شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BLOM Stock

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 804 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 833 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.23%