CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,864 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,870 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,688 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 142 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,567 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 263 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.76%