کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

  • نرخ فعلی:3,347
  • بالاترین قیمت روز:3,348
  • پایین ترین قیمت روز:3,337
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,345.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:3,344.79
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.21

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار کندل استیک داو جونز (آسیا) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,347.27 دلار10:23:03
3,346.97 دلار10:22:03
3,347.09 دلار10:21:04
3,347.42 دلار10:20:04
3,347.32 دلار10:19:03
3,346.85 دلار10:18:03
3,347.75 دلار10:17:03
3,347.16 دلار10:16:03
3,347.13 دلار10:15:04
3,347.31 دلار10:14:02
3,347.32 دلار10:13:03
3,346.59 دلار10:12:03
3,347.04 دلار10:11:04
3,346.78 دلار10:10:05
3,347.17 دلار10:09:03
3,346.88 دلار10:08:03
3,347.09 دلار10:07:02
3,346.86 دلار10:06:04
3,346.85 دلار10:05:04
3,346.4 دلار10:04:02
3,347.07 دلار10:03:03
3,346.89 دلار10:02:02
3,347.13 دلار10:01:03
3,347.27 دلار10:00:06
3,346.46 دلار9:59:03
3,345.97 دلار9:58:03
3,345.13 دلار9:56:03
3,344.92 دلار9:55:04
3,345.13 دلار9:54:04
3,344.83 دلار9:53:03
3,345.31 دلار9:52:03
3,343.9 دلار9:50:05
3,344.88 دلار9:49:03
3,344.58 دلار9:48:03
3,345.4 دلار9:47:03
3,344.99 دلار9:46:03
3,344.24 دلار9:45:04
3,344.46 دلار9:44:04
3,344.44 دلار9:43:03
3,344.37 دلار9:42:03
3,344.23 دلار9:41:03
3,344.14 دلار9:40:05
3,343.79 دلار9:39:03
3,343.27 دلار9:38:03
3,343.38 دلار9:37:03
3,343.84 دلار9:36:03
3,343.96 دلار9:35:04
3,343.66 دلار9:34:03
3,344.19 دلار9:33:03
3,344.06 دلار9:32:03
3,344.08 دلار9:31:03
3,344.94 دلار9:30:04
3,344.97 دلار9:29:02
3,344.68 دلار9:28:05
3,344.72 دلار9:27:03
3,344.97 دلار9:26:03
3,344.49 دلار9:25:04
3,344.42 دلار9:24:04
3,344.7 دلار9:23:05
3,344.9 دلار9:22:03
3,344.91 دلار9:21:03
3,344.56 دلار9:20:04
3,344.77 دلار9:19:03
3,344.51 دلار9:18:03
3,344.52 دلار9:17:03
3,344.57 دلار9:16:02
3,344.44 دلار9:15:04
3,344.49 دلار9:14:03
3,344.45 دلار9:13:03
3,344.65 دلار9:12:03
3,344.62 دلار9:11:03
3,344.43 دلار9:10:04
3,344.13 دلار9:09:02
3,344 دلار9:08:03
3,344.45 دلار9:07:03
3,344.67 دلار9:06:03
3,344.72 دلار9:05:03
3,344.83 دلار9:04:03
3,345.11 دلار9:03:03
3,345.63 دلار9:02:03
3,345.29 دلار9:01:04
3,345.31 دلار9:00:05
3,344.89 دلار8:59:03
3,344.6 دلار8:58:03
3,344.94 دلار8:57:03
3,344.5 دلار8:56:03
3,345.41 دلار8:55:04
3,345.28 دلار8:54:03
3,345.25 دلار8:53:03
3,344.88 دلار8:52:03
3,345.1 دلار8:51:02
3,344.87 دلار8:50:04
3,345.06 دلار8:49:02
3,344.76 دلار8:48:03
3,345.13 دلار8:46:02
3,345.27 دلار8:45:04
3,344.85 دلار8:44:03
3,345.09 دلار8:43:03
3,345.68 دلار8:42:02
3,345.47 دلار8:41:02
3,345.44 دلار8:40:04
3,345.67 دلار8:39:03
