صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,771
  • بالاترین قیمت روز:2,775
  • پایین ترین قیمت روز:2,770
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,774
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۹:۴۴
  • نرخ روز گذشته:2,773
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,771 دلار9:44:14
2,770 دلار9:43:15
2,771 دلار9:41:15
2,770 دلار9:40:16
2,771 دلار8:59:12
2,770 دلار8:58:13
2,771 دلار8:57:14
2,770 دلار8:54:13
2,771 دلار8:52:13
2,770 دلار8:51:19
2,771 دلار8:50:15
2,770 دلار8:43:13
2,771 دلار8:42:13
2,770 دلار8:35:13
2,771 دلار7:18:14
2,770 دلار7:17:14
2,771 دلار7:00:15
2,770 دلار6:59:13
2,771 دلار6:58:15
2,770 دلار6:29:14
2,771 دلار6:27:13
2,772 دلار6:02:13
2,771 دلار6:01:14
2,772 دلار5:22:13
2,771 دلار5:12:22
2,772 دلار5:10:15
2,771 دلار5:08:14
2,772 دلار5:05:12
2,771 دلار5:01:15
2,772 دلار4:58:13
2,771 دلار4:57:14
2,772 دلار4:44:17
2,773 دلار4:41:13
2,772 دلار4:39:18
2,773 دلار4:31:15
2,774 دلار4:30:16
2,773 دلار0:29:13
2,774 دلار0:27:14
2,773 دلار0:25:12
2,772 دلار0:24:13
2,773 دلار0:21:13
2,774 دلار0:18:30
2,775 دلار0:17:15
2,774 دلار0:16:18
نظرات