صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,976 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,976 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,775 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 155 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,050 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 880 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.39%