صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,662 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 60 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,668 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,309 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 293 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,880 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 722 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.08%