CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,845 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,832 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,786 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,628 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 237 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.12%