صفحات مرتبط

CAC

  • نرخ فعلی:5,266
  • بالاترین قیمت روز:5,280
  • پایین ترین قیمت روز:5,260
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,271
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۰
  • نرخ روز گذشته:5,269
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
5,266 دلار13:00:35
5,265 دلار12:59:24
5,264 دلار12:58:28
5,265 دلار12:57:25
5,266 دلار12:56:26
5,267 دلار12:54:24
5,268 دلار12:53:25
5,269 دلار12:52:26
5,270 دلار12:51:25
5,267 دلار12:50:27
5,264 دلار12:49:29
5,262 دلار12:48:25
5,261 دلار12:46:25
5,260 دلار12:44:24
5,261 دلار12:43:23
5,260 دلار12:42:30
5,262 دلار12:41:26
5,263 دلار12:37:27
5,264 دلار12:36:26
5,263 دلار12:35:26
5,262 دلار12:34:29
5,264 دلار12:33:25
5,263 دلار12:31:24
5,264 دلار12:30:30
5,265 دلار12:29:22
5,264 دلار12:28:24
5,262 دلار12:27:26
5,263 دلار12:26:24
5,265 دلار12:25:24
5,266 دلار12:23:25
5,267 دلار12:22:26
5,268 دلار12:20:28
5,269 دلار12:17:29
5,271 دلار12:16:25
5,272 دلار12:15:25
5,271 دلار12:13:23
5,272 دلار12:12:24
5,271 دلار12:11:23
5,269 دلار12:10:25
5,267 دلار12:09:23
5,268 دلار12:08:26
5,271 دلار12:06:21
5,270 دلار12:05:25
5,274 دلار12:04:23
5,276 دلار12:03:21
5,275 دلار12:02:26
5,273 دلار12:01:26
5,274 دلار12:00:29
5,269 دلار11:59:23
5,273 دلار11:55:27
5,274 دلار11:54:21
5,272 دلار11:53:21
5,269 دلار11:52:22
5,272 دلار11:51:21
5,277 دلار11:50:29
5,280 دلار11:49:24
5,276 دلار11:48:23
5,273 دلار11:47:23
5,271 دلار11:46:23
نظرات