صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,773 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,703 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,274 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 455 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,826 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 903 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.34%