بولیویانو بولیوی / دلار

  • نرخ فعلی:0.1484
  • بالاترین قیمت روز:0.1484
  • پایین ترین قیمت روز:0.1412
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1484
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۴:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.1483
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1484 ریال19:04:39
0.1484 ریال19:03:29
0.1412 ریال19:01:47
0.1484 ریال17:04:36
0.1484 ریال17:03:30
0.1412 ریال17:01:55
0.1484 ریال16:04:34
0.1484 ریال16:03:25
0.1412 ریال16:01:22
0.1484 ریال15:40:35
0.1484 ریال15:39:23
نظرات