صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,304 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,338 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,384 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,387 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 82 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.12%