صفحات مرتبط
preload

داو جونز (جهانی)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,016 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,990 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,954 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,887 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 139 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.81%