صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,690 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,758 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,719 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,617 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 129 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%