صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (جهانی)

  • نرخ فعلی:3,029
  • بالاترین قیمت روز:3,029
  • پایین ترین قیمت روز:3,028
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,028.48
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:3,027.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.52

نمودار کندل استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار کندل استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,028.59 دلار5:20:05
3,028.66 دلار5:19:03
3,028.67 دلار5:18:03
3,028.55 دلار5:17:03
3,028.63 دلار5:16:02
3,028.61 دلار5:15:05
3,028.66 دلار5:14:02
3,028.71 دلار5:13:02
3,028.62 دلار5:12:02
3,028.64 دلار5:11:03
3,028.51 دلار5:10:05
3,028.47 دلار5:09:02
3,028.61 دلار5:08:03
3,028.53 دلار5:07:02
3,028.43 دلار5:06:03
3,028.36 دلار5:05:04
3,028.25 دلار5:04:03
3,028.32 دلار5:02:02
3,028.21 دلار5:01:02
3,028.39 دلار5:00:05
3,028.23 دلار4:59:03
3,028.16 دلار4:58:03
3,028.11 دلار4:57:02
3,028.07 دلار4:56:03
3,028.12 دلار4:55:08
3,028.13 دلار4:54:04
3,028.11 دلار4:53:03
3,028.23 دلار4:52:02
3,028.22 دلار4:51:02
3,028.18 دلار4:50:05
3,028.23 دلار4:49:03
3,028.26 دلار4:48:02
3,028.05 دلار4:47:03
3,028.07 دلار4:46:02
3,028.08 دلار4:45:04
3,028.06 دلار4:44:02
3,028.09 دلار4:43:03
3,028.19 دلار4:42:02
3,028.12 دلار4:41:03
3,028.28 دلار4:40:05
3,028.32 دلار4:39:02
3,028.35 دلار4:38:03
3,028.47 دلار4:37:03
3,028.44 دلار4:35:05
3,028.42 دلار4:34:03
3,028.38 دلار4:33:03
3,028.41 دلار4:32:03
3,028.48 دلار4:31:02
نظرات