شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,355 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,316 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,213 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,229 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 133 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12%