صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,981 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,955 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,862 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,935 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.59%