صفحات مرتبط

Asia Dow

  • نرخ فعلی:3,470
  • بالاترین قیمت روز:3,470
  • پایین ترین قیمت روز:3,440
  • بیشترین مقدار نوسان روز:30
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۷:۵۸
  • نرخ روز گذشته:3,454
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:16

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,470 دلار7:58:20
3,440 دلار7:56:19
3,441 دلار7:54:19
3,440 دلار7:53:20
3,441 دلار7:52:18
3,470 دلار7:51:17
3,440 دلار7:50:26
3,441 دلار7:49:18
3,470 دلار7:47:19
3,442 دلار7:46:19
3,470 دلار7:45:18
3,442 دلار7:43:17
3,443 دلار7:42:20
3,442 دلار7:41:19
3,441 دلار7:40:26
3,470 دلار7:39:18
3,441 دلار7:35:22
3,442 دلار7:34:18
3,440 دلار7:33:20
3,470 دلار7:30:21
3,442 دلار7:29:19
3,470 دلار7:28:19
3,441 دلار7:26:21
3,470 دلار7:25:23
3,441 دلار7:22:18
3,442 دلار7:20:22
3,470 دلار7:19:21
3,441 دلار7:18:18
3,440 دلار7:17:20
3,470 دلار7:16:18
3,444 دلار7:15:21
3,443 دلار7:14:18
3,444 دلار7:13:20
3,443 دلار7:12:18
3,442 دلار7:11:20
3,443 دلار7:10:20
3,442 دلار7:08:19
3,443 دلار7:06:20
3,442 دلار7:05:17
3,443 دلار7:03:17
3,442 دلار7:02:21
3,470 دلار7:00:23
3,442 دلار6:59:21
3,470 دلار6:58:18
3,442 دلار6:56:19
3,470 دلار6:55:20
3,442 دلار6:53:20
3,470 دلار6:52:18
3,442 دلار6:50:20
3,443 دلار6:48:18
3,470 دلار6:47:21
3,442 دلار6:46:18
3,443 دلار6:40:20
3,445 دلار6:39:20
3,470 دلار6:37:20
3,445 دلار6:36:18
3,444 دلار6:35:25
3,470 دلار6:34:18
3,445 دلار6:33:21
3,470 دلار6:32:18
3,445 دلار6:30:20
3,446 دلار6:28:19
3,470 دلار6:25:32
3,445 دلار6:24:18
3,446 دلار6:20:24
3,470 دلار6:19:18
3,446 دلار6:18:21
3,470 دلار6:16:20
3,447 دلار6:15:19
3,446 دلار6:14:22
3,470 دلار6:13:20
3,446 دلار6:12:22
3,470 دلار6:11:19
3,446 دلار6:09:17
3,470 دلار6:08:18
3,447 دلار6:07:21
3,446 دلار6:05:27
3,470 دلار6:04:18
3,446 دلار6:02:18
3,445 دلار5:57:20
3,443 دلار5:55:19
3,444 دلار5:54:18
3,443 دلار5:53:18
3,444 دلار5:52:20
3,443 دلار5:49:17
3,470 دلار5:48:20
3,443 دلار5:47:18
3,470 دلار5:46:19
3,443 دلار5:43:17
3,470 دلار5:41:18
3,443 دلار5:38:20
3,444 دلار5:37:18
3,443 دلار5:36:21
3,444 دلار5:34:19
3,443 دلار5:33:18
3,445 دلار5:31:20
3,444 دلار5:29:18
3,470 دلار5:28:21
3,445 دلار5:27:18
3,444 دلار5:26:20
3,445 دلار5:25:17
3,444 دلار5:23:18
3,470 دلار5:22:21
3,443 دلار5:20:25
3,444 دلار5:19:18
3,470 دلار5:18:19
3,445 دلار5:16:21
3,470 دلار5:15:19
3,445 دلار5:14:20
3,470 دلار5:13:19
3,444 دلار5:12:20
3,470 دلار5:10:24
3,445 دلار5:09:18
3,446 دلار5:08:20
