صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

  • نرخ فعلی:3,047
  • بالاترین قیمت روز:3,048
  • پایین ترین قیمت روز:3,046
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.88
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,047.38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۵ خرداد
  • نرخ روز گذشته:3,046.28
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.72

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,047.11 دلار0:51:03
3,047.19 دلار0:50:04
3,047.13 دلار0:49:02
3,047.16 دلار0:48:03
3,047.11 دلار0:47:02
3,047.14 دلار0:46:03
3,047.12 دلار0:45:04
3,047.1 دلار0:44:02
3,047.15 دلار0:43:03
3,047.14 دلار0:41:02
3,047.05 دلار0:40:04
3,047.08 دلار0:39:02
3,047.07 دلار0:38:03
3,047.1 دلار0:37:02
3,047.08 دلار0:36:03
3,046.97 دلار0:35:03
3,047.05 دلار0:34:02
3,047.02 دلار0:33:03
3,047.06 دلار0:32:03
3,046.99 دلار0:31:02
3,047.85 دلار0:30:04
3,047.11 دلار0:29:02
3,047.02 دلار0:28:02
3,047.14 دلار0:27:03
3,047.3 دلار0:26:02
3,047.47 دلار0:25:04
3,047.16 دلار0:24:02
3,047.02 دلار0:23:02
3,047.08 دلار0:22:02
3,047.25 دلار0:21:02
3,046.37 دلار0:20:04
3,046.39 دلار0:19:02
3,046.33 دلار0:18:02
3,046.17 دلار0:17:02
3,045.8 دلار0:16:02
3,045.7 دلار0:15:04
3,045.92 دلار0:14:02
3,046.13 دلار0:13:02
3,046.17 دلار0:12:02
3,046.42 دلار0:11:02
3,046.87 دلار0:10:04
3,047.07 دلار0:09:03
3,047.12 دلار0:08:03
3,047.29 دلار0:07:03
3,047.2 دلار0:06:02
3,047.28 دلار0:05:03
3,047.07 دلار0:04:02
3,047.28 دلار0:03:02
3,047.38 دلار0:02:03
نظرات