صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,051 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 180 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,021 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 210 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,786 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 445 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,284 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 947 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%