صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Global Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,772 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,772 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,731 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,676 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.29%