Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,918 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,908 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,954 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,877 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.63%