صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,207 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,122 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,036 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 210 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.92%