FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,793 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,791 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,872 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 141 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,724 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%