صفحات مرتبط

Global Dow

  • نرخ فعلی:2,700
  • بالاترین قیمت روز:2,701
  • پایین ترین قیمت روز:2,669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,672
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۰
  • نرخ روز گذشته:2,660
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:40

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
2,700 دلار17:40:31
2,699 دلار17:38:30
2,700 دلار17:17:27
2,701 دلار17:08:28
2,700 دلار16:47:28
2,699 دلار16:46:28
2,700 دلار15:45:29
2,701 دلار15:44:27
2,700 دلار15:42:38
2,701 دلار15:39:28
2,700 دلار15:37:27
2,701 دلار15:36:26
2,700 دلار15:31:29
2,701 دلار15:21:36
2,700 دلار15:20:33
2,701 دلار15:19:29
2,700 دلار14:52:25
2,701 دلار14:43:27
2,700 دلار14:11:26
2,701 دلار13:53:26
2,700 دلار13:52:27
2,701 دلار13:50:27
2,700 دلار13:47:29
2,701 دلار13:40:27
2,700 دلار13:36:39
2,699 دلار13:34:24
2,700 دلار13:22:24
2,699 دلار13:11:25
2,698 دلار13:08:24
2,699 دلار13:02:24
2,698 دلار12:56:25
2,697 دلار12:54:24
2,698 دلار12:51:27
2,697 دلار12:49:25
2,698 دلار12:47:24
2,697 دلار12:42:24
2,698 دلار12:40:26
2,697 دلار12:39:22
2,698 دلار12:38:24
2,697 دلار12:27:26
2,696 دلار12:21:30
2,697 دلار12:20:31
2,696 دلار12:19:24
2,697 دلار12:16:30
2,696 دلار12:14:24
2,695 دلار12:12:25
2,694 دلار12:08:26
2,693 دلار12:00:37
2,692 دلار11:58:27
2,693 دلار11:55:25
2,694 دلار11:49:27
2,693 دلار11:48:24
2,694 دلار11:45:25
2,695 دلار11:36:23
2,692 دلار11:35:25
2,693 دلار11:34:22
2,692 دلار11:33:24
2,690 دلار11:32:23
2,685 دلار11:31:31
2,677 دلار11:30:29
2,670 دلار11:09:22
2,671 دلار11:08:22
2,670 دلار11:01:24
2,671 دلار10:46:22
2,670 دلار10:35:26
2,671 دلار10:34:20
2,670 دلار10:30:29
2,671 دلار10:21:22
2,670 دلار9:06:24
2,669 دلار9:05:18
2,670 دلار9:04:18
2,669 دلار8:51:15
2,670 دلار8:50:18
2,669 دلار8:42:14
2,670 دلار8:29:15
2,669 دلار8:25:15
2,670 دلار8:21:14
2,669 دلار8:07:15
2,670 دلار7:55:19
2,669 دلار7:54:16
2,670 دلار7:53:20
2,669 دلار7:52:16
2,670 دلار7:39:16
2,669 دلار6:50:16
2,670 دلار6:37:15
2,671 دلار6:30:16
2,670 دلار6:16:15
2,671 دلار5:39:15
2,672 دلار5:38:14
2,671 دلار5:37:15
2,672 دلار5:35:16
2,671 دلار5:32:15
2,672 دلار5:30:23
2,671 دلار5:29:20
2,672 دلار5:25:14
2,671 دلار4:59:14
2,672 دلار4:58:15
2,671 دلار4:56:15
2,672 دلار4:54:16
2,671 دلار4:52:15
2,672 دلار4:38:21
2,673 دلار4:37:14
2,672 دلار4:35:19
2,673 دلار4:34:13
2,672 دلار4:31:20
نظرات