صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,764
  • بالاترین قیمت روز:2,766
  • پایین ترین قیمت روز:2,764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,766
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۳۷
  • نرخ روز گذشته:2,767
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,764 دلار4:37:19
2,765 دلار0:19:23
2,766 دلار0:10:24
نظرات