صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,424 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,392 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,426 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,359 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 84 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.14%