کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin AUD Index investing-com

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 252.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 286.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 822.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,181.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.5%