صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,489 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,394 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 154 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,347 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 201 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.4%