DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,840 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,728 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,473 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 331 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,023 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 781 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.09%