صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,274 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 164 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,241 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 197 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,990 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 448 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,545 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 893 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.73%