صفحات مرتبط

Asia Dow

  • نرخ فعلی:3,238
  • بالاترین قیمت روز:3,241
  • پایین ترین قیمت روز:3,222
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,222
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۹
  • نرخ روز گذشته:3,218
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
3,238 دلار17:29:29
3,239 دلار17:28:31
3,238 دلار17:11:29
3,239 دلار17:10:33
3,238 دلار17:05:32
3,239 دلار17:04:30
3,238 دلار16:51:28
3,237 دلار16:50:31
3,238 دلار16:47:29
3,237 دلار16:46:28
3,238 دلار16:30:33
3,239 دلار16:29:27
3,238 دلار16:16:27
3,239 دلار16:14:31
3,238 دلار16:10:30
3,239 دلار16:02:29
3,238 دلار16:01:30
3,239 دلار15:56:30
3,240 دلار15:55:35
3,239 دلار15:35:29
3,240 دلار15:33:28
3,239 دلار15:31:29
3,240 دلار15:16:28
3,239 دلار15:00:41
3,240 دلار14:59:25
3,239 دلار14:55:27
3,240 دلار14:52:25
3,239 دلار14:51:27
3,240 دلار14:50:29
3,239 دلار14:48:26
3,240 دلار14:46:26
3,239 دلار14:45:32
3,240 دلار14:41:27
3,239 دلار14:40:27
3,240 دلار14:29:29
3,239 دلار14:28:28
3,240 دلار14:16:25
3,241 دلار14:15:27
3,240 دلار14:14:31
3,241 دلار14:13:28
3,240 دلار13:54:31
3,241 دلار13:52:27
3,240 دلار13:51:33
3,241 دلار13:50:28
3,240 دلار13:45:25
3,239 دلار13:39:25
3,238 دلار13:38:25
3,239 دلار13:36:40
3,238 دلار13:32:26
3,237 دلار13:30:28
3,238 دلار13:27:28
3,239 دلار13:25:29
3,240 دلار13:22:25
3,239 دلار13:08:24
3,240 دلار13:06:25
3,239 دلار12:53:30
3,238 دلار12:50:33
3,239 دلار12:46:24
3,238 دلار12:42:24
3,239 دلار12:36:23
3,238 دلار12:30:38
3,237 دلار12:28:26
3,238 دلار12:27:26
3,237 دلار12:26:32
3,238 دلار12:25:29
3,239 دلار12:22:25
3,238 دلار12:16:30
3,237 دلار12:09:29
3,238 دلار12:08:26
3,237 دلار12:01:26
3,238 دلار12:00:38
3,237 دلار11:57:26
3,238 دلار11:55:25
3,239 دلار11:53:26
3,238 دلار11:42:22
3,239 دلار11:41:23
3,238 دلار11:40:28
3,239 دلار11:36:24
3,238 دلار11:32:23
3,237 دلار11:29:22
3,238 دلار11:27:27
3,237 دلار11:26:22
3,238 دلار11:20:25
3,239 دلار11:19:23
3,238 دلار11:16:23
3,237 دلار11:15:23
3,238 دلار11:14:22
3,237 دلار11:13:22
3,238 دلار11:12:23
3,237 دلار11:10:33
3,238 دلار11:08:22
3,237 دلار11:01:24
3,238 دلار10:58:40
3,237 دلار10:55:56
3,238 دلار10:54:42
3,237 دلار10:48:20
3,236 دلار10:44:22
3,235 دلار10:41:22
3,234 دلار10:40:26
3,235 دلار10:38:24
3,234 دلار10:37:21
3,235 دلار10:34:20
3,234 دلار10:32:22
3,233 دلار10:30:29
3,234 دلار10:26:24
3,233 دلار10:24:28
3,234 دلار10:23:21
3,233 دلار10:18:23
3,234 دلار10:17:21
3,233 دلار10:13:26
3,234 دلار10:12:29
3,233 دلار10:03:19
3,234 دلار10:00:26
3,233 دلار9:56:17
3,232 دلار9:54:17
3,233 دلار9:53:16
3,232 دلار9:49:18
