صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Global Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,888 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,862 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,835 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,783 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 122 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.38%