صفحات مرتبط

داو جونز آسیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز آسیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,522 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,477 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 58 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,483 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,412 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 123 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6%