صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,060 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,036 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,055 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.09%