صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

  • نرخ فعلی:3,256
  • بالاترین قیمت روز:3,256
  • پایین ترین قیمت روز:3,254
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.71
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,254.81
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲:۰۲
  • نرخ روز گذشته:3,255.82
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.18

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,255.56 دلار2:02:03
3,255.17 دلار0:46:04
3,255.19 دلار0:42:03
3,255.2 دلار0:41:03
3,255.16 دلار0:40:07
3,255.17 دلار0:39:03
3,255.19 دلار0:38:03
3,255.29 دلار0:37:03
3,255.32 دلار0:36:04
3,255.33 دلار0:35:06
3,255.31 دلار0:34:03
3,255.29 دلار0:33:03
3,255.3 دلار0:32:03
3,255.28 دلار0:31:03
3,255.22 دلار0:30:06
3,255.16 دلار0:29:03
3,255.13 دلار0:28:03
3,255.09 دلار0:27:03
3,255.12 دلار0:26:03
3,254.7 دلار0:25:06
3,254.19 دلار0:24:03
3,254.45 دلار0:23:03
3,254.64 دلار0:22:04
3,254.45 دلار0:21:03
3,254.36 دلار0:20:06
3,254.41 دلار0:19:02
3,254.36 دلار0:18:03
3,254.54 دلار0:17:03
3,254.88 دلار0:16:03
3,254.17 دلار0:15:05
3,254.48 دلار0:13:03
3,254.71 دلار0:12:04
3,255.02 دلار0:11:03
3,254.74 دلار0:10:09
3,254.27 دلار0:09:03
3,254.4 دلار0:08:04
3,254.42 دلار0:07:03
3,254.78 دلار0:06:03
3,254.81 دلار0:05:06
نظرات