Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,334 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 423 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,129 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 628 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,531 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,226 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,387 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,370 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.45%