صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,291 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,281 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,240 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,132 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 159 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.08%