صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,231 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,236 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,201 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 78 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,079 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 200 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.5%