CAC

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,543 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,518 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,485 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,416 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 113 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.56%