صفحات مرتبط

داو جونز Global

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز Global در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,957 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,934 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,881 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,828 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 136 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.81%