شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost FTSE MIB Banks

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.47%