صفحات مرتبط

شاخص بورس تهران

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک شاخص بورس تهران در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 888.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,059.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 83,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,924.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,812.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.89%