DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,591 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 120 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,541 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,513 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 198 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 482 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.71%