صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,773 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,503 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 291 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,122 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 672 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.54%