صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,270 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,282 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,251 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,074 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 185 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.65%