صفحات مرتبط

Dow

  • نرخ فعلی:21,711
  • بالاترین قیمت روز:21,711
  • پایین ترین قیمت روز:21,687
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,697
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۳
  • نرخ روز گذشته:21,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,711 دلار0:33:17
21,710 دلار0:31:23
21,709 دلار0:30:23
21,706 دلار0:29:21
21,708 دلار0:28:20
21,707 دلار0:27:20
21,703 دلار0:26:19
21,704 دلار0:25:19
21,698 دلار0:24:20
21,705 دلار0:23:18
21,695 دلار0:22:21
21,690 دلار0:21:21
21,687 دلار0:20:20
21,691 دلار0:19:22
21,687 دلار0:18:18
21,691 دلار0:17:25
21,689 دلار0:16:23
21,694 دلار0:15:17
21,701 دلار0:13:22
21,700 دلار0:11:28
21,699 دلار0:10:27
21,697 دلار0:09:18
21,700 دلار0:08:24
21,699 دلار0:06:23
21,700 دلار0:05:24
21,695 دلار0:04:23
21,696 دلار0:03:20
21,694 دلار0:02:27
21,698 دلار0:01:19
21,697 دلار0:00:24
نظرات