FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,010 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,983 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 35 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,865 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 153 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,600 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 418 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.33%