صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Global Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,838 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,810 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,779 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 69 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,724 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.55%