FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,739 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 428 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,528 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 639 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,649 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 518 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,892 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 275 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.63%