صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Asia Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,406 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,376 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 85 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,327 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 134 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,258 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 203 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.23%