صفحات مرتبط

DAX

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,177 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,223 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,481 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 278 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,360 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.29%