کالایاب
شاخص یاب

Boost BTP 10Y 5x Short Daily

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.15%