صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,278 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,373 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,426 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 178 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,468 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 220 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.77%