صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,620 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 177 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,524 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 273 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,243 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 554 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,938 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 859 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.1%