کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,263 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,230 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 73 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,324 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,322 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.58%