صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک DAX در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,383 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 166 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,252 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 297 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,344 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 205 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,397 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 152 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.23%