Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,197 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,151 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,037 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 163 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,995 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 205 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.84%