CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,522 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,492 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,455 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,392 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%