صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,113 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,100 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,968 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 310 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,825 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 453 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.39%