صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,260 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 349 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,234 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 375 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,633 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 976 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,875 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,734 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.19%