صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,468 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,390 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,324 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 100 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.37%