Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,907 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,889 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,175 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 711 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,776 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,110 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91%