صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,466 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,485 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,404 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 64 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,325 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 143 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.3%