3,445 دلار5:07:18
3,470 دلار5:06:21
3,447 دلار5:05:17
3,470 دلار5:04:20
3,448 دلار5:03:19
3,447 دلار5:02:20
3,470 دلار5:01:18
3,449 دلار5:00:24
3,451 دلار4:59:17
3,452 دلار4:55:19
3,451 دلار4:53:17
3,452 دلار4:52:21
3,453 دلار4:51:17
3,470 دلار4:49:18
3,453 دلار4:47:19
3,454 دلار4:46:19
3,453 دلار4:45:17
3,454 دلار4:44:23
3,470 دلار4:43:17
3,453 دلار4:42:21
3,454 دلار4:39:16
3,453 دلار4:38:19
3,470 دلار4:35:17
3,454 دلار4:34:19
3,455 دلار4:33:20
3,454 دلار4:32:24
3,470 دلار4:30:24
3,456 دلار4:29:18
3,457 دلار4:28:21
3,456 دلار4:26:20
3,457 دلار4:24:20
3,470 دلار4:23:17
3,457 دلار4:20:23
3,458 دلار4:19:18
3,457 دلار4:18:20
3,456 دلار4:16:19
3,470 دلار4:12:21
3,456 دلار4:05:20
3,470 دلار4:03:19
3,455 دلار4:01:22
3,470 دلار4:00:27
3,454 دلار3:58:18
3,455 دلار3:57:19
3,470 دلار3:55:24
3,455 دلار3:47:25
3,456 دلار3:46:18
3,455 دلار3:45:19
3,456 دلار3:44:17
3,455 دلار3:42:17
3,454 دلار3:41:20
3,455 دلار3:40:20
3,470 دلار3:39:21
3,454 دلار3:38:18
3,452 دلار3:36:18
3,453 دلار3:34:17
3,454 دلار3:32:18
3,470 دلار3:31:20
3,454 دلار3:28:18
3,470 دلار3:27:19
3,454 دلار3:26:21
3,470 دلار3:25:18
3,454 دلار3:24:19
3,470 دلار3:23:18
3,454 دلار3:16:18
3,470 دلار3:15:18
3,454 دلار3:14:18
3,470 دلار3:11:20
3,454 دلار3:10:20
3,470 دلار3:09:21
3,454 دلار3:08:18
3,470 دلار3:07:17
3,454 دلار3:03:18
3,470 دلار2:56:18
3,454 دلار2:52:18
3,470 دلار2:50:22
3,454 دلار2:41:20
3,470 دلار2:40:20
3,454 دلار2:39:19
3,470 دلار2:38:17
3,454 دلار2:34:16
3,470 دلار2:33:19
3,454 دلار2:25:23
3,470 دلار2:24:16
3,454 دلار2:22:17
3,470 دلار2:21:19
3,454 دلار2:17:19
3,470 دلار2:16:16
3,454 دلار2:02:18
3,470 دلار2:00:23
3,454 دلار1:57:18
3,470 دلار1:56:18
3,454 دلار1:55:17
3,470 دلار1:54:16
3,454 دلار1:53:18
3,470 دلار1:52:16
3,454 دلار1:50:18
3,470 دلار1:47:15
3,454 دلار1:45:20
3,470 دلار1:43:19
3,454 دلار1:36:19
3,470 دلار1:35:19
3,454 دلار1:34:19
3,470 دلار1:33:17
3,454 دلار1:31:19
3,470 دلار1:30:21
3,454 دلار1:29:21
3,470 دلار1:27:20
3,454 دلار1:20:20
3,470 دلار1:19:22
3,454 دلار1:18:16
3,470 دلار1:15:17
3,454 دلار1:09:17
3,470 دلار1:06:37
3,454 دلار1:02:38
3,470 دلار1:00:42
3,454 دلار0:59:35
3,470 دلار0:58:37
3,454 دلار0:50:22
3,470 دلار0:49:17
3,454 دلار0:43:19
3,470 دلار0:42:16
3,454 دلار0:37:19
3,470 دلار0:36:16
3,454 دلار0:35:24
3,470 دلار0:33:20
3,454 دلار0:29:16
3,470 دلار0:26:17
3,454 دلار0:25:24
3,470 دلار0:24:17
3,454 دلار0:18:17
3,470 دلار0:17:22
نظرات