صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک CAC در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,192 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,208 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,276 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 157 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,118 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02%