صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,264 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,043 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 307 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,819 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 531 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,373 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 977 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.57%