صفحات مرتبط

Asia Dow

  • نرخ فعلی:3,329
  • بالاترین قیمت روز:3,330
  • پایین ترین قیمت روز:3,328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,330
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۳۷
  • نرخ روز گذشته:3,328
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,329 دلار4:37:19
3,330 دلار4:35:19
3,329 دلار4:34:19
3,328 دلار4:33:23
3,329 دلار4:31:19
3,330 دلار4:30:21
نظرات