صفحات مرتبط

CAC

  • نرخ فعلی:5,340
  • بالاترین قیمت روز:5,352
  • پایین ترین قیمت روز:5,327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,336
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷
  • نرخ روز گذشته:5,348
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,340 دلار17:57:01
5,343 دلار17:53:28
5,344 دلار17:50:31
5,343 دلار17:48:30
5,344 دلار17:47:29
5,343 دلار17:46:30
5,344 دلار17:45:33
5,343 دلار17:44:29
5,344 دلار17:41:28
5,343 دلار17:37:29
5,344 دلار17:36:30
5,343 دلار17:35:30
5,344 دلار17:34:29
5,343 دلار17:30:31
5,344 دلار17:25:31
5,345 دلار17:22:31
5,344 دلار17:20:32
5,345 دلار17:19:29
5,344 دلار17:18:28
5,343 دلار17:14:28
5,344 دلار17:10:35
5,346 دلار17:07:28
5,347 دلار17:03:30
5,348 دلار16:58:36
5,344 دلار16:50:30
5,345 دلار16:49:29
5,344 دلار16:47:29
5,343 دلار16:46:31
5,344 دلار16:44:27
5,343 دلار16:40:32
5,342 دلار16:32:27
5,340 دلار16:30:34
5,341 دلار16:29:26
5,340 دلار16:25:31
5,341 دلار16:24:29
5,340 دلار16:23:30
5,341 دلار16:14:35
5,342 دلار16:11:26
5,341 دلار16:00:31
5,340 دلار15:59:30
5,341 دلار15:58:30
5,340 دلار15:55:34
5,339 دلار15:53:30
5,338 دلار15:52:30
5,339 دلار15:51:37
5,338 دلار15:48:30
5,336 دلار15:45:34
5,337 دلار15:43:36
5,336 دلار15:42:32
5,337 دلار15:41:37
5,338 دلار15:38:31
5,339 دلار15:37:35
5,338 دلار15:36:31
5,339 دلار15:35:32
5,337 دلار15:34:27
5,336 دلار15:31:30
5,337 دلار15:30:31
5,338 دلار15:27:31
5,337 دلار15:26:28
5,338 دلار15:25:35
5,337 دلار15:22:28
5,339 دلار15:21:27
5,342 دلار15:20:30
5,341 دلار15:17:34
5,340 دلار15:15:29
5,341 دلار15:14:31
5,340 دلار15:11:29
5,341 دلار15:08:30
5,340 دلار15:07:27
5,342 دلار15:06:28
5,343 دلار15:04:26
5,342 دلار15:03:33
5,344 دلار15:00:32
5,345 دلار14:57:30
5,346 دلار14:54:28
5,348 دلار14:53:27
5,347 دلار14:42:48
5,346 دلار14:41:44
5,347 دلار14:39:47
5,348 دلار14:38:45
5,347 دلار14:37:46
5,346 دلار14:36:47
5,347 دلار14:34:40
5,346 دلار14:33:26
5,345 دلار14:32:33
5,344 دلار14:29:30
5,345 دلار14:25:32
5,344 دلار14:18:28
5,345 دلار14:17:27
5,344 دلار14:16:27
5,345 دلار14:09:49
5,346 دلار14:06:30
5,347 دلار14:04:28
5,346 دلار14:02:27
5,347 دلار14:01:27
5,344 دلار13:59:26
5,348 دلار13:58:26
5,349 دلار13:56:26
5,348 دلار13:52:27
5,347 دلار13:51:26
5,346 دلار13:50:31
5,347 دلار13:48:26
5,348 دلار13:47:27
5,349 دلار13:46:28
5,348 دلار13:45:27
5,347 دلار13:44:26
5,346 دلار13:43:25
5,345 دلار13:41:28
5,344 دلار13:38:26
5,343 دلار13:35:28
5,342 دلار13:34:26
5,341 دلار13:32:25
5,342 دلار13:31:27
5,341 دلار13:29:26
5,339 دلار13:28:25
5,341 دلار13:26:29
5,342 دلار13:23:27
5,344 دلار13:22:25
5,346 دلار13:20:28
5,348 دلار13:19:29
5,350 دلار13:17:27
5,349 دلار13:16:27
5,348 دلار13:13:23
5,349 دلار13:12:25
5,348 دلار13:10:28
5,347 دلار13:08:25
5,346 دلار13:07:26
5,344 دلار13:05:33
5,345 دلار13:04:25
5,346 دلار13:02:27
5,347 دلار13:00:29
5,346 دلار12:56:25
5,347 دلار12:55:27
5,348 دلار12:54:27
5,350 دلار12:51:27
5,348 دلار12:50:28
5,347 دلار12:49:25
5,351 دلار12:47:31
5,350 دلار12:45:30
5,349 دلار12:44:25
5,348 دلار12:43:25
5,347 دلار12:41:31
5,346 دلار12:40:30
5,348 دلار12:39:26
5,350 دلار12:38:27
5,351 دلار12:37:24
5,349 دلار12:36:24
5,348 دلار12:35:28
5,351 دلار12:33:23
5,352 دلار12:31:26
5,350 دلار12:30:29
5,348 دلار12:29:24
5,346 دلار12:26:24
5,344 دلار12:24:24
5,343 دلار12:23:23
5,344 دلار12:22:24
5,342 دلار12:21:24
5,339 دلار12:19:25
5,338 دلار12:16:25
5,339 دلار12:15:26
5,338 دلار12:14:23
5,341 دلار12:13:27
5,342 دلار12:12:26
5,341 دلار12:11:23
5,342 دلار12:09:31
5,341 دلار12:08:29
5,343 دلار12:07:24
5,341 دلار12:06:27
5,340 دلار12:05:32
5,339 دلار12:04:22
5,335 دلار12:02:25
5,333 دلار12:00:30
5,334 دلار11:59:23
5,329 دلار11:58:28
5,332 دلار11:57:23
5,334 دلار11:56:24
5,331 دلار11:55:24
5,329 دلار11:54:23
5,330 دلار11:52:22
5,327 دلار11:51:23
5,329 دلار11:50:29
5,328 دلار11:49:22
5,327 دلار11:48:22
5,335 دلار11:47:24
5,336 دلار11:46:23
نظرات