کالایاب
شاخص یاب

BIST 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 119,453 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,548.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 123,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,485.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 121,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 373.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 120,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 389.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32%