صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,255 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,297 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,285 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,128 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 148 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.08%