3,345.54 دلار8:38:04
3,345.81 دلار8:37:03
3,346.16 دلار8:36:02
3,345.74 دلار8:35:04
3,345.69 دلار8:34:03
3,345.89 دلار8:33:03
3,345.61 دلار8:32:03
3,345.85 دلار8:31:03
3,346.42 دلار8:30:04
3,346.51 دلار8:29:03
3,346.78 دلار8:28:03
3,346.91 دلار8:27:03
3,346.93 دلار8:26:03
3,347.57 دلار8:25:04
3,347.58 دلار8:24:03
3,346.97 دلار8:23:02
3,347.59 دلار8:22:03
3,347.15 دلار8:21:03
3,347.46 دلار8:20:04
3,347.91 دلار8:19:02
3,346.67 دلار8:18:02
3,346.95 دلار8:17:02
3,347.22 دلار8:16:02
3,347.01 دلار8:15:04
3,347.16 دلار8:14:02
3,346.8 دلار8:13:03
3,345.65 دلار8:12:03
3,346.32 دلار8:11:03
3,346.95 دلار8:10:03
3,346.63 دلار8:09:03
3,346.74 دلار8:08:03
3,345.95 دلار8:07:03
3,346.54 دلار8:06:03
3,346.26 دلار8:05:03
3,346.34 دلار8:04:02
3,346.31 دلار8:03:03
3,345.8 دلار8:02:02
3,345.27 دلار8:01:03
3,344.98 دلار8:00:05
3,345.17 دلار7:59:02
3,344.34 دلار7:58:03
3,344.24 دلار7:57:03
3,343.51 دلار7:56:02
3,343.56 دلار7:55:03
3,343.79 دلار7:54:03
3,342.98 دلار7:53:02
3,343.34 دلار7:52:03
3,343.17 دلار7:51:03
3,343.4 دلار7:50:04
3,343.07 دلار7:49:03
3,343.87 دلار7:48:03
3,343.78 دلار7:47:03
3,343.81 دلار7:46:02
3,344.08 دلار7:45:03
3,342.95 دلار7:44:02
3,343.19 دلار7:43:02
3,343.37 دلار7:42:03
3,343.27 دلار7:41:03
3,342.86 دلار7:40:03
3,343.63 دلار7:39:02
3,343.59 دلار7:38:02
3,343.57 دلار7:37:03
3,343.08 دلار7:36:03
3,342.78 دلار7:35:03
3,342.35 دلار7:34:03
3,342.8 دلار7:33:03
3,342.57 دلار7:32:03
3,342.91 دلار7:31:03
3,342.49 دلار7:30:03
3,342.89 دلار7:29:03
3,342.55 دلار7:28:03
3,341.83 دلار7:27:03
3,342.11 دلار7:26:03
3,341.92 دلار7:25:03
3,341.85 دلار7:24:02
3,341.3 دلار7:23:02
3,341.52 دلار7:22:03
3,341.14 دلار7:21:03
3,341.05 دلار7:20:04
3,340.84 دلار7:19:03
3,341.23 دلار7:18:03
3,341.56 دلار7:17:03
3,341.39 دلار7:16:03
3,340.94 دلار7:15:04
3,340.62 دلار7:14:03
3,339.95 دلار7:13:02
3,339.91 دلار7:12:03
3,339.44 دلار7:11:02
3,340.13 دلار7:10:03
3,339.76 دلار7:09:03
3,339.48 دلار7:08:03
3,339.37 دلار7:07:02
3,338.8 دلار7:06:02
3,338.46 دلار7:05:03
3,337.82 دلار7:04:02
3,338.22 دلار7:03:02
3,337.29 دلار7:02:02
3,339.02 دلار7:01:02
3,339.68 دلار7:00:04
3,339.64 دلار6:59:02
3,338.44 دلار6:58:03
3,338.18 دلار6:57:03
3,338.29 دلار6:56:03
3,337.41 دلار6:55:04
3,337.93 دلار6:54:03
3,337.63 دلار6:53:03
3,337.76 دلار6:52:03
3,336.95 دلار6:51:02
3,337.3 دلار6:50:04
3,337.38 دلار6:49:02
3,337.44 دلار6:48:02
3,338.3 دلار6:47:02
3,338.71 دلار6:46:03
3,339.62 دلار6:45:03
3,339.44 دلار6:44:02
3,339.8 دلار6:43:03
3,340.1 دلار6:42:03
3,340.05 دلار6:41:03
3,340.59 دلار6:40:04
3,341.1 دلار6:39:03
3,341.03 دلار6:38:02
3,340.67 دلار6:37:03
3,340.4 دلار6:36:02
3,339.36 دلار6:35:03
3,339.38 دلار6:34:03
