FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,206 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,971 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 227 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,912 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 286 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.14%