صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,906
  • بالاترین قیمت روز:2,910
  • پایین ترین قیمت روز:2,905
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,910
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:2,905
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,906 دلار7:57:17
2,905 دلار7:56:19
2,906 دلار7:53:20
2,907 دلار7:51:17
2,905 دلار7:50:26
2,907 دلار7:46:19
2,905 دلار7:45:18
2,907 دلار7:41:19
2,905 دلار7:40:26
2,907 دلار7:36:18
2,905 دلار7:34:18
2,906 دلار7:33:20
2,905 دلار7:32:17
2,906 دلار7:31:20
2,907 دلار7:29:19
2,906 دلار7:26:20
2,905 دلار7:25:22
2,906 دلار7:13:20
2,905 دلار7:12:18
2,906 دلار7:06:20
2,905 دلار7:04:20
2,906 دلار7:00:23
2,907 دلار6:53:20
2,905 دلار6:51:19
2,907 دلار6:49:18
2,905 دلار6:48:18
2,907 دلار6:47:21
2,906 دلار6:46:18
2,907 دلار6:29:19
2,905 دلار6:27:18
2,907 دلار6:26:18
2,905 دلار6:25:32
2,907 دلار6:17:18
2,905 دلار6:16:20
2,907 دلار6:09:17
2,905 دلار6:08:18
2,907 دلار6:07:20
2,905 دلار6:06:17
2,907 دلار6:01:21
2,905 دلار6:00:21
2,907 دلار5:58:18
2,905 دلار5:57:20
2,906 دلار5:51:20
2,907 دلار5:50:22
2,906 دلار5:49:17
2,907 دلار5:48:20
2,906 دلار5:47:18
2,905 دلار5:46:19
2,906 دلار5:41:18
2,905 دلار5:39:20
2,906 دلار5:35:18
2,905 دلار5:34:19
2,907 دلار5:26:20
2,905 دلار5:25:17
2,907 دلار5:18:19
2,905 دلار5:15:19
2,906 دلار5:14:19
2,905 دلار5:13:19
2,906 دلار5:10:24
2,905 دلار5:08:20
2,906 دلار5:07:18
2,905 دلار5:06:21
2,906 دلار5:05:17
2,907 دلار5:04:20
2,905 دلار5:03:19
2,906 دلار5:00:24
2,907 دلار4:55:19
2,905 دلار4:54:19
2,907 دلار4:35:17
2,905 دلار4:34:19
2,907 دلار4:33:20
2,905 دلار4:32:24
2,907 دلار4:31:23
2,905 دلار4:29:18
2,908 دلار4:27:17
2,905 دلار4:26:20
2,908 دلار4:24:20
2,905 دلار4:23:17
2,908 دلار4:16:19
2,907 دلار4:15:17
2,908 دلار4:13:17
2,905 دلار4:12:21
2,908 دلار4:10:22
2,905 دلار4:09:20
2,908 دلار4:05:20
2,905 دلار4:04:18
2,907 دلار4:03:19
2,905 دلار4:02:19
2,908 دلار4:01:22
2,907 دلار4:00:26
2,905 دلار3:58:18
2,908 دلار3:57:19
2,907 دلار3:55:24
2,908 دلار3:54:18
2,907 دلار3:52:17
2,908 دلار3:48:17
2,905 دلار3:47:25
2,908 دلار3:44:17
2,905 دلار3:43:20
2,908 دلار3:39:21
2,905 دلار3:38:18
2,907 دلار3:34:17
2,908 دلار3:33:21
2,907 دلار3:31:20
2,910 دلار3:26:21
2,905 دلار3:24:19
2,910 دلار3:21:19
2,905 دلار3:20:18
2,910 دلار3:17:20
2,905 دلار3:15:18
2,910 دلار3:14:18
2,905 دلار3:13:19
2,910 دلار3:10:20
2,905 دلار3:09:21
2,910 دلار3:02:17
2,905 دلار3:01:18
2,910 دلار2:55:21
2,905 دلار2:54:17
2,910 دلار2:52:18
2,905 دلار2:51:17
2,910 دلار2:44:17
2,905 دلار2:42:16
2,910 دلار2:41:20
2,905 دلار2:40:20
2,910 دلار2:39:19
2,905 دلار2:38:17
2,910 دلار2:37:19
2,905 دلار2:36:16
2,910 دلار2:34:16
2,905 دلار2:33:19
2,910 دلار2:31:18
2,905 دلار2:29:19
2,910 دلار2:19:21
2,905 دلار2:18:17
2,910 دلار2:16:16
2,905 دلار2:14:15
2,910 دلار2:11:16
2,905 دلار2:10:19
2,910 دلار2:09:19
2,905 دلار2:08:16
2,910 دلار2:07:19
2,905 دلار2:06:16
2,910 دلار2:05:21
2,905 دلار2:04:18
2,910 دلار2:01:16
2,905 دلار2:00:23
2,910 دلار1:59:19
2,905 دلار1:58:18
2,910 دلار1:46:28
2,905 دلار1:45:20
2,910 دلار1:41:16
2,905 دلار1:40:25
2,910 دلار1:38:19
2,905 دلار1:37:34
2,910 دلار1:35:19
2,905 دلار1:34:19
2,910 دلار1:33:17
2,905 دلار1:30:21
2,910 دلار1:18:16
2,905 دلار1:15:17
2,910 دلار1:08:19
2,905 دلار1:07:19
2,910 دلار1:03:36
2,905 دلار1:01:37
2,910 دلار0:51:16
2,905 دلار0:50:22
2,910 دلار0:49:17
2,905 دلار0:48:16
2,910 دلار0:47:19
2,905 دلار0:46:19
2,910 دلار0:43:19
2,905 دلار0:42:16
2,910 دلار0:38:16
2,905 دلار0:36:16
2,910 دلار0:35:24
2,905 دلار0:34:16
2,910 دلار0:33:20
2,905 دلار0:32:17
2,910 دلار0:27:17
2,905 دلار0:26:17
2,910 دلار0:24:17
2,905 دلار0:23:17
2,910 دلار0:21:16
2,905 دلار0:19:16
2,910 دلار0:16:17
2,905 دلار0:15:24
2,910 دلار0:11:22
2,905 دلار0:10:20
2,910 دلار0:07:16
2,905 دلار0:06:20
2,910 دلار0:00:28
نظرات