صفحات مرتبط

FTSE 100

  • نرخ فعلی:7,264
  • بالاترین قیمت روز:7,311
  • پایین ترین قیمت روز:7,264
  • بیشترین مقدار نوسان روز:47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,311
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:7,264
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,264 دلار14:29:29
7,311 دلار14:25:27
7,264 دلار14:24:22
7,311 دلار14:22:21
7,264 دلار14:21:23
7,311 دلار14:19:22
7,264 دلار14:17:23
7,311 دلار14:16:23
7,264 دلار14:15:31
7,311 دلار14:07:23
7,264 دلار14:06:23
7,311 دلار14:05:29
7,264 دلار14:04:23
7,311 دلار14:03:25
7,264 دلار14:02:28
7,311 دلار13:59:21
7,264 دلار13:57:22
7,311 دلار13:56:23
7,264 دلار13:54:28
7,311 دلار13:47:21
7,264 دلار13:46:24
7,311 دلار13:44:23
7,264 دلار13:43:23
7,311 دلار13:38:24
7,264 دلار13:37:21
7,311 دلار13:32:29
7,264 دلار13:31:23
7,311 دلار13:29:25
7,264 دلار13:28:22
7,311 دلار13:14:25
7,264 دلار13:13:22
7,311 دلار13:12:25
7,264 دلار13:11:23
7,311 دلار13:04:24
7,264 دلار13:03:24
7,311 دلار12:57:22
7,264 دلار12:56:24
7,311 دلار12:54:23
7,264 دلار12:53:21
7,311 دلار12:51:21
7,264 دلار12:50:25
7,311 دلار12:42:23
7,264 دلار12:41:27
7,311 دلار12:39:22
7,264 دلار12:38:21
7,311 دلار12:36:27
7,264 دلار12:35:26
7,311 دلار12:34:26
7,264 دلار12:33:22
7,311 دلار12:28:24
7,264 دلار12:27:22
7,311 دلار12:24:22
7,264 دلار12:22:22
7,311 دلار12:21:21
7,264 دلار12:19:23
7,311 دلار12:18:22
7,264 دلار12:17:20
7,311 دلار12:14:22
7,264 دلار12:12:25
7,311 دلار12:07:22
7,264 دلار11:32:23
7,311 دلار11:31:23
7,264 دلار11:28:24
7,311 دلار11:27:23
7,264 دلار11:26:24
7,311 دلار11:22:24
7,264 دلار11:21:39
7,311 دلار11:14:24
7,264 دلار11:13:25
7,311 دلار11:11:31
7,264 دلار11:10:38
7,311 دلار10:50:26
7,264 دلار10:49:24
7,311 دلار10:48:23
7,264 دلار10:46:21
7,311 دلار10:38:26
7,264 دلار10:35:28
7,311 دلار10:30:32
7,264 دلار10:27:21
7,311 دلار10:15:25
7,264 دلار10:14:21
7,311 دلار9:52:17
7,264 دلار9:51:16
7,311 دلار9:48:21
7,264 دلار9:44:17
7,311 دلار9:42:20
7,264 دلار9:41:17
7,311 دلار9:39:28
7,264 دلار9:36:18
7,311 دلار9:31:15
7,264 دلار9:30:25
7,311 دلار9:27:20
7,264 دلار9:26:17
7,311 دلار9:18:17
7,264 دلار9:16:18
7,311 دلار9:05:21
7,264 دلار9:04:19
7,311 دلار9:02:16
7,264 دلار8:51:16
7,311 دلار8:50:23
7,264 دلار8:48:19
7,311 دلار8:45:19
7,264 دلار8:44:17
7,311 دلار8:41:19
7,264 دلار8:39:16
7,311 دلار8:38:18
7,264 دلار8:37:16
7,311 دلار8:35:34
7,264 دلار8:34:19
7,311 دلار8:26:26
7,264 دلار8:24:17
7,311 دلار8:23:16
7,264 دلار8:22:20
7,311 دلار8:20:27
7,264 دلار8:19:15
7,311 دلار8:17:17
7,264 دلار8:15:16
7,311 دلار8:05:24
7,264 دلار8:03:21
7,311 دلار7:57:18
7,264 دلار7:56:28
7,311 دلار7:54:17
7,264 دلار7:52:18
7,311 دلار7:45:17
7,264 دلار7:42:16
7,311 دلار7:41:16
