صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,367 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 583 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,335 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 551 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,487 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 297 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,683 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,101 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.59%