صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,695
  • بالاترین قیمت روز:2,702
  • پایین ترین قیمت روز:2,690
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,696
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۰
  • نرخ روز گذشته:2,695
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,695 دلار21:30:23
2,694 دلار21:28:30
2,695 دلار21:27:21
2,694 دلار21:26:24
2,695 دلار21:12:20
2,694 دلار21:11:22
2,695 دلار20:58:30
2,696 دلار20:57:26
2,695 دلار20:56:26
2,696 دلار20:54:23
2,695 دلار20:29:24
2,694 دلار20:13:26
2,695 دلار20:11:25
2,694 دلار20:10:31
2,695 دلار20:09:24
2,696 دلار20:07:25
2,697 دلار20:06:25
2,696 دلار20:01:24
2,697 دلار20:00:27
2,696 دلار19:59:24
2,697 دلار19:56:24
2,696 دلار19:52:24
2,697 دلار19:51:25
2,696 دلار19:47:24
2,697 دلار19:36:23
2,696 دلار19:33:29
2,697 دلار19:32:25
2,698 دلار19:31:27
2,697 دلار19:26:24
2,698 دلار19:16:26
2,697 دلار19:13:25
2,698 دلار19:10:29
2,697 دلار19:09:22
2,698 دلار19:08:26
2,697 دلار19:06:24
2,696 دلار19:02:30
2,695 دلار19:01:24
2,694 دلار19:00:33
2,693 دلار18:55:33
2,694 دلار18:52:28
2,693 دلار18:50:25
2,694 دلار18:49:31
2,693 دلار18:44:25
2,694 دلار18:42:27
2,693 دلار18:41:24
2,692 دلار18:40:27
2,693 دلار18:38:30
2,694 دلار18:36:24
2,693 دلار18:34:24
2,694 دلار18:30:26
2,693 دلار18:25:25
2,692 دلار18:23:25
2,691 دلار18:22:24
2,690 دلار18:21:23
2,691 دلار18:19:24
2,690 دلار18:18:24
2,691 دلار18:17:22
2,692 دلار18:15:31
2,693 دلار18:12:29
2,694 دلار18:11:29
2,692 دلار18:05:26
2,693 دلار18:04:23
2,692 دلار18:03:23
2,693 دلار18:02:26
2,692 دلار18:01:28
2,693 دلار18:00:28
2,695 دلار17:58:26
2,694 دلار17:51:25
2,695 دلار17:40:29
2,696 دلار17:37:26
2,695 دلار17:19:26
2,696 دلار17:18:25
2,695 دلار17:16:32
2,696 دلار17:12:30
2,695 دلار17:01:27
2,694 دلار16:59:24
2,695 دلار16:56:25
2,694 دلار16:51:24
2,693 دلار16:35:29
2,694 دلار16:25:28
2,695 دلار16:23:27
2,694 دلار16:22:27
2,695 دلار16:21:26
2,696 دلار16:12:28
2,695 دلار16:09:33
2,696 دلار16:08:31
2,695 دلار16:07:25
2,696 دلار15:58:27
2,697 دلار15:56:26
2,696 دلار15:46:33
2,697 دلار15:44:25
2,696 دلار15:21:24
2,695 دلار15:19:24
2,696 دلار15:18:25
2,695 دلار15:16:23
2,696 دلار15:11:23
2,695 دلار15:09:25
2,696 دلار14:56:29
2,697 دلار14:28:24
2,698 دلار14:27:23
2,697 دلار14:25:24
2,698 دلار14:24:27
2,697 دلار14:02:25
2,698 دلار13:37:23
2,697 دلار13:36:25
2,698 دلار13:26:26
2,699 دلار13:23:24
2,698 دلار13:20:30
2,699 دلار13:11:29
2,698 دلار13:06:23
2,699 دلار13:01:25
2,698 دلار13:00:25
2,699 دلار12:50:29
2,698 دلار12:38:23
2,699 دلار12:32:21
2,698 دلار12:30:32
2,699 دلار12:17:22
2,698 دلار12:12:22
2,699 دلار12:09:21
2,698 دلار12:08:26
2,699 دلار12:03:20
2,698 دلار12:00:30
2,697 دلار11:58:24
2,698 دلار11:33:23
2,697 دلار11:31:21
2,694 دلار11:30:24
2,693 دلار11:28:19
2,694 دلار11:25:24
2,693 دلار11:24:21
2,694 دلار11:20:24
2,693 دلار11:13:20
2,694 دلار11:09:21
2,693 دلار11:06:21
2,694 دلار10:38:23
2,695 دلار10:36:19
2,694 دلار10:35:24
2,695 دلار10:19:21
2,694 دلار9:54:15
2,695 دلار7:29:14
2,696 دلار7:28:18
2,695 دلار7:23:17
2,696 دلار7:18:17
2,695 دلار7:16:14
2,696 دلار7:15:18
2,695 دلار7:14:14
2,696 دلار7:13:14
2,695 دلار7:12:19
2,696 دلار6:56:21
2,695 دلار6:55:19
2,696 دلار6:45:16
2,695 دلار6:44:15
2,696 دلار6:39:20
2,695 دلار6:38:15
2,696 دلار6:34:21
2,695 دلار4:43:16
2,694 دلار4:40:21
2,695 دلار4:39:19
2,694 دلار4:36:15
2,695 دلار4:31:19
2,694 دلار4:28:14
2,695 دلار4:26:15
2,694 دلار4:23:16
2,695 دلار4:22:15
2,694 دلار4:19:14
2,695 دلار4:15:18
2,694 دلار4:10:18
2,695 دلار4:09:46
2,694 دلار3:46:15
2,695 دلار3:43:21
2,694 دلار3:38:23
2,695 دلار3:30:18
2,702 دلار1:46:16
2,695 دلار0:45:21
2,694 دلار0:40:22
2,695 دلار0:32:13
2,694 دلار0:31:20
2,695 دلار0:30:16
2,696 دلار0:28:19
2,695 دلار0:15:24
2,696 دلار0:09:15
2,695 دلار0:05:14
2,696 دلار0:03:17
2,695 دلار0:02:15
2,696 دلار0:00:20
نظرات