Dow

  • نرخ فعلی:19,864
  • بالاترین قیمت روز:19,864
  • پایین ترین قیمت روز:19,816
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,843
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۹
  • نرخ روز گذشته:19,886
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
19,868 دلار18:40:37
19,864 دلار18:39:36
19,846 دلار18:38:36
19,836 دلار18:37:44
19,833 دلار18:36:53
19,834 دلار18:35:39
19,833 دلار18:34:33
19,830 دلار18:33:48
19,822 دلار18:32:48
19,825 دلار18:31:41
19,827 دلار18:30:38
19,830 دلار18:29:43
19,834 دلار18:27:44
19,827 دلار18:26:24
19,821 دلار18:25:48
19,826 دلار18:24:38
19,822 دلار18:23:41
19,817 دلار18:22:36
19,816 دلار18:18:38
19,817 دلار18:17:36
19,826 دلار18:16:34
19,824 دلار18:15:40
19,835 دلار18:12:37
19,833 دلار18:11:34
19,822 دلار18:09:35
19,827 دلار18:06:36
19,838 دلار18:05:55
19,843 دلار18:04:36
نظرات