صفحات مرتبط

Dow

  • نرخ فعلی:21,395
  • بالاترین قیمت روز:21,397
  • پایین ترین قیمت روز:21,355
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,355
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۸
  • نرخ روز گذشته:21,357
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:38

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,395 دلار0:38:21
21,396 دلار0:32:22
21,395 دلار0:31:21
21,394 دلار0:30:35
21,396 دلار0:29:21
21,393 دلار0:27:19
21,397 دلار0:26:27
21,390 دلار0:25:22
21,383 دلار0:24:25
21,381 دلار0:23:20
21,384 دلار0:20:24
21,383 دلار0:19:18
21,379 دلار0:17:21
21,378 دلار0:15:20
21,375 دلار0:14:22
21,368 دلار0:13:20
21,362 دلار0:12:26
21,364 دلار0:11:19
21,359 دلار0:09:19
21,363 دلار0:08:18
21,366 دلار0:07:18
21,368 دلار0:06:19
21,369 دلار0:05:18
21,364 دلار0:04:19
21,365 دلار0:03:21
21,362 دلار0:02:18
21,360 دلار0:01:21
21,355 دلار0:00:30
نظرات