صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,539 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25,726 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 914.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,734 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25,921 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 921.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,598 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26,785 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 952.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,012 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,199 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 966.9%