 دلار21:37:20
5,887 دلار21:35:24
5,886 دلار21:34:21
5,884 دلار21:32:22
5,885 دلار21:31:22
5,884 دلار21:26:24
5,887 دلار21:18:22
5,888 دلار21:17:20
5,889 دلار21:15:20
5,888 دلار21:14:22
5,887 دلار21:12:20
5,886 دلار21:11:22
5,888 دلار21:10:24
5,889 دلار21:09:20
5,890 دلار21:08:19
5,891 دلار21:07:20
5,890 دلار20:56:25
5,891 دلار20:55:27
5,890 دلار20:52:24
5,889 دلار20:51:24
5,890 دلار20:50:28
5,889 دلار20:48:32
5,887 دلار20:47:25
5,886 دلار20:46:24
5,887 دلار20:45:25
5,886 دلار20:44:27
5,887 دلار20:42:25
5,886 دلار20:41:25
5,885 دلار20:38:26
5,884 دلار20:36:26
5,883 دلار20:35:26
5,884 دلار20:33:23
5,885 دلار20:32:26
5,884 دلار20:30:30
5,883 دلار20:29:24
5,882 دلار20:26:26
5,881 دلار20:25:26
5,880 دلار20:22:25
5,881 دلار20:21:24
5,883 دلار20:20:29
5,882 دلار20:19:24
5,881 دلار20:18:25
5,882 دلار20:15:27
5,881 دلار20:11:25
5,880 دلار20:10:31
5,883 دلار20:09:24
5,886 دلار20:08:26
5,885 دلار20:02:27
5,886 دلار20:01:24
5,887 دلار20:00:27
5,886 دلار19:59:24
5,887 دلار19:58:23
5,888 دلار19:57:25
5,887 دلار19:54:23
5,886 دلار19:53:23
5,888 دلار19:50:26
5,887 دلار19:49:24
5,888 دلار19:48:24
5,886 دلار19:47:24
5,888 دلار19:44:26
5,889 دلار19:43:24
5,888 دلار19:41:25
5,887 دلار19:39:23
5,886 دلار19:34:24
5,887 دلار19:33:29
5,889 دلار19:32:25
5,892 دلار19:31:27
5,891 دلار19:29:24
5,890 دلار19:27:25
5,891 دلار19:26:24
5,892 دلار19:25:28
5,894 دلار19:23:24
5,893 دلار19:22:22
5,892 دلار19:20:33
5,894 دلار19:16:26
5,891 دلار19:14:26
5,893 دلار19:10:29
5,892 دلار19:09:22
5,893 دلار19:08:26
5,892 دلار19:06:24
5,891 دلار19:05:26
5,892 دلار19:03:24
5,891 دلار19:02:30
5,889 دلار19:01:24
5,886 دلار19:00:33
5,885 دلار18:59:27
5,886 دلار18:58:24
5,885 دلار18:57:24
5,886 دلار18:56:29
5,885 دلار18:55:33
5,887 دلار18:53:23
5,888 دلار18:52:28
5,886 دلار18:51:23
5,887 دلار18:49:30
5,884 دلار18:47:24
5,886 دلار18:43:25
5,887 دلار18:42:27
5,883 دلار18:41:24
5,882 دلار18:40:27
5,883 دلار18:38:30
5,884 دلار18:37:28
5,885 دلار18:36:24
5,884 دلار18:34:24
5,885 دلار18:31:29
5,887 دلار18:30:26
5,882 دلار18:27:24
5,881 دلار18:26:24
5,880 دلار18:25:25
5,878 دلار18:24:25
5,877 دلار18:23:25
5,874 دلار18:22:24
5,873 دلار18:21:23
5,874 دلار18:19:24
5,873 دلار18:18:24
5,874 دلار18:17:22
5,878 دلار18:15:31
5,880 دلار18:14:23
5,881 دلار18:12:29
5,880 دلار18:11:29
5,877 دلار18:10:27
5,875 دلار18:09:24
5,874 دلار18:08:25
5,873 دلار18:07:22
5,871 دلار18:06:22
5,874 دلار18:05:26
5,875 دلار18:04:23
5,874 دلار18:03:23
5,873 دلار18:01:28
5,875 دلار0:31:20
5,876 دلار0:30:16
5,882 دلار0:29:15
5,881 دلار0:28:19
5,880 دلار0:26:17
5,878 دلار0:24:16
5,877 دلار0:23:16
5,878 دلار0:22:15
5,877 دلار0:21:16
5,879 دلار0:19:14
5,880 دلار0:18:16
5,879 دلار0:16:15
5,881 دلار0:15:24
5,883 دلار0:13:16
5,882 دلار0:12:19
5,881 دلار0:11:18
5,882 دلار0:09:15
5,880 دلار0:08:17
5,879 دلار0:07:17
5,880 دلار0:06:14
5,882 دلار0:04:14
5,881 دلار0:03:17
5,880 دلار0:02:15
5,881 دلار0:00:20
نظرات