صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,034 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,036 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 45 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,100 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 94 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.13%