صفحات مرتبط
شاخص یاب

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,473 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,460 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,477 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,550 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 132 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.86%