صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,754 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,748 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,704 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,638 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 132 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5%