DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,586 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,530 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,978 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 577 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,726 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 829 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.73%