صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,350 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,155 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 182 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,977 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 360 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.23%