Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,353 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 271 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,137 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 487 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,822 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 802 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,098 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,526 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.99%