صفحات مرتبط

CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,006 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,979 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,891 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 85 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,724 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 252 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.33%