شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Boost EM 3x Leverage Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 140 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.76%