صفحات مرتبط

IBEX 35

  • نرخ فعلی:10,729
  • بالاترین قیمت روز:10,775
  • پایین ترین قیمت روز:10,721
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:10,774
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:10,767
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:38

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
10,729 دلار13:04:25
10,727 دلار13:02:32
10,729 دلار13:01:24
10,730 دلار13:00:35
10,727 دلار12:59:24
10,725 دلار12:58:28
10,727 دلار12:57:25
10,726 دلار12:56:26
10,731 دلار12:55:27
10,730 دلار12:54:24
10,733 دلار12:53:25
10,731 دلار12:52:26
10,736 دلار12:51:25
10,732 دلار12:50:27
10,727 دلار12:49:29
10,728 دلار12:48:25
10,724 دلار12:46:25
10,723 دلار12:45:29
10,725 دلار12:44:24
10,722 دلار12:43:23
10,724 دلار12:42:30
10,729 دلار12:41:26
10,728 دلار12:39:25
10,729 دلار12:38:29
10,727 دلار12:37:27
10,729 دلار12:35:26
10,727 دلار12:34:29
10,731 دلار12:33:26
10,729 دلار12:32:24
10,724 دلار12:31:24
10,728 دلار12:30:30
10,726 دلار12:29:22
10,727 دلار12:28:24
10,721 دلار12:27:26
10,723 دلار12:26:24
10,726 دلار12:25:24
10,729 دلار12:24:25
10,733 دلار12:23:25
10,736 دلار12:22:26
10,738 دلار12:21:23
10,736 دلار12:20:28
10,738 دلار12:19:24
10,736 دلار12:17:29
10,742 دلار12:16:25
10,749 دلار12:15:25
10,748 دلار12:14:25
10,747 دلار12:12:25
10,744 دلار12:11:23
10,741 دلار12:10:26
10,738 دلار12:09:23
10,742 دلار12:08:26
10,746 دلار12:07:24
10,744 دلار12:06:21
10,743 دلار12:05:25
10,748 دلار12:04:23
10,753 دلار12:03:21
10,750 دلار12:02:26
10,743 دلار12:01:26
10,748 دلار12:00:29
10,742 دلار11:59:23
10,750 دلار11:58:23
10,746 دلار11:57:27
10,760 دلار11:56:30
10,757 دلار11:55:27
10,761 دلار11:54:21
10,760 دلار11:53:21
10,751 دلار11:52:22
10,750 دلار11:51:21
10,758 دلار11:50:29
10,763 دلار11:49:24
10,762 دلار11:48:23
10,775 دلار11:47:24
10,774 دلار11:46:23
نظرات