3,340.08 دلار6:33:03
3,340.48 دلار6:32:03
3,340.36 دلار6:31:02
3,341.57 دلار6:30:04
3,341.52 دلار6:29:02
3,341.82 دلار6:28:02
3,340.79 دلار6:27:02
3,341.2 دلار6:26:02
3,340.99 دلار6:25:03
3,340.36 دلار6:24:02
3,341.08 دلار6:23:03
3,341.49 دلار6:22:02
3,341.46 دلار6:21:02
3,341.87 دلار6:20:03
3,342.36 دلار6:19:02
3,343.47 دلار6:18:03
3,345.61 دلار6:17:02
3,346.72 دلار6:16:03
3,347.2 دلار6:15:04
3,346.32 دلار6:14:05
3,345.76 دلار6:13:03
3,344.66 دلار6:12:04
3,344.12 دلار6:11:02
3,344.28 دلار6:10:03
3,344.46 دلار6:09:03
3,343.59 دلار6:08:03
3,345.44 دلار6:07:03
3,345.56 دلار6:06:02
3,347.04 دلار6:05:03
3,347.36 دلار6:04:03
3,345.82 دلار6:03:03
3,346.8 دلار6:02:03
3,343.73 دلار6:01:03
3,343.43 دلار6:00:05
3,343.83 دلار5:59:03
3,343.3 دلار5:58:03
3,343.25 دلار5:57:03
3,342.76 دلار5:56:03
3,342.98 دلار5:55:03
3,342.94 دلار5:54:02
3,342.64 دلار5:53:04
3,342.84 دلار5:51:02
3,342.62 دلار5:50:03
3,343.13 دلار5:49:03
3,344.52 دلار5:48:03
3,344.01 دلار5:47:03
3,344.17 دلار5:46:03
3,343.99 دلار5:45:03
3,343.73 دلار5:44:03
3,343.98 دلار5:43:02
3,344.15 دلار5:42:03
3,343.76 دلار5:41:03
3,343.46 دلار5:40:03
3,343.56 دلار5:39:03
3,343.48 دلار5:38:02
3,342.91 دلار5:37:03
3,342.96 دلار5:36:03
3,342.86 دلار5:35:03
3,342.48 دلار5:34:03
3,342.39 دلار5:33:03
3,342.59 دلار5:32:03
3,342.01 دلار5:31:03
3,342.37 دلار5:30:04
3,342.11 دلار5:29:03
3,342.27 دلار5:28:02
3,342.56 دلار5:27:02
3,342.32 دلار5:26:02
3,342.8 دلار5:25:04
3,342.93 دلار5:24:03
3,342.79 دلار5:23:03
3,342.76 دلار5:22:03
3,342.69 دلار5:21:03
3,343.33 دلار5:20:04
3,343.37 دلار5:19:06
3,343.65 دلار5:18:03
3,343.48 دلار5:17:02
3,343.72 دلار5:16:03
3,343.48 دلار5:15:04
3,343.71 دلار5:14:02
3,343.52 دلار5:12:03
3,343.25 دلار5:11:03
3,343.42 دلار5:10:04
3,344.23 دلار5:09:03
3,344.96 دلار5:08:02
3,344.9 دلار5:07:03
3,345.23 دلار5:06:03
3,345.18 دلار5:05:03
3,345.13 دلار5:04:03
3,345.17 دلار5:03:02
3,345.38 دلار5:02:03
3,345.06 دلار5:01:03
3,345.26 دلار5:00:05
3,345.03 دلار4:59:03
3,345.54 دلار4:58:02
3,345.81 دلار4:57:03
3,345.83 دلار4:56:03
3,346.42 دلار4:55:03
3,346.6 دلار4:54:02
3,346.18 دلار4:53:02
3,346.85 دلار4:52:03
3,346.81 دلار4:51:03
3,346.53 دلار4:50:04
3,346.67 دلار4:49:02
3,345.51 دلار4:48:03
3,346.54 دلار4:47:03
3,344.91 دلار4:46:03
3,344.68 دلار4:45:04
3,344.57 دلار4:44:03
3,343.84 دلار4:43:03
3,344.07 دلار4:42:03
3,343.75 دلار4:41:02
3,344.1 دلار4:40:04
3,344.99 دلار4:39:03
3,345.65 دلار4:38:02
3,344.33 دلار4:37:03
3,343.93 دلار4:36:02
3,343.84 دلار4:35:03
3,344.08 دلار4:34:03
3,344.72 دلار4:33:02
3,344.43 دلار4:32:02
3,344.68 دلار4:31:03
3,345.02 دلار4:30:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات