صفحات مرتبط

Asia Dow

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک Asia Dow در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,332 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,327 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,279 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,194 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 134 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.2%