FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,626 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 461 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,633 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 454 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,681 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 406 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,669 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 418 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.51%