صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,673 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 308 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,672 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 309 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,616 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 365 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,003 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 978 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.89%