صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,915 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,931 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 149 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,810 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 270 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,395 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 685 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.36%