صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,687 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,678 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,623 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,546 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 138 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.42%