صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,595 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,597 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,611 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,667 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 116 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%