صفحات مرتبط

Asia Dow

  • نرخ فعلی:3,316
  • بالاترین قیمت روز:3,325
  • پایین ترین قیمت روز:3,311
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۱
  • نرخ روز گذشته:3,326
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,316 دلار10:01:16
3,315 دلار9:59:23
3,316 دلار9:58:13
3,315 دلار9:56:15
3,314 دلار9:55:14
3,315 دلار9:52:15
3,314 دلار9:50:16
3,315 دلار9:46:14
3,314 دلار9:45:15
3,312 دلار9:44:14
3,313 دلار9:41:15
3,315 دلار9:39:14
3,314 دلار9:36:15
3,315 دلار9:33:14
3,316 دلار9:31:18
3,315 دلار9:30:17
3,314 دلار9:29:15
3,315 دلار9:27:14
3,316 دلار9:26:14
3,315 دلار9:17:16
3,316 دلار9:15:14
3,315 دلار9:14:15
3,314 دلار9:13:15
3,316 دلار9:12:15
3,315 دلار9:11:19
3,316 دلار9:10:15
3,315 دلار9:09:14
3,316 دلار9:08:14
3,315 دلار9:07:14
3,316 دلار9:06:17
3,315 دلار9:05:16
3,314 دلار9:04:14
3,315 دلار9:02:15
3,314 دلار8:59:12
3,313 دلار8:58:13
3,314 دلار8:56:15
3,313 دلار8:54:13
3,312 دلار8:53:19
3,313 دلار8:50:15
3,312 دلار8:46:19
3,313 دلار8:43:13
3,312 دلار8:38:18
3,313 دلار8:37:14
3,312 دلار8:36:19
3,313 دلار8:35:14
3,314 دلار8:34:18
3,313 دلار8:33:14
3,314 دلار8:32:14
3,313 دلار8:31:13
3,314 دلار8:26:13
3,315 دلار8:25:13
3,314 دلار8:22:13
3,313 دلار8:21:14
3,314 دلار8:19:14
3,313 دلار8:17:18
3,312 دلار8:16:16
3,313 دلار8:15:13
3,314 دلار8:13:20
3,315 دلار8:09:15
3,314 دلار8:07:16
3,315 دلار8:06:19
3,314 دلار8:05:18
3,315 دلار8:04:13
3,314 دلار8:00:16
3,316 دلار7:59:13
3,314 دلار7:57:13
3,315 دلار7:56:18
3,314 دلار7:52:14
3,315 دلار7:51:21
3,314 دلار7:48:14
3,315 دلار7:47:13
3,313 دلار7:46:13
3,315 دلار7:45:13
3,314 دلار7:43:13
3,313 دلار7:42:13
3,314 دلار7:41:13
3,313 دلار7:35:15
3,314 دلار7:34:13
3,315 دلار7:33:14
3,313 دلار7:32:13
3,314 دلار7:30:17
3,313 دلار7:29:12
3,314 دلار7:26:13
3,313 دلار7:23:14
3,312 دلار7:22:13
3,313 دلار7:18:14
3,312 دلار7:17:14
3,313 دلار7:16:15
3,314 دلار7:15:12
3,312 دلار7:14:13
3,313 دلار7:12:12
3,314 دلار7:10:15
3,313 دلار7:08:13
3,314 دلار7:07:13
3,313 دلار7:03:13
3,312 دلار7:02:13
3,314 دلار7:01:13
3,313 دلار7:00:15
3,311 دلار6:59:13
3,314 دلار6:58:15
3,313 دلار6:57:15
3,312 دلار6:55:15
3,313 دلار6:49:14
3,312 دلار6:45:15
3,311 دلار6:43:13
3,313 دلار6:42:13
3,314 دلار6:41:15
3,312 دلار6:39:14
3,313 دلار6:38:13
3,314 دلار6:36:14
3,312 دلار6:35:15
3,313 دلار6:33:13
3,312 دلار6:32:14
3,314 دلار6:31:15
3,316 دلار6:29:14
3,318 دلار6:28:15
3,317 دلار6:27:13
3,318 دلار6:25:12
3,320 دلار6:21:13
3,319 دلار6:20:14
3,320 دلار6:19:13
3,321 دلار6:18:16
3,322 دلار6:16:13
3,323 دلار6:15:13
3,322 دلار6:14:13
3,321 دلار6:11:14
3,320 دلار6:10:18
3,319 دلار6:08:14
3,318 دلار6:07:14
3,319 دلار6:06:14
3,318 دلار6:05:13
3,317 دلار6:03:14
3,318 دلار6:02:13
3,315 دلار6:01:14
3,319 دلار6:00:15
3,318 دلار5:57:12
3,319 دلار5:56:13
3,318 دلار5:55:13
3,319 دلار5:54:17
3,318 دلار5:53:13
3,319 دلار5:46:13
3,318 دلار5:44:13
3,317 دلار5:41:13
3,316 دلار5:37:13
3,317 دلار5:35:16
3,318 دلار5:34:14
3,317 دلار5:32:13
3,316 دلار5:31:14
3,318 دلار5:30:15
3,321 دلار5:29:14
3,320 دلار5:28:13
3,319 دلار5:27:14
3,320 دلار5:25:13
3,321 دلار5:13:12
3,320 دلار5:10:15
3,319 دلار5:09:15
3,320 دلار5:06:13
3,319 دلار5:04:17
3,320 دلار5:01:15
3,321 دلار4:58:13
3,320 دلار4:53:13
3,321 دلار4:52:14
3,320 دلار4:47:17
3,321 دلار4:45:14
3,320 دلار4:44:17
3,321 دلار4:43:13
3,322 دلار4:42:18
3,321 دلار4:40:20
3,322 دلار4:38:19
3,323 دلار4:35:13
3,324 دلار4:34:12
3,325 دلار4:33:13
3,324 دلار4:32:13
3,325 دلار4:31:15
3,324 دلار4:30:16
نظرات