صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,852
  • بالاترین قیمت روز:2,852
  • پایین ترین قیمت روز:2,850
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,850
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۵
  • نرخ روز گذشته:2,849
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,852 دلار0:35:23
2,851 دلار0:31:20
2,852 دلار0:30:21
2,851 دلار0:29:21
2,850 دلار0:27:22
2,851 دلار0:26:18
2,850 دلار0:11:19
2,851 دلار0:10:30
2,850 دلار0:09:18
2,851 دلار0:06:24
2,850 دلار0:04:21
نظرات