صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,123 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,140 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,206 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 91 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,176 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19%