صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,370 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,346 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,256 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,074 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 267 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.77%