FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,938 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,028 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,680 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 299 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,695 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,284 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.26%