صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,817 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 220 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,854 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 257 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,322 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 275 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,567 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,030 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.26%