7,264 دلار7:39:19
7,311 دلار7:35:15
7,264 دلار7:34:19
7,311 دلار7:16:16
7,264 دلار7:15:20
7,311 دلار7:14:17
7,264 دلار7:13:19
7,311 دلار7:03:18
7,264 دلار7:02:16
7,311 دلار6:51:17
7,264 دلار6:50:23
7,311 دلار6:48:17
7,264 دلار6:47:16
7,311 دلار6:34:17
7,264 دلار6:30:24
7,311 دلار6:24:15
7,264 دلار6:23:18
7,311 دلار6:22:28
7,264 دلار6:20:21
7,311 دلار6:19:18
7,264 دلار6:18:17
7,311 دلار6:10:19
7,264 دلار6:09:17
7,311 دلار6:07:17
7,264 دلار6:06:16
7,311 دلار6:04:17
7,264 دلار6:03:19
7,311 دلار5:57:15
7,264 دلار5:56:19
7,311 دلار5:53:15
7,264 دلار5:52:23
7,311 دلار5:45:19
7,264 دلار5:44:17
7,311 دلار5:36:17
7,264 دلار5:35:17
7,311 دلار5:34:18
7,264 دلار5:33:15
7,311 دلار5:30:33
7,264 دلار5:29:19
7,311 دلار5:23:19
7,264 دلار5:22:15
7,311 دلار5:21:19
7,264 دلار5:19:21
7,311 دلار5:05:16
7,264 دلار5:04:19
7,311 دلار5:01:17
7,264 دلار4:59:16
7,311 دلار4:58:23
7,264 دلار4:57:15
7,311 دلار4:46:16
7,264 دلار4:45:22
7,311 دلار4:38:16
7,264 دلار4:36:16
7,311 دلار4:35:15
7,264 دلار4:34:20
7,311 دلار4:32:18
7,264 دلار4:31:16
7,311 دلار4:28:18
7,264 دلار4:27:18
7,311 دلار4:26:16
7,264 دلار4:23:16
7,311 دلار4:22:27
7,264 دلار4:20:22
7,311 دلار4:13:24
7,264 دلار4:12:19
7,311 دلار4:09:16
7,264 دلار4:07:17
7,311 دلار4:03:17
7,264 دلار4:02:19
7,311 دلار3:59:15
7,264 دلار3:56:27
7,311 دلار3:54:19
7,264 دلار3:52:15
7,311 دلار3:48:16
7,264 دلار3:47:17
7,311 دلار3:46:19
7,264 دلار3:45:21
7,311 دلار3:37:19
7,264 دلار3:36:16
7,311 دلار3:27:17
7,264 دلار3:26:18
7,311 دلار3:16:28
7,264 دلار3:14:19
7,311 دلار3:04:16
7,264 دلار3:03:24
7,311 دلار2:54:23
7,264 دلار2:53:19
7,311 دلار2:52:17
7,264 دلار2:49:20
7,311 دلار2:47:19
7,264 دلار2:46:16
7,311 دلار2:32:18
7,264 دلار2:31:17
7,311 دلار2:28:15
7,264 دلار2:27:19
7,311 دلار2:24:17
7,264 دلار2:23:18
7,311 دلار2:22:18
7,264 دلار2:20:20
7,311 دلار2:18:20
7,264 دلار2:17:24
7,311 دلار2:14:17
7,264 دلار2:13:18
7,311 دلار2:11:21
7,264 دلار2:10:19
7,311 دلار2:07:16
7,264 دلار2:06:17
7,311 دلار1:52:33
7,264 دلار1:51:17
7,311 دلار1:40:17
7,264 دلار1:38:18
7,311 دلار1:36:16
7,264 دلار1:35:17
7,311 دلار1:34:16
7,264 دلار1:33:16
7,311 دلار1:31:18
7,264 دلار1:30:38
7,311 دلار1:28:15
7,264 دلار1:26:15
7,311 دلار1:24:16
7,264 دلار1:23:28
7,311 دلار1:14:18
7,264 دلار1:13:16
7,311 دلار1:09:40
7,264 دلار1:08:37
7,311 دلار0:58:15
7,264 دلار0:57:25
7,311 دلار0:50:19
7,264 دلار0:49:19
7,311 دلار0:42:16
7,264 دلار0:40:19
7,311 دلار0:34:16
7,264 دلار0:33:18
7,311 دلار0:30:19
7,264 دلار0:28:16
7,311 دلار0:26:21
7,264 دلار0:25:21
7,311 دلار0:19:18
7,264 دلار0:17:19
7,311 دلار0:12:16
7,264 دلار0:11:19
7,311 دلار0:08:16
7,264 دلار0:07:19
7,311 دلار0:04:21
7,264 دلار0:03:15
7,311 دلار0:00:26
نظرات