صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,080 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 227 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,864 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 443 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,376 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 931 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,310 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,997 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.91%