3,233 دلار9:46:17
3,232 دلار9:45:16
3,231 دلار9:38:16
3,230 دلار9:35:19
3,231 دلار9:34:16
3,230 دلار9:33:15
3,229 دلار9:32:16
3,230 دلار9:31:16
3,229 دلار9:23:15
3,228 دلار9:22:15
3,229 دلار9:21:18
3,228 دلار9:20:21
3,229 دلار9:19:16
3,228 دلار9:18:20
3,229 دلار9:17:16
3,228 دلار9:16:15
3,229 دلار9:15:17
3,227 دلار9:14:16
3,228 دلار9:04:18
3,227 دلار9:03:16
3,228 دلار9:02:16
3,229 دلار9:01:15
3,228 دلار8:51:15
3,229 دلار8:50:19
3,228 دلار8:49:16
3,229 دلار8:48:17
3,228 دلار8:46:15
3,229 دلار8:42:14
3,230 دلار8:41:16
3,229 دلار8:40:18
3,230 دلار8:36:16
3,231 دلار8:35:16
3,230 دلار8:34:16
3,231 دلار8:33:15
3,230 دلار8:30:19
3,229 دلار8:29:15
3,228 دلار8:26:16
3,227 دلار8:25:16
3,228 دلار8:23:15
3,229 دلار8:22:17
3,228 دلار8:21:14
3,227 دلار8:16:16
3,225 دلار8:14:15
3,226 دلار8:12:15
3,225 دلار8:07:15
3,226 دلار8:03:22
3,225 دلار8:01:15
3,226 دلار7:58:17
3,225 دلار7:55:20
3,224 دلار7:54:16
3,225 دلار7:53:20
3,224 دلار7:52:17
3,225 دلار7:51:14
3,224 دلار7:50:20
3,225 دلار7:48:15
3,226 دلار7:46:18
3,225 دلار7:44:14
3,224 دلار7:43:15
3,225 دلار7:29:15
3,226 دلار7:24:17
3,227 دلار7:22:15
3,225 دلار7:20:17
3,226 دلار7:19:14
3,225 دلار7:17:15
3,226 دلار7:16:16
3,227 دلار7:14:15
3,228 دلار7:13:16
3,227 دلار7:12:15
3,228 دلار7:10:21
3,229 دلار7:09:14
3,228 دلار7:08:15
3,229 دلار7:06:16
3,228 دلار7:05:16
3,229 دلار7:04:15
3,230 دلار7:03:16
3,229 دلار6:58:22
3,230 دلار6:55:15
3,231 دلار6:54:16
3,230 دلار6:51:16
3,231 دلار6:50:16
3,232 دلار6:49:15
3,231 دلار6:47:16
3,232 دلار6:46:16
3,231 دلار6:39:22
3,232 دلار6:38:17
3,231 دلار6:34:15
3,232 دلار6:31:15
3,231 دلار6:30:17
3,230 دلار6:23:16
3,229 دلار6:22:14
3,228 دلار6:20:16
3,229 دلار6:18:29
3,230 دلار6:17:16
3,229 دلار6:16:15
3,230 دلار6:13:18
3,231 دلار6:08:14
3,232 دلار6:05:22
3,231 دلار6:04:15
3,232 دلار6:03:18
3,233 دلار6:02:17
3,231 دلار6:01:14
3,229 دلار5:58:14
3,230 دلار5:57:14
3,231 دلار5:54:14
3,232 دلار5:49:16
3,231 دلار5:46:14
3,230 دلار5:45:15
3,231 دلار5:42:16
3,233 دلار5:40:15
3,234 دلار5:39:15
3,235 دلار5:38:14
3,233 دلار5:37:15
3,235 دلار5:33:19
3,236 دلار5:30:23
3,233 دلار5:25:14
3,232 دلار5:21:16
3,231 دلار5:19:16
3,232 دلار5:16:15
3,231 دلار5:14:16
3,232 دلار5:13:16
3,231 دلار5:11:15
3,232 دلار5:09:15
3,233 دلار5:06:16
3,232 دلار5:05:14
3,233 دلار5:03:15
3,232 دلار4:55:15
3,233 دلار4:54:16
3,232 دلار4:49:19
3,231 دلار4:48:14
3,232 دلار4:47:16
3,231 دلار4:45:17
3,230 دلار4:40:16
3,229 دلار4:39:17
3,228 دلار4:38:21
3,229 دلار4:36:15
3,224 دلار4:35:19
3,225 دلار4:34:13
3,226 دلار4:33:13
3,222 دلار4:31:20
نظرات