صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,980 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 126 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,064 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 139 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 126 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.31%