صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

  • نرخ فعلی:2,953
  • بالاترین قیمت روز:2,955
  • پایین ترین قیمت روز:2,953
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,954.82
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۵۰
  • نرخ روز گذشته:2,955.03
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.03

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,953.4 دلار0:50:05
2,953.41 دلار0:49:03
2,953.4 دلار0:48:03
2,953.38 دلار0:46:02
2,953.36 دلار0:45:05
2,953.35 دلار0:44:03
2,953.34 دلار0:43:03
2,953.33 دلار0:42:03
2,953.38 دلار0:41:03
2,953.39 دلار0:38:03
2,953.37 دلار0:36:02
2,953.41 دلار0:35:05
2,953.4 دلار0:34:02
2,953.37 دلار0:33:03
2,953.38 دلار0:31:03
2,953.33 دلار0:30:06
2,953.85 دلار0:29:03
2,953.97 دلار0:28:03
2,954.72 دلار0:26:03
2,954.68 دلار0:25:04
2,954.62 دلار0:24:03
2,954.83 دلار0:23:02
2,954.64 دلار0:22:03
2,954.83 دلار0:21:03
2,954.32 دلار0:20:06
2,954.37 دلار0:19:03
2,954.08 دلار0:18:03
2,954.01 دلار0:17:02
2,953.66 دلار0:16:03
2,954.17 دلار0:15:05
2,954.88 دلار0:14:03
2,955.11 دلار0:13:03
2,955.08 دلار0:12:02
2,955.05 دلار0:11:03
2,955.12 دلار0:10:06
2,954.89 دلار0:09:02
2,954.92 دلار0:08:03
2,954.89 دلار0:07:03
2,954.48 دلار0:06:03
2,954.58 دلار0:05:05
2,954.85 دلار0:04:02
2,954.93 دلار0:03:03
2,954.79 دلار0:02:02
2,954.82 دلار0:01:03
نظرات