صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,459 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,486 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 52 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,394 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,326 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 108 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%