صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,775 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,718 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,514 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 219 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,133 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 600 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.95%