صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک FTSE MIB در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,929 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 224 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,911 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 206 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,829 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,103 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 602 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.99%