کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin CNY Index investing-com

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 72,510 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 237 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 58,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.45%