Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,166 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,197 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 127 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,117 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 106 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%