کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,101 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,082 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,032 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,009 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 99 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.29%