صفحات مرتبط

Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21,362 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,239 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 156 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,927 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 468 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20,637 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 758 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.67%