صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Asia Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,336 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,333 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,285 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,206 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 158 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.93%