FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,389 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 111 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,419 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,041 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,459 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,150 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.39%