صفحات مرتبط

داو جونز آسیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,510 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,472 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,482 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,410 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 130 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.81%