DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,639 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,636 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,571 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 114 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,355 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 330 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.19%