Dow

  • نرخ فعلی:20,743
  • بالاترین قیمت روز:20,748
  • پایین ترین قیمت روز:20,737
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,744
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۴
  • نرخ روز گذشته:20,741
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
20,743 دلار0:34:16
20,740 دلار0:32:21
20,739 دلار0:31:53
20,737 دلار0:29:17
20,743 دلار0:27:23
20,748 دلار0:25:21
20,745 دلار0:24:24
20,746 دلار0:24:12
20,747 دلار0:20:57
20,742 دلار0:18:19
20,743 دلار0:18:04
20,748 دلار0:16:26
20,747 دلار0:10:20
20,745 دلار0:05:16
20,744 دلار0:01:17
نظرات