صفحات مرتبط

Nasdaq

  • نرخ فعلی:6,458
  • بالاترین قیمت روز:6,458
  • پایین ترین قیمت روز:6,416
  • بیشترین مقدار نوسان روز:32
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,421
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:6,422
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:36

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,458 دلار19:07:33
6,457 دلار19:06:34
6,456 دلار19:05:34
6,455 دلار19:02:35
6,453 دلار18:59:35
6,452 دلار18:58:32
6,451 دلار18:57:36
6,450 دلار18:55:50
6,449 دلار18:54:33
6,450 دلار18:51:36
6,449 دلار18:50:38
6,450 دلار18:49:30
6,448 دلار18:48:39
6,447 دلار18:47:32
6,446 دلار18:45:34
6,445 دلار18:44:30
6,444 دلار18:43:33
6,445 دلار18:37:31
6,446 دلار18:36:31
6,447 دلار18:35:36
6,446 دلار18:33:36
6,444 دلار18:32:33
6,445 دلار18:31:33
6,441 دلار18:29:31
6,445 دلار18:28:37
6,444 دلار18:27:29
6,443 دلار18:25:34
6,444 دلار18:24:31
6,443 دلار18:23:30
6,446 دلار18:22:36
6,449 دلار18:21:31
6,448 دلار18:20:36
6,450 دلار18:16:33
6,448 دلار18:15:36
6,449 دلار18:14:38
6,446 دلار18:13:40
6,447 دلار18:10:50
6,448 دلار18:09:39
6,446 دلار18:08:43
6,443 دلار18:07:44
6,449 دلار18:06:48
6,453 دلار18:04:39
6,455 دلار18:02:52
6,423 دلار0:30:23
6,421 دلار0:29:21
6,420 دلار0:27:20
6,419 دلار0:25:19
6,418 دلار0:24:20
6,417 دلار0:23:18
6,416 دلار0:22:21
6,417 دلار0:20:20
6,418 دلار0:17:25
6,417 دلار0:16:23
6,420 دلار0:15:17
6,421 دلار0:14:21
6,422 دلار0:12:19
6,421 دلار0:11:28
6,422 دلار0:09:18
6,421 دلار0:07:18
6,422 دلار0:05:24
6,421 دلار0:04:23
6,422 دلار0:03:20
6,421 دلار0:02:27
6,422 دلار0:01:19
6,421 دلار0:00:24
نظرات