صفحات مرتبط

Global Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,666 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 72 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,677 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,660 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,582 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04%