صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 254 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,507 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 267 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,616 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,278 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.31%