شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BIST 30

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 132,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,322.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,805 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,017.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,876.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,636.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.7%