صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,399 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,287 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,959 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 352 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,657 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 654 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.17%