صفحات مرتبط
preload

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,581 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,588 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,534 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,486 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.15%