صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,122 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,154 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,129 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,027 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 132 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.36%