شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost Palladium 2X Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 69.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.88%