صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,058 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,035 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,112 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